Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 22 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 12 listopada 2002 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 284 § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802 z późn. zm.)1 zarządza się, co następuje:

§ 1. 

W zarządzeniu nr 8 Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 6, poz. 29) w załączniku nr 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) w Lp. Vlll w pkt 1 po lit. e dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) Oddział Celny w Winiarczykówce 080800 przejście graniczne",

2) w Lp. XII w pkt 2 po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) Oddział Celny w Zasiekach 111700 przejście graniczne",

3) w Lp. XIII w pkt 1 skreśla się lit. a,

4) w Lp. XVII w pkt 2 skreśla się lit. a.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

MINISTER FINANSÓW

wz. W. Ciesielski

 

 

1 zmiany tekstu jednolitego wymienionego w Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802 zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 89, poz. 972, Nr 125, poz. 1368, Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974 i Nr 141, poz. 1178.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-11-25
  • Data wejścia w życie: 2002-12-10
  • Data obowiązywania: 2002-12-10
  • Dokument traci ważność: 2003-09-01

Dzienniki Urzędowe