Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 27 czerwca 2002 r.

w sprawie likwidatora urzędów obsługujących znoszone organy Inspekcji Celnej.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa tryb i warunki likwidacji urzędów obsługujących znoszone organy Inspekcji Celnej, zakres zadań i uprawnień likwidatora, w tym dotyczących w szczególności przekazania dokumentacji właściwym organom, oraz inne działania zapewniające sprawne przeprowadzenie likwidacji.

§ 2

Urzędy obsługujące znoszone organy Inspekcji Celnej ulegają likwidacji w terminie do dnia 31 października 2002 r.

§ 3

Proces likwidacji, o którym mowa w § 1, nastąpi w trybie całkowitego zniesienia urzędów obsługujących znoszone organy Inspekcji Celnej na warunkach przejęcia ich zadań, składników majątkowych i pracowników przez organy wskazane w ustawie z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwanej dalej „ustawą”.

§ 4

1. Z dniem 1 lipca 2002 r. Minister Finansów powoła likwidatora urzędów obsługujących znoszone organy Inspekcji Celnej, zwanego dalej „likwidatorem”, którego działalność zostanie zakończona z dniem 31 października 2002 r.

2. Likwidator w zakresie swojej działalności podlega Ministrowi Finansów.

3. W likwidowanym urzędzie likwidator może wyznaczyć pełnomocnika.

§ 5

Likwidator jest obowiązany do realizacji zadań mających na celu prawidłowe i terminowe przeprowadzenie procesu likwidacji urzędów obsługujących znoszone organy Inspekcji Celnej, o którym mowa w art. 25 ustawy.

§ 6

Do obowiązków likwidatora należy:

1) sporządzenie szczegółowego harmonogramu likwidacji i czynności następujących po zakończeniu likwidacji w uzgodnieniu z Ministrem Finansów lub osobą przez niego upoważnioną,

2) oszacowanie kosztów likwidacji i opracowanie preliminarza wydatków,

3) realizacja budżetu państwa w okresie likwidacji,

4) powiadomienie właściwego banku o otwarciu likwidacji,

5) ustalenie aktywów i pasywów na dzień poprzedzający postawienie w stan likwidacji oraz sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 i Nr 111, poz. 1195 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253),

6) opracowywanie i przedkładanie Ministrowi Finansów propozycji i dokumentacji niezbędnej do zmiany miejsca wykonywania pracy, przeniesień, zwolnień z pracy, przekazywania wolnych etatów do urzędów przejmujących,

7) opracowanie analizy i przedstawienie Ministrowi Finansów wniosków dotyczących spraw prawnych i majątkowych (grunty i inne nieruchomości, sprzęt i wyposażenie, wierzytelności, umowy cywilnoprawne, decyzje i inne akty prawne nakładające na urzędy obsługujące znoszone organy Inspekcji Celnej zobowiązania lub przyznające prawa, rozliczenia budżetowe), wraz z terminami realizacji,

8) przekazanie, w ustalonych terminach, dokumentacji urzędów obsługujących znoszone organy Inspekcji Celnej odpowiednim organom przejmującym,

9) egzekucja należności, innych niż określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. u. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 43, poz.189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 76, poz. 809, Nr 98, poz. 1068, Nr 123, poz. 1353 i Nr 125, poz. 1368 oraz 2002 r. Nr 41, poz. 365) oraz zaspokojenie lub zabezpieczenie roszczeń wierzycieli urzędów obsługujących znoszone organy Inspekcji Celnej,

10) zakończenie czynności związanych z likwidacją prowadzoną w trybie zarządzenia nr 2/2001 Generalnego Inspektora Celnego z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie Instrukcji Likwidacyjnej lub przekazania spraw nie zakończonych do właściwych urzędów,

11) przekazanie po dokonaniu rozliczeń likwidacyjnych środków budżetowych regionalnych inspektoratów celnych – do właściwych urzędów kontroli skarbowej, zaś środków Generalnego Inspektoratu Celnego do Ministerstwa Finansów,

12) sporządzenie bilansu zamknięcia na dzień zakończenia likwidacji,

13) sporządzanie sprawozdań, do których byli zobowiązani kierownicy urzędów obsługujących znoszone organy Inspekcji Celnej, oraz comiesięcznych sprawozdań dla Ministra Finansów z postępów prac likwidacyjnych i sprawozdania końcowego z zakończenia procesu likwidacji na dzień zakończenia działalności likwidatora,

14) wykonywanie innych niezbędnych czynności likwidacyjnych.

§ 7

Harmonogram, o którym mowa w § 6 pkt 1, powinien zawierać terminy wykonania czynności niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia procesu likwidacji.

§ 8

Dokumentacja spraw wszczętych i nie zakończonych przez urzędy obsługujące znoszone organy Inspekcji Celnej zostanie przekazana organom przejmującym w terminie do dnia 30 września 2002 r., a pozostała dokumentacja – w terminie do dnia 31 października 2002 r.

§ 9

Finansowanie działalności likwidatora będzie realizowane ze środków budżetowych w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r.

 

MINISTER FINANSÓW

z up. H. Wasilewska-Trenkner

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-06-28
  • Data wejścia w życie: 2002-07-01
  • Data obowiązywania: 2002-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe