Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 9 września 2002 r.

w sprawie powołania, zadań, trybu pracy oraz organizacji Rady Celnej.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2791 § 1 i 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Radę Celną, zwaną dalej „Radą", jako organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sprawach celnych.

§ 2

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) wyrażanie opinii w sprawach celnych przedstawianych Radzie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

2) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących wymiany towarowej z zagranicą,

3) opiniowanie praktycznego funkcjonowania przepisów prawnych w zakresie wymiany towarowej z zagranicą,

4) występowanie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z propozycjami zmian do obowiązujących aktów prawnych dotyczących wymiany towarowej z zagranicą,

5) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych opinii w innych sprawach celnych, w szczególności z punktu widzenia środowisk gospodarczych.

§ 3

1. Rada działa na posiedzeniach plenarnych, którym przewodniczy przewodniczący Rady lub w razie nieobecności przewodniczącego, wiceprzewodniczący.

2. Powiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady co najmniej dwa razy w roku.

3. Przewodniczący Rady jest obowiązany zwołać posiedzenie Rady również na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub na wniosek co najmniej 5 członków Rady, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zwołanie takiego posiedzenia.

§ 4

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady wraz z jej porządkiem dziennym jest przekazywane członkom Rady oraz innym zaproszonym przez przewodniczącego Rady osobom, co najmniej na 7 dnia przed terminem posiedzenia.

2. Porządek dzienny posiedzenia, o którym mowa w § 3 ust. 3, obejmuje rozpatrzenie spraw zawartych we wniosku.

§ 5

1. Rada wydaje opinie i przedstawia wnioski w formie uchwał.

2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia Rady.

3. Przyjęte przez Radę uchwały podpisuje przewodniczący posiedzenia oraz sekretarz Rady.

§ 6

1. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół, do którego załącza się treść powziętych uchwał.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisuje przewodniczący posiedzenia oraz sekretarz Rady.

§ 7

1. W skład Rady wchodzą przewodniczący Rady oraz piętnastu członków Rady.

2. Osoby wchodzące w skład Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.

3. Kadencja Rady trwa 2 lata.

§ 8

1. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych spośród przedstawicieli organizacji reprezentujących środowiska gospodarcze oraz instytucji naukowych.

2. Na posiedzenia Rady, przewodniczący może zapraszać osoby mające praktyczne doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa celnego oraz osoby kierujące administracją celną w latach poprzednich, bez prawa głosowania.

§ 9

1. Na pierwszym posiedzeniu Rady członkowie Rady wybierają ze swojego grona dwóch wiceprzewodniczących.

2. Sekretarza Rady wyznacza przewodniczący Rady.

3. Obsługę prac Rady zapewnia minister właściwy do spraw finansów publicznych.

§ 10

1. Członek Rady może być odwołany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych przed upływem kadencji z powodu złożenia rezygnacji, na wniosek jednostki, którą członek reprezentuje lub na skutek trwałej niemożności uczestnictwa w jej pracach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwa jednostka w terminie 30 dni od dnia odwołania członka, przedstawia nowych kandydatów na członka Rady. Minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje nowego członka na okres do końca kadencji Rady.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER FINANSÓW

wz. W. Ciesielski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-09-13
  • Data wejścia w życie: 2002-09-13
  • Data obowiązywania: 2002-09-13
  • Dokument traci ważność: 2004-05-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe