Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 8 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 25 kwietnia 2002 r.

w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 284 § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§ 1

Izbom celnym i urzędom celnym nadaje się statuty stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Strukturę organizacyjną administracji celnej określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2002 r.

 

MINISTER FINANSÓW

z up. W. Ciesielski

Załącznik 1. [STATUT IZB CELNYCH]

Załączniki do zarządzenia Ministra Finansów
z dnia 25 kwietnia 2002 r. (poz. 29)

Załącznik nr 1

STATUT IZB CELNYCH

§ 1

1. Izby celne, zwane dalej „izbami”, wykonują zadania określone w przepisach prawa celnego oraz w przepisach odrębnych, działając zgodnie z wytycznymi, decyzjami i poleceniami dyrektorów izb celnych.

2. Izbą kieruje dyrektor, który jest odpowiedzialny za prawidłową i terminową realizację zadań izby przed ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

3. Dyrektor izby kieruje izbą przy pomocy zastępcy (zastępców), głównego księgowego, naczelników i kierowników podległych komórek organizacyjnych.

4. Szczegółowy zakres kompetencji zastępcy (zastępców) ustala dyrektor izby.

5. Główny księgowy w izbie podlega bezpośrednio dyrektorowi izby i odpowiada za prawidłową i terminową realizację zadań z zakresu ewidencji i sprawozdawczości budżetowej, gospodarki własnej izby i urzędów celnych. Inne obowiązki głównych księgowych wynikają z przepisów odrębnych.

6. Dyrektor izby może upoważnić podległych funkcjonariuszy celnych lub pracowników izby do podejmowania w jego imieniu decyzji i innych rozstrzygnięć w określonych sprawach.

§ 2

1 W izbach mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:

1) wydziały – składające się z co najmniej 12 osób, włącznie z kierującym,

2) referaty – składające się z co najmniej 6 osób, włącznie z kierującym,

3) wieloosobowe stanowiska pracy składające się co najmniej z 2 osób, włącznie z kierującym,

4) jednoosobowe stanowiska pracy.

2. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4 mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład wydziału.

3. Wydziałem kieruje naczelnik wydziału, a referatem kierownik referatu.

§ 3

1. Izba realizuje swoje zadania w ramach działów merytorycznych:

1) prewencji, dozoru i kontroli celnej w zakresie dotyczącym:

a) kontroli operacyjnej,

b) kontroli podmiotów gospodarczych,

c) analizy ryzyka,

d) informacji dla kontroli celnej,

2) orzecznictwa w zakresie dotyczącym:

a) taryfikacji,

b) wartości celnej,

c) reguł pochodzenia towarów,

d) ograniczeń pozataryfowych,

e) przeznaczeń celnych,

f) procedur uproszczonych,

g) procedur gospodarczych,

h) spraw karnych skarbowych,

3) finansowego w zakresie dotyczącym:

a) spraw finansowo-księgowych,

b) rozliczeń ceł i podatków,

c) zabezpieczeń należności budżetowych,

d) likwidacji,

e) egzekucji,

4) logistyczno-informatycznego w zakresie dotyczącym:

a) spraw administracyjno-gospodarczych,

b) informatyki,

c) inwestycji i zamówień publicznych,

5) obsługi izby w zakresie dotyczącym:

a) spraw organizacyjnych,

b) statystyki,

c) kadr i szkolenia,

d) obsługi prawnej,

e) kontroli wewnętrznej.

2. Komórki organizacyjne realizujące zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. c) i lit. e) powinny mieć status wydziału.

3. Działy, o których mowa w ust. 1:

1) mogą być łączone,

2) nie mogą, z wyjątkiem działu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, podlegać podziałowi w sferze nadzoru.

§ 4

1. W izbie mogą funkcjonować terenowe komórki organizacyjne w zakresie spraw operacyjnych, informatycznych i kontroli podmiotów gospodarczych.

2. W skład Izby Celnej w Warszawie wchodzą komórki realizujące zadania z zakresu:

1) pozwoleń na korzystanie z procedury TIR,

2) decyzji w sprawie ochrony praw własności intelektualnej,

3) problematyki wspólnego tranzytu.

3. W skład Izby Celnej w Białej Polskiej, Białymstoku i we Wrocławiu wchodzi komórka realizująca zadania z zakresu laboratorium celnego. Komórkę przyporządkowuje się do działu orzecznictwa.

4. W skład Izby Celnej w Gdyni wchodzi komórka administrująca ogólnopolskim informatycznym systemem kadrowo-płacowym „Hermes”.

5. W skład Izby Celnej w Krakowie wchodzi komórka administrująca ogólnopolskim informatycznym systemem finansowo-księgowym „Zefir” oraz systemem obsługi zgłoszeń celnych „Celina”.

6. W skład Izby Celnej w Łodzi wchodzi komórka administrująca ogólnopolskim informatycznym systemem wspólnego tranzytu „NCTS” oraz systemem zarządzania zasobami informatycznymi „Ozyrys”.

7. W skład Izby Celnej w Rzepinie wchodzi komórka administrująca ogólnopolskim informatycznym systemem bezpieczeństwa „Security”.

8. Komórki, o których mowa w ust. 4–7 przyporządkowuje się do działu logistyczno-informatycznego.

9. W izbie mogą być tworzone, na podstawie odrębnych przepisów, inne komórki organizacyjne.

§ 5

1. Dyrektor izby nadaje izbie, na podstawie statutu, regulamin organizacyjny izby.

2. Regulamin organizacyjny izby powinien określać:

1) strukturę organizacyjną izby, w tym terenowych komórek organizacyjnych wymienionych w § 4 ust. 1,

2) szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, w tym terenowych komórek organizacyjnych,

3) zasady i rozkład czasu pracy izby, w tym terenowych komórek organizacyjnych,

4) zakres nadzoru sprawowanego przez dyrektora izby i jego zastępców,

5) zakres stałych uprawnień: zastępców dyrektora, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników komórek organizacyjnych i innych osób zatrudnionych lub pełniących służbę na stanowiskach samodzielnych – do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania stanowiska dyrektora izby w określonych sprawach.

§ 6

1. Dyrektor izby celnej przesyła regulamin organizacyjny izby celnej ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w przypadku stwierdzenia niezgodności regulaminu organizacyjnego izby celnej ze statutem oraz innymi obowiązującymi przepisami, uchyla regulamin.

3. Regulamin organizacyjny izby wywiesza się w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie izby.

Załącznik 2. [STATUT URZĘDÓW CELNYCH]

Załącznik nr 2

STATUT URZĘDÓW CELNYCH

§ 1

1. Urzędy celne, zwane dalej „urzędami”, wykonują zadania określone w przepisach prawa celnego oraz w przepisach odrębnych, działając zgodnie z wytycznymi, decyzjami i poleceniami naczelników urzędów celnych.

2. Urzędem kieruje naczelnik, który jest odpowiedzialny za prawidłową i terminową realizację zadań urzędu przed dyrektorem izby celnej.

3. Naczelnik kieruje pracą urzędu przy pomocy zastępcy (zastępców) i kierowników podległych komórek organizacyjnych.

4. Naczelnik może upoważnić podległych funkcjonariuszy celnych oraz pracowników urzędu do podejmowania w jego imieniu decyzji i innych rozstrzygnięć w określonych sprawach.

§ 2

1. W skład urzędu wchodzą:

1) wewnętrzne komórki organizacyjne:

a) referaty – składające się z co najmniej 5 osób, włącznie z kierującym,

b) sekcje – składające się z co najmniej 3 osób,

c) samodzielne stanowiska pracy,

2) zewnętrzne jednostki organizacyjne – oddziały celne, do których przepis pkt 1 stosuje się odpowiednio.

2. Referatami i oddziałami kierują kierownicy, a sekcją osoba wyznaczona przez naczelnika urzędu.

§ 3

1. W skład urzędu mogą wchodzić komórki organizacyjne o następującym zakresie działania:

1) przyjmowania zgłoszeń celnych,

2) kontroli celnej,

3) kasowa,

4) ogólna,

5) postępowania celnego,

6) gospodarczych procedur celnych,

7) taryfikacji, wartości celnej i podatków pośrednich,

8) reguł pochodzenia towarów,

9) karna skarbowa,

10) kontroli wewnętrznej.

2. W urzędzie mogą być tworzone, na podstawie odrębnych przepisów, inne niż określone w ust. 1, komórki organizacyjne.

3. W uzasadnionych wypadkach naczelnik urzędu może łączyć lub dzielić komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, uwzględniając zakres i rozmiar ich zadań.

§ 4

1. Czas pracy komórek organizacyjnych urzędu, z wyjątkiem komórek organizacyjnych w przejściach granicznych, wynosi 8 godzin.

2. W uzasadnionych wypadkach naczelnik urzędu może wydłużyć czas pracy komórek organizacyjnych innych niż zlokalizowane w przejściach granicznych.

3. W wypadkach, o których mowa w ust. 2 oraz w komórkach organizacyjnych zlokalizowanych w przejściach granicznych, praca może być wykonywana w systemie zmianowym. Podział na zmiany i ich liczbę ustala naczelnik urzędu.

4. W wypadku, o którym mowa w ust. 3, naczelnik urzędu powołuje kierownika zmiany.

§ 5

1. Naczelnik urzędu określa regulamin organizacyjny urzędu.

2. Regulamin organizacyjny urzędu powinien określać:

1) strukturę organizacyjną urzędu,

2) szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych,

3) zasady i rozkład czasu pracy urzędu i oddziałów celnych,

4) zakres nadzoru sprawowanego przez naczelnika i jego zastępców,

5) zakres stałych uprawnień: zastępców naczelnika, kierowników podległych komórek organizacyjnych oraz innych osób zatrudnionych lub pełniących służbę na stanowiskach samodzielnych – do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania stanowiska naczelnika urzędu w określonych sprawach.

§ 6

1. Naczelnik urzędu celnego przesyła regulamin organizacyjny urzędu celnego dyrektorowi izby celnej.

2. Dyrektor izby celnej, w przypadku stwierdzenia niezgodności regulaminu organizacyjnego urzędu celnego ze statutem oraz innymi obowiązującymi przepisami, uchyla regulamin.

3. Regulamin organizacyjny urzędu wywiesza się w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie urzędu.

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

Lp.

Izba
Urząd
Jednostka organizacyjna

Kod Identyfikacyjny

Uwagi

1

2

3

4

l.

IZBA CELNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

130000

 

1.

Urząd Celny w Białej Podlaskiej

130700

 

a)

Oddział Celny w Małaszewiczach Centralnych

130400

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Małaszewiczach Południowych

130420

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w „WOC” w Małaszewiczach

130440

 

d)

Oddział Celny w Międzyrzecu Podlaskim

130730

 

e)

Oddział Celny w Kowalewie

131000

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Koroszczynie

130500

przejście graniczne

a)

Oddział Celny w Terespolu

130100

przejście graniczne

b)

Oddział Celny Drogowy w Terespolu

130200

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Sławatyczach

131100

przejście graniczne

3.

Urząd Celny w Lublinie

130300

 

a)

Oddział Celny w Opolu Lubelskim

130320

 

b)

Oddział Celny w Kraśniku

130330

 

c)

Oddział Celny w Puławach

130800

 

d)

Oddział Celny w Lublinie

131200

 

4.

Urząd Celny w Chełmie

131400

 

a)

Oddział Celny w Dorohusku

130600

przejście graniczne

b)

Oddział Celny Drogowy w Dorohusku

131300

przejście graniczne

II.

IZBA CELNA W BIAŁYMSTOKU

060000

 

1.

Urząd Celny w Białymstoku

060300

 

a)

Oddział Celny Kolejowy l w Kuźnicy

060100

przejście graniczne

b)

Oddział Celny II w Kuźnicy

060110

przejście graniczne

c)

Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy

060200

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Czeremsze

060400

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Siemianówce

060410

przejście graniczne

f)

Oddział Celny w Połowcach

060420

przejście graniczne

g)

Oddział Celny w Bobrownikach

060800

przejście graniczne

 

1

2

3

4

2.

Urząd Celny w Łomży

060900

 

3.

Urząd Celny w Suwałkach

060600

 

a)

Oddział Celny w Ogrodnikach

060500

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Augustowie

060640

 

c)

Oddział Celny w Budzisku k. Szypliszek

060700

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Trakiszkach

061000

przejście graniczne

III.

IZBA CELNA W CIESZYNIE

010000

 

1.

Urząd Celny w Cieszynie

010100

przejście graniczne

a)

Oddział Celny w Skoczowie

010130

 

b)

Oddział Celny „Most Wolności” w Cieszynie

010800

przejście graniczne

c)

Oddział Celny Kolejowy w Cieszynie

010820

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Lesznej Górnej

010830

przejście graniczne

e)

Oddział Celny „Most Przyjaźni” w Cieszynie

010840

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Zebrzydowicach

010300

przejście graniczne

a)

Oddział Celny w Chałupkach

010200

przejście graniczne

b)

Oddział Celny Drogowy w Chałupkach

010210

przejście graniczne

c)

Oddział Celny „Rakowiec” w Chałupkach

010220

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Pietraszynie

010230

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Owsiszczach

010240

przejście graniczne

f)

Oddział Celny w Raciborzu

010250

 

g)

Oddział Celny w Gołkowicach

010260

przejście graniczne

h)

Oddział Celny II w Zebrzydowicach

010330

 

i)

Oddział Celny Osobowy w Zebrzydowicach

010400

przejście graniczne

j)

Oddział Celny w Kaczycach Górnych

010430

przejście graniczne

k)

Oddział Celny w Marklowicach

010440

przejście graniczne

3.

Urząd Celny w Bielsku-Białej

010500

 

a)

Oddział Celny w Oświęcimiu

010510

 

b)

Oddział Celny w Andrychowie

010530

 

c)

Oddział Celny w Czechowicach-Dziedzicach

010550

 

d)

Oddział Celny w Zwardoniu

010600

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Istebnej

010610

przejście graniczne

f)

Oddział Celny w Zwardoniu-Myto

010620

przejście graniczne

g)

Oddział Celny w Zwardoniu-Skalite

010630

przejście graniczne

h)

Oddział Celny w Ujsołach-Glince

010640

przejście graniczne

i)

Oddział Celny w Żywcu

010700

 

j)

Oddział Celny w Korbielowie

010710

przejście graniczne

 

1

2

3

4

IV.

IZBA CELNA W GDYNI

040000

 

1.

Urząd Celny w Gdyni

040400

przejście graniczne

a)

Oddział Celny „Dworzec Morski” w Gdyni

040200

przejście graniczne

b)

Oddział Celny „Basen IV” w Gdyni

040300

przejście graniczne

c)

Oddział Celny II w Gdyni

040320

 

d)

Oddział Celny „Baza Kontenerowa” w Gdyni

040500

przejście graniczne

e)

Oddział Celny „Terminal Promowy” w Gdyni

040510

przejście graniczne

f)

Oddział Celny Pocztowy w Gdyni

040900

 

g)

Oddział Celny we Władysławowie

040010

przejście graniczne

2.

Urząd Celny Gdańsk-Miasto

041300

 

a)

Oddział Celny w Starogardzie Gdańskim

041310

 

b)

Oddział Celny w Tczewie

041320

 

c)

Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo

041600

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Kwidzynie

041800

 

3.

Urząd Celny Gdańsk-Port

041400

przejście graniczne

a)

Oddział Celny „Basen im. Władysława IV” w Gdańsku

041100

przejście graniczne

b)

Oddział Celny „Baza Promowa” w Gdańsku

041200

przejście graniczne

c)

Oddział Celny „Stocznie Morskie” w Gdańsku

041400

przejście graniczne

d)

Oddział Celny „Port Północny” w Gdańsku

041500

przejście graniczne

4.

Urząd Celny w Słupsku

040600

 

a)

Oddział Celny w Ustce

040620

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Kościerzynie

040800

 

c)

Oddział Celny w Lęborku

041000

 

d)

Oddział Celny w Chojnicach

041900

 

V.

IZBA CELNA W KATOWICACH

180000

 

1.

Urząd Celny w Katowicach

180100

 

a)

Oddział Celny w Mysłowicach

180120

 

b)

Oddział Celny w Gliwicach

180400

 

c)

Oddział Celny „WOC” w Gliwicach

180410

 

d)

Oddział Celny w Rybniku

180440

 

2.

Urząd Celny w Bytomiu

180200

 

a)

Oddział Celny Pocztowy w Bytomiu

180210

 

b)

Oddział Celny w Chorzowie

180220

 

c)

Oddział Celny w Tarnowskich Górach

180230

 

d)

Oddział Celny Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice

180700

przejście graniczne

 

1

2

3

4

3.

Urząd Celny w Częstochowie

180300

 

4.

Urząd Celny w Tychach

180600

 

a)

Oddział Celny w Orzeszu

180130

 

b)

Oddział Celny w Sosnowcu

180500

 

c)

Oddział Celny w Dąbrowie Górniczej

180510

 

VI.

IZBA CELNA W KRAKOWIE

050000

 

1.

Urząd Celny l w Krakowie

050100

 

a)

Oddział Celny „PKP Towarowy” w Krakowie

050120

 

b)

Oddział Celny Port Lotniczy Kraków-Balice

050200

przejście graniczne

c)

Oddział Celny „Nowa Huta” w Krakowie

050500

 

d)

Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Kraków-Balice

050700

przejście graniczne

2.

Urząd Celny II w Krakowie

050600

 

3.

Urząd Celny w Kielcach

050300

 

a)

Oddział Celny w Ostrowcu Świętokrzyskim

050320

 

b)

Oddział Celny w Końskich

050340

 

c)

Oddział Celny w Starachowicach

050370

 

d)

Oddział Celny w Sandomierzu

050380

 

4.

Urząd Celny w Tarnowie

050400

 

a)

Oddział Celny w Brzesku

050410

 

VII.

IZBA CELNA W ŁODZI

070000

 

1.

Urząd Celny I w Łodzi

070100

 

a)

Oddział Celny w Skierniewicach

070110

 

b)

Oddział Celny l w Łodzi

070160

 

c)

Oddział Celny III w Łodzi

070300

 

d)

Oddział Celny Pocztowy w Łodzi

070310

 

e)

Oddział Celny w Sieradzu

070340

 

f)

Oddział Celny w Pabianicach

070350

 

g)

Oddział Celny w Wieluniu

070360

 

2.

Urząd Celny II w Łodzi

070200

 

a)

Oddział Celny II w Łodzi

070120

 

b)

Oddział Celny w Kutnie

070240

 

3.

Urząd Celny w Piotrkowie Trybunalskim

070400

 

a)

Oddział Celny w Radomsku

070410

 

b)

Oddział Celny w Tomaszowie Mazowieckim

070420

 

c)

Oddział Celny w Rogowcu

070430

 

 

1

2

3

4

VIII.

IZBA CELNA W NOWYM TARGU

080000

 

1.

Urząd Celny w Nowym Targu

080600

 

a)

Oddział Celny w Chyżnem

080100

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Łysej Polanie

080200

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Chochołowie

080010

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Jurgowie

080020

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Niedzicy

080030

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Nowym Sączu

080500

 

a)

Oddział Celny w Muszynie

080300

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Piwnicznej

080400

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Gorlicach

080700

 

d)

Oddział Celny w Koniecznej

080070

przejście graniczne

IX.

IZBA CELNA W OLSZTYNIE

200000

 

1.

Urząd Celny w Olsztynie

200100

 

a)

Oddział Celny w Korszach

200130

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Mrągowie

200150

 

c)

Oddział Celny w Szczytnie

200160

 

d)

Oddział Celny w Bezledach

200300

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Bartoszycach

200310

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Iławie

200400

 

a)

Oddział Celny w Ostródzie

200410

 

3.

Urząd Celny w Ełku

200500

 

a)

Oddział Celny w Gołdapi

200510

przejście graniczne

4.

Urząd Celny w Elblągu

200600

przejście graniczne

a)

Oddział Celny w Braniewie

200200

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Gronowie

200210

przejście graniczne

X.

IZBA CELNA W POZNANIU

090000

 

1.

Urząd Celny w Poznaniu

090100

 

a)

Oddział Celny w Obornikach

090160

 

b)

Oddział Celny II w Poznaniu

090300

 

c)

Oddział Celny „MTP” w Poznaniu

090340

 

d)

Oddział Celny Pocztowy w Poznaniu

090350

 

e)

Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica

090700

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Gądkach

091100

 

a)

Oddział Celny w Gnieźnie

091120

 

b)

Oddział Celny w Koninie

091200

 

c)

Oddział Celny w Turku

091220

 

 

1

2

3

4

3.

Urząd Celny w Lesznie

090900

 

a)

Oddział Celny w Nowym Tomyślu

090400

 

b)

Oddział Celny w Zbąszyniu

090410

 

c)

Oddział Celny w Śremie

090920

 

4.

Urząd Celny w Pile

090600

 

5.

Urząd Celny w Kaliszu

090500

 

a)

Oddział Celny w Ostrowie Wielkopolskim

090530

 

XI.

IZBA CELNA W PRZEMYŚLU

100000

 

1.

Urząd Celny w Przemyślu

101100

 

a)

Oddział Celny w Przemyślu

100100

przejście graniczne

b)

Oddział Celny Pocztowy w Przemyślu

100110

 

c)

Oddział Celny w Medyce

100300

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Krościenku

100910

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Jarosławiu

101110

 

f)

Oddział Celny w Korczowej

101200

przejście graniczne

g)

Oddział Celny w Werchracie

100610

przejście graniczne

h)

Oddział Celny Kolejowy w Medyce

101300

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Rzeszowie

100400

 

a)

Oddział Celny w Leżajsku

100420

 

b)

Oddział Celny Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka

100430

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Dębicy

100440

 

3.

Urząd Celny w Stalowej Woli

100810

 

a)

Oddział Celny w Mielcu

100410

 

b)

Oddział Celny w Tarnobrzegu

100800

 

4.

Urząd Celny w Krośnie

101000

 

a)

Oddział Celny w Barwinku

100200

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Sanoku

100900

 

c)

Oddział Celny w Łupkowie

100930

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Jaśle

101010

 

5.

Urząd Celny w Zamościu

100700

 

a)

Oddział Celny l w Hrebennem

100600

przejście graniczne

b)

Oddział Celny II w Hrebennem

100620

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Hrubieszowie

100710

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Zosinie

100720

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Biłgoraju

100730

 

f)

Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim

100740

 

 

1

2

3

4

XII.

IZBA CELNA W RZEPINIE

110000

 

1.

Urząd Celny w Zielonej Górze

110200

 

a)

Oddział Celny w Gubinie

110300

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Gubinku

111600

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Olszynie

110600

przejście graniczne

a)

Oddział Celny w Łęknicy

110610

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Przewozie

110620

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Tuplicach

110900

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Żarach

110920

 

3.

Urząd Celny w Gorzowie Wielkopolskim

111000

 

a)

Oddział Celny w Kostrzynie n. O

110400

 

b)

Oddział Celny Kolejowy w Kostrzynie n. O

110410

przejście graniczne

c)

Oddział Celny Drogowy w Kostrzynie n. O

111300

przejście graniczne

4.

Urząd Celny w Rzepinie

110100

 

a)

Oddział Celny Kolejowy w Rzepinie

110110

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Staropolu

110210

 

c)

Oddział Celny w Kunowicach

110500

przejście graniczne

5.

Urząd Celny w Świecku

111400

przejście graniczne

a)

Oddział Celny l w Słubicach

110700

 

b)

Oddział Celny II Drogowy w Słubicach

111100

przejście graniczne

c)

Oddział Celny III w Słubicach

111200

 

d)

Oddział Celny IV w Słubicach

111500

 

XIII.

IZBA CELNA W SZCZECINIE

120000

 

1.

Urząd Celny l w Szczecinie

120100

 

a)

Oddział Celny Pocztowy w Szczecinie

120150

 

b)

Oddział Celny „Nabrzeże HUK” w Szczecinie

120300

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Trzebieży

120310

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Policach

120320

 

e)

Oddział Celny „Stocznia” w Szczecinie

120330

przejście graniczne

f)

Oddział Celny „Nabrzeże Łasztownia” w Szczecinie

120400

przejście graniczne

g)

Oddział Celny „Basen Górniczy” w Szczecinie

120500

przejście graniczne

2.

Urząd Celny II w Szczecinie

121600

 

a)

Oddział Celny w Szczecinie-Gumieńcach

120700

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Kołbaskowie

120800

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Rosówku

120830

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Lubieszynie

121200

przejście graniczne

 

1

2

3

4

3.

Urząd Celny w Stargardzie Szczecińskim

121500

 

a)

Oddział Celny w Krajniku Dolnym

121000

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Osiowie Dolnym

121010

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Goleniowie

121510

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Pyrzycach

121520

 

e)

Oddział Celny w Wałczu

121530

 

4.

Urząd Celny w Kołobrzegu

120900

przejście graniczne

a)

Oddział Celny w Świdwinie

120950

 

b)

Oddział Celny w Koszalinie

121400

 

c)

Oddział Celny w Szczecinku

121410

 

d)

Oddział Celny w Darłowie

121420

przejście graniczne

5.

Urząd Celny w Świnoujściu

121100

przejście graniczne

a)

Oddział Celny „Baza Rybacka” w Świnoujściu

121110

przejście graniczne

b)

Oddział Celny Drogowy w Świnoujściu

121130

przejście graniczne

XIV.

IZBA CELNA W TORUNIU

190000

 

1.

Urząd Celny w Bydgoszczy

190700

 

a)

Oddział Celny l w Bydgoszczy

190200

 

b)

Oddział Celny II w Bydgoszczy

190230

 

c)

Oddział Celny w Świeciu

190510

 

d)

Oddział Celny w Inowrocławiu

190600

 

2.

Urząd Celny w Toruniu

190100

 

a)

Oddział Celny w Brodnicy

190120

 

b)

Oddział Celny we Włocławku

190300

 

c)

Oddział Celny w Grudziądzu

190500

 

XV.

IZBA CELNA W WARSZAWIE

140000

 

1.

Urząd Celny l w Warszawie

140300

 

a)

Oddział Celny l w Warszawie

140310

 

b)

Oddział Celny w Nowym Dworze Mazowieckim

140340

 

c)

Oddział Celny w Markach

140350

 

d)

Oddział Celny w Ciechanowie

140800

 

e)

Oddział Celny w Ostrołęce

140810

 

f)

Oddział Celny w Płońsku

140820

 

g)

Oddział Celny w Mławie

140830

 

h)

Oddział Celny w Ostrowi Mazowieckiej

140840

 

2.

Urząd Celny II w Warszawie

140400

 

a)

Oddział Celny III w Warszawie

140410

 

 

1

2

3

4

b)

Oddział Celny II „Kwatery Głównej” w Warszawie

141100

 

c)

Oddział Celny IV w Warszawie

141110

 

3.

Urząd Celny w Pruszkowie

141000

 

a)

Oddział Celny w Błoniu

140900

 

b)

Oddział Celny w Płocku

140910

 

c)

Oddział Celny w Sochaczewie

140920

 

d)

Oddział Celny l w Pruszkowie

141010

 

e)

Oddział Celny II w Pruszkowie

141020

 

f)

Oddział Celny w Grodzisku Mazowieckim

141030

 

4.

Urząd Celny w Siedlcach

141300

 

a)

Oddział Celny w Garwolinie

141130

 

XVI.

IZBA CELNA PORT LOTNICZY W WARSZAWIE

150000

 

1.

Urząd Celny III w Warszawie

150100

przejście graniczne

a)

Oddział Celny „WOC”

150110

przejście graniczne

b)

Oddział Celny – Składy Celne

150120

przejście graniczne

c)

Oddział Celny Towarowy l

150200

przejście graniczne

d)

Oddział Celny Towarowy II

150300

przejście graniczne

e)

Oddział Celny Towarowy III

150310

przejście graniczne

f)

Oddział Celny Towarowy IV

150320

przejście graniczne

g)

Oddział Celny Towarowy V

150330

przejście graniczne

2.

Urząd Celny IV w Warszawie

150400

 

a)

Oddział Celny V w Warszawie

150500

 

b)

Oddział Celny w Piasecznie

150510

 

c)

Oddział Celny w Górze Kalwarii

150520

 

d)

Oddział Celny VI w Warszawie

150600

 

e)

Oddział Celny VII w Warszawie

150610

 

3.

Urząd Celny w Mszczonowie

150700

 

a)

Oddział Celny w Warce

150710

 

b)

Oddział Celny w Grójcu

150720

 

4.

Urząd Celny w Radomiu

150800

 

XVII.

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU

160000

 

1.

Urząd Celny we Wrocławiu

160900

 

a)

Oddział Celny l we Wrocławiu

160100

 

b)

Oddział Celny „Dworzec Główny” we Wrocławiu

160110

 

c)

Oddział Celny w Oławie

160130

 

d)

Oddział Celny w Oleśnicy

160140

 

 

1

2

3

4

e)

Oddział Celny Port Lotniczy Wrocław-Strachowice

160700

przejście graniczne

f)

Oddział Celny IV we Wrocławiu

160800

 

g)

Oddział Celny w Brzegu Dolnym

160810

 

h)

Oddział Celny II we Wrocławiu

161100

 

i)

Oddział Celny Towarowy we Wrocławiu

161110

 

2.

Urząd Celny w Opolu

160600

 

a)

Oddział Celny w Głuchołazach

160200

przejście graniczne

b)

Oddział Celny Drogowy w Głuchołazach

160210

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Konradowie

160250

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Kluczborku

160650

 

e)

Oddział Celny w Brzegu

160660

 

f)

Oddział Celny w Strzelcach Opolskich

160670

 

g)

Oddział Celny w Pietrowicach

161300

przejście graniczne

h)

Oddział Celny w Pomorzowiczkach

161320

przejście graniczne

i)

Oddział Celny w Nysie

161400

 

i)

Oddział Celny w Paczkowie

161410

przejście graniczne

k)

Oddział Celny w Kędzierzynie-Koźlu

161600

 

l)

Oddział Celny w Prudniku

161800

 

ł)

Oddział Celny w Trzebinie

161810

przejście graniczne

3.

Urząd Celny w Legnicy

162300

 

a)

Oddział Celny w Bolesławcu

162900

 

b)

Oddział Celny w Polkowicach

163000

 

4.

Urząd Celny w Zgorzelcu

162000

przejście graniczne

a)

Oddział Celny w Żarskiej Wsi

161900

 

b)

Oddział Celny w Krzewinie Zgorzeleckiej

162010

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Jakuszycach

162100

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Czerniawie

162110

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Węglińcu

162200

przejście graniczne

f)

Oddział Celny w Sieniawce

162400

przejście graniczne

g)

Oddział Celny w Porajowie

162410

przejście graniczne

h)

Oddział Celny w Bogatyni

162420

przejście graniczne

i)

Oddział Celny w Jeleniej Górze

162500

 

j)

Oddział Celny w Zawidowie

162600

przejście graniczne

k)

Oddział Celny w Miłoszowie

162610

przejście graniczne

l)

Oddział Celny w Jędrzychowicach

162700

przejście graniczne

ł)

Oddział Celny w Przełęcz-Okraj

162810

przejście graniczne

 

1

2

3

4

5.

Urząd Celny w Wałbrzychu

160500

 

a)

Oddział Celny w Mieroszowie

160510

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Świdnicy

161700

 

c)

Oddział Celny w Dzierżoniowie

161710

 

d)

Oddział Celny w Lubawce

162800

przejście graniczne

6.

Urząd Celny w Kudowie Zdroju

160300

przejście graniczne

a)

Oddział Celny w Międzylesiu

160400

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Boboszowie

160410

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Tłumaczowie

160520

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Kłodzku

161000

 

 

Nazwy przejść granicznych, zakres dopuszczonego ruchu granicznego oraz godziny otwarcia, w odniesieniu do komórek wymienionych w wykazie i oznakowanych w kolumnie 4, jako „przejście graniczne” – określają odrębne przepisy.

Dzienniki Urzędowe