Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 26 września 2002 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 284 § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 8 Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 6, poz. 29) w załączniku nr 1 w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. W skład Izby Celnej Port Lotniczy w Warszawie wchodzi komórka realizująca zadania z zakresu szkolenia przewodników psów służbowych oraz psów służbowych dla potrzeb Służby Celnej – Ośrodek Szkoleniowy w Kamionie. Komórkę przyporządkowuje się do działu obsługi izby.".
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r.

MINISTER FINANSÓW

wz. dr W. Ciesielski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-10-30
  • Data wejścia w życie: 2002-10-01
  • Data obowiązywania: 2002-10-01
  • Dokument traci ważność: 2003-09-01

Dzienniki Urzędowe