Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 15 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie nadania statutu urzędom kontroli skarbowej.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 89, poz. 804) zarządza się, co następuje:

§ 1

Urzędom kontroli skarbowej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r.

MINISTER FINANSÓW

M. Belka

Załącznik 1. [STATUT URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ]

Załącznik do zarządzenia Ministra Finansów
z dnia 28 czerwca 2002 r. (poz. 46)

STATUT URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ

§ 1

1. W skład urzędu kontroli skarbowej wchodzą następujące komórki organizacyjne o charakterze:

1) merytorycznym obejmującym komórki:

a) programowania kontroli, zajmujące się informatyką, przygotowaniem, planowaniem, oceną efektywności wyników i sprawozdawczością z kontroli, analizami oraz obsługą prasową,

b) kontroli podatkowej,

c) kontroli budżetowej,

d) kontroli dewizowej,

e) badania prawidłowości stosowania cen,

f) postępowań przygotowawczych,

g) kontroli wewnętrznej,

h) szczególnego nadzoru podatkowego,

i) dokumentacji skarbowej,

j) kontroli obrotu towarowego z zagranicą,

k) realizacyjne,

2) ogólnym obejmującym komórki:

a) kadr i spraw socjalnych,

b) szkolenia zawodowego,

c) spraw administracyjno-gospodarczych,

d) obsługi prawnej,

e) księgowości.

2. Dyrektor urzędu kontroli skarbowej może łączyć lub dzielić komórki organizacyjne, dostosowując ich zakres działania do specyfiki gospodarczej i lokalnych warunków regionu z wyjątkiem komórki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. k).

3. Inspektorzy kontroli skarbowej zatrudniani są jedynie w komórkach organizacyjnych o charakterze merytorycznym.

§ 2

1. W ośrodkach zamiejscowych tworzy się komórki organizacyjne, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a)–j), z zastrzeżeniem ust. 2–4.

2. Ze względu na warunki i specyfikę regionu, na terenie którego funkcjonują ośrodki zamiejscowe, dyrektor urzędu może odstąpić od tworzenia niektórych komórek organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a)–j).

3. Do realizacji zadań o charakterze ogólnym w ośrodku zamiejscowym tworzy się jedną komórkę organizacyjną.

4. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 3, nie ma zastosowania w przypadku gdy w ośrodku zamiejscowym obsługę prawną wykonuje chociażby jeden radca prawny. W tym przypadku w ośrodku zamiejscowym oprócz komórki organizacyjnej o charakterze ogólnym tworzy się komórkę obsługi prawnej.

§ 3

1. Przy urzędzie kontroli skarbowej mogą być utworzone gospodarstwa pomocnicze na podstawie odrębnych przepisów.

2. Zakres działalności wykonywanej przez gospodarstwa pomocnicze podlega zatwierdzeniu przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

§ 4

1. Dyrektor urzędu kontroli skarbowej ustala regulamin organizacyjny urzędu stosując zasady określone w § 1 i 2.

2. Regulamin organizacyjny powinien określać:

1) strukturę organizacyjną urzędu,

2) szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych w urzędzie,

3) zasady organizacji pracy urzędu,

4) zakres nadzoru sprawowanego przez dyrektora i wicedyrektorów z uwzględnieniem § 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 96, poz. 856),

5) zakres stałych uprawnień wicedyrektorów, naczelników wydziałów i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych do podejmowania decyzji i przedstawiania stanowiska urzędu kontroli skarbowej w określonych sprawach.

3. Dyrektor urzędu kontroli skarbowej ustala zakres czynności pracowników urzędu.

§ 5

Regulaminy organizacyjne urzędów kontroli skarbowej podlegają zatwierdzeniu przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-06-28
  • Data wejścia w życie: 2002-07-01
  • Data obowiązywania: 2003-09-01
  • Dokument traci ważność: 2017-03-01

Dzienniki Urzędowe