Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 1 sierpnia 2002 r.

w sprawie wysokości odsetek, stopy procentowej oraz średnich ważonych stóp rentowności bonów skarbowych uwzględnianych przy obliczaniu tej stopy dla obligacji dziesięcioletnich o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu 18 sierpnia 2011 r. (DZ0811).

Tekst pierwotny

W związku z pkt 10 listu emisyjnego nr 22/2001 Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie emisji obligacji dziesięcioletnich o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu 18 sierpnia 2011 r. ogłasza się, co następuje:

1. Wysokość należnych odsetek od jednej obligacji dziesięcioletniej o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu 18 sierpnia 2011 r. (DZ0811) dla drugiego okresu odsetkowego, tj. od 18 sierpnia 2003 r., wynosi 85,90 złotych.

2. Stopa procentowa obligacji dziesięcioletnich o oprocentowaniu zmiennymi i terminie wykupu 18 sierpnia 2011 r. (DZ0811) dla drugiego okresu odsetkowego, tj. od 18 sierpnia 2002 r. do 18 sierpnia 2003 r., wynosi 8,59%.

3. Średnie ważone stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych uwzględnione przy obliczaniu stopy procentowej dla drugiego okresu odsetkowego obligacji dziesięcioletnich o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu 18 sierpnia 2011 r. (DZ0811) wynoszą:

Data przetargu
bonów 52-tygodniowych

Średnia ważona stopa rentowności bonów 52-tygodniowych

3.06.2002 r.

8,984%

10.06.2002 r.

8,576%

17.06.2002 r.

8,518%

24.06.2002 r.

8,449%

1.07.2002 r.

8,300%

8.07.2002 r.

8,384%

15.07.2002 r.

8,398%

22.07.2002 r.

8,395%

29.07.2002 r.

8,242%

 

MINISTER FINANSÓW

z up. R. Michalski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-08-19
  • Data wejścia w życie: 2002-08-19
  • Data obowiązywania: 2002-08-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe