Kategorie

Dzienniki Urzędowe

KOMUNIKAT Nr 13 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 lipca 2002 r.

w sprawie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji we wspólnej procedurze tranzytowej.

Tekst pierwotny

W związku z realizacją postanowień Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej oraz z uwagi na przekształcenia w administracji celnej i przejęcie zadań Prezesa Głównego Urzędu Ceł przez Ministra Finansów, ogłasza się, co następuje:

1. Uprawnionymi do udzielania gwarancji pojedynczych w formie oświadczenia gwaranta lub gwarancji generalnych, składanych przez głównych zobowiązanych we wspólnej procedurze tranzytowej, są gwaranci określeni w rozporządzeniu Ministra Finansów, wydanym na podstawie art. 201 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny.

2. Uprawnionymi do udzielania gwarancji pojedynczych w formie karnetów są gwaranci wymienieni w załączniku do komunikatu.

3. Traci moc komunikat nr 8 z dnia 5 grudnia 2001 r. Prezesa Głównego Urzędu Ceł w sprawie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji we wspólnej procedurze tranzytowej.

z up. T. Michalak

Załącznik 1.

Załącznik do komunikatu nr 13
Ministra Finansów
z dnia 19 lipca 2002 r. (Nr 10, poz. 55)

Gwaranci uprawnieni do udzielania gwarancji pojedynczych w formie karnetów:

1) BRE Bank S.A.,

2) Bank PEKAO SA,

3) KREDYT BANK S.A„

4) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-08-09
  • Data wejścia w życie: 2002-08-09
  • Data obowiązywania: 2002-08-09
  • Dokument traci ważność: 2004-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe