Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 7 października 2002 r.

w sprawie wysokości odsetek, stopy procentowej oraz średnich ważonych stóp rentowności bonów skarbowych uwzględnianych przy obliczaniu tej stopy dla obligacji drugiej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 października 2006 r. (DZ1006).

Tekst pierwotny

W związku z § 15 ust. 4 pkt 2 zarządzenia nr 13 Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1996 r. w sprawie emisji obligacji drugiej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 6, poz. 23) ogłasza się, co następuje:

1. Wysokość należnych odsetek od jednej obligacji drugiej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 października 2006 r. (DZ1006) dla ósmego okresu odsetkowego, tj. od 17 października 2002 r. do 17 października 2003 r., wynosi 86,20 złotych.

2. Stopa procentowa obligacji drugiej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 października 2006 r. (DZ1006) dla ósmego okresu odsetkowego, tj. od 17 października 2002 r. do 17 października 2003 r., wynosi 8,62%.

3. Średnie ważone stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych uwzględniane przy obliczaniu stopy procentowej dla ósmego okresu odsetkowego obligacji drugiej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 października 2006 r. (DZ1006) wynoszą:

 

Data przetargu bonów 52-tygodniowych

Średnia ważona stopa rentowności bonów 52-tygodniowych

1

2

5.08.2002 r.

7,932%

12.08.2002 r.

7,804%

19.08.2002 r.

7,789%

26.08.2002 r.

7,745%

2.09.2002 r.

7,573%

9.09.2002 r.

7,270%

16.09.2002 r.

7,216%

23.09.2002 r.

7,185%

30.09.2002 r.

7,113%

 

MINISTER FINANSÓW

z up. R. Michalski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-11-25
  • Data wejścia w życie: 2002-11-25
  • Data obowiązywania: 2002-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe