Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie wysokości odsetek, stopy procentowej oraz średnich ważonych stóp rentowności bonów skarbowych uwzględnianych przy obliczaniu tej stopy dla obligacji trzeciej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 lipca 2008 r. (DZ0708).

Tekst pierwotny

W związku z § 14 ust. 3 pkt 2 zarządzenia nr 34 Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie emisji obligacji trzeciej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 17, poz. 68) ogłasza się, co następuje:

1. Wysokość należnych odsetek od jednej obligacji trzeciej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 lipca 2008 r. (DZ0708) dla piątego okresu odsetkowego tj. od 17 lipca 2002 r. do 17 lipca 2003 r. wynosi 101,20 złotych.

2. Stopa procentowa obligacji trzeciej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 lipca 2008 r. (DZ0708) dla piątego okresu odsetkowego tj. od 17 lipca 2002 r. do 17 lipca 2003 r. wynosi 10,12%.

3. Średnie ważone stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych uwzględniane przy obliczaniu stopy procentowej dla piątego okresu odsetkowego obligacji trzeciej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 lipca 2008 r. (DZ0708) wynoszą:

Data przetargu bonów 52-tygodniowych

Średnia ważona stopa rentowności bonów
52-tygodniowych

1

2

6.05.2002 r.

9,455%

13.05.2002 r.

9,391%

20.05.2002 r.

9,345%

27.05.2002 r.

9,261%

3.06.2002 r.

8,984%

10.06.2002 r.

8,576%

17.06.2002 r.

8,518%

24.06.2002 r.

8,449%

 

z up. A. Raczko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-08-09
  • Data wejścia w życie: 2002-08-09
  • Data obowiązywania: 2002-08-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe