Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie wysokości odsetek, stopy procentowej oraz średnich ważonych stóp rentowności bonów skarbowych uwzględnianych przy obliczaniu tej stopy dla obligacji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 lipca 2009 r. (DZ0709).

Tekst pierwotny

W związku z § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie emisji obligacji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej (Dz. U. Nr 153, poz. 998) ogłasza się, co następuje:

1. Wysokość należnych odsetek od jednej obligacji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 lipca 2009 r. (DZ0709) dla czwartego okresu odsetkowego tj. od 17 lipca 2002 r. do 17 lipca 2003 r. wynosi 101,20 złotych.

2. Stopa procentowa obligacji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 lipca 2009 r. (DZ0709) dla czwartego okresu odsetkowego tj. od 17 lipca 2002 r. do 17 lipca 2003 r. wynosi 10,12%.

3. Średnie ważone stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych uwzględniane przy obliczaniu stopy procentowej dla czwartego okresu odsetkowego obligacji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 lipca 2009 r. (DZ0709) wynoszą:

Data przetargu bonów 52-tygodniowych

Średnia ważona stopa rentowności bonów
52-tygodniowych

1

2

6.05.2002 r.

9,455%

13.05.2002 r.

9,391%

20.05.2002 r.

9,345%

27.05.2002 r.

9,261%

3.06.2002 r.

8,984%

10.06.2002 r.

8,576%

17.06.2002 r.

8,518%

24.06.2002 r.

8,449%

 

z up. A. Raczko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-08-09
  • Data wejścia w życie: 2002-08-09
  • Data obowiązywania: 2002-08-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe