Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 3 października 2002 r.

w sprawie sprostowania błędu.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 oraz z 2001 r. Nr 46, poz. 499 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676) w zarządzeniu nr 8 Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 6, poz. 29) prostuje się następujące błędy:

1) w załączniku nr 1 w § 4 w ust. 3 zamiast wyrazów „Białej Polskiej" powinny być wyrazy „Białej Podlaskiej",

2) w załączniku nr 3 w:

a) Lp. II w pkt 1 w lit. b, w kolumnie 2 „Jednostka organizacyjna" zamiast wyrazów „Oddział Celny II w Kuźnicy" powinny być wyrazy „Oddział Celny Kolejowy II w Kuźnicy"

b) Lp. IV w pkt 3 w lit. c, w kolumnie 3 „Kod identyfikacyjny" zamiast wyrazu „041400" powinien być wyraz „041410"

c) Lp. XIII w pkt 3 w lit. b, w kolumnie 2 „Jednostka organizacyjna" zamiast wyrazów „Oddział Celny w Osiowie Dolnym" powinny być wyrazy „Oddział Celny w Osinowie Dolnym".

MINISTER FINANSÓW

wz. W. Ciesielski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-11-25
  • Data wejścia w życie: 2002-11-25
  • Data obowiązywania: 2002-11-25
  • Dokument traci ważność: 2003-09-01

Dzienniki Urzędowe