Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 czerwca 2002 r.

w sprawie sposobu rozdysponowania środków finansowych uzyskanych z opłat pobieranych przez organy celne za wydanie pozwolenia, za przechowanie towarów, manipulacyjnych oraz manipulacyjnych dodatkowych.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 276 § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368, Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Środki finansowe uzyskane z opłat, o których mowa w art. 275 oraz art. 276 § 2 Kodeksu celnego, przeznacza się na:

1) inwestycje, zakup towarów i usług przeznaczonych na usprawnienie funkcjonowania służby celnej,

2) premie uznaniowe dla funkcjonariuszy celnych i pracowników podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

2 Przy rozdysponowywaniu środków, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się potrzeby związane z realizacją zadań ujętych w Strategii działania polskiej administracji celnej oraz wypełnieniem standardów członkostwa w Unii Europejskiej.

§ 2

Zasady przyznawania premii uznaniowych zostaną określone w odrębnym zarządzeniu.

§ 3

Do dysponowania środkami, o których mowa w § 1, jest uprawniony Szef Służby Celnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do rozdysponowania środków od dnia 1 maja 2002 r.

MINISTER FINANSÓW

M. Belka

 

Metryka

Dzienniki Urzędowe