Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 16 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 17 czerwca 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 284 § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 8 Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 6, poz. 29, Nr 13, poz. 64, Nr 14, poz. 68 i 69 oraz z 2003 r. Nr 4, poz. 21) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 w pkt 1 dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) dokumentacji celnej,”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Komórka realizująca zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e, podlega bezpośrednio dyrektorowi izby.”;

2) w § 4:

a) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. W skład Izby Celnej Port Lotniczy w Warszawie wchodzą komórki realizujące zadania z zakresu:

1) prowadzenia w pierwszej instancji postępowań w sprawach dotyczących wiążącej informacji taryfowej oraz wiążącej informacji o pochodzeniu towarów; komórkę przyporządkowuje się do działu orzecznictwa;

2) prowadzenia w pierwszej instancji postępowań w sprawach dotyczących agentów celnych; komórkę przyporządkowuje się do działu orzecznictwa;

3) szkolenia przewodników psów służbowych oraz psów służbowych dla potrzeb Służby Celnej – Ośrodek Szkoleniowy w Kamionie; komórkę przyporządkowuje się do działu obsługi izby.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W skład Izby Celnej w Białej Polskiej, Białymstoku, Gdyni, Przemyślu i we Wrocławiu wchodzi komórka realizująca zadania z zakresu laboratorium celnego. Komórkę przyporządkowuje się do działu orzecznictwa.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

MINISTER FINANSÓW

wz. W. Ciesielski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-07-04
  • Data wejścia w życie: 2003-07-19
  • Data obowiązywania: 2003-07-19
  • Dokument traci ważność: 2003-09-01

Dzienniki Urzędowe