reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 25 MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie organizacji, zasad i trybu postępowania kontroli resortowej.

Na podstawie art. 14b ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa organizację, zasady i tryb postępowania kontroli resortowej.

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) ministrze – rozumie się przez to ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

2) Ministerstwie – rozumie się przez to Ministerstwo Finansów;

3) Departamencie Kontroli Skarbowej – rozumie się przez to Departament Kontroli Skarbowej w Ministerstwie;

4) komórce – rozumie się przez to inną niż Departament Kontroli Skarbowej komórkę organizacyjną wyodrębnioną w strukturze Ministerstwa w celu wykonywania przepisów ustawy o kontroli skarbowej;

5) jednostce organizacyjnej – rozumie się przez to jednostki organizacyjne administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległe ministrowi, w tym departamenty (biura) w Ministerstwie;

6) kierowniku jednostki – rozumie się przez to kierownika jednostki organizacyjnej, w tym dyrektora departamentu (biura) w Ministerstwie;

7) pracowniku lub funkcjonariuszu – rozumie się przez to pracownika lub funkcjonariusza zatrudnionego lub pełniącego służbę w jednostkach organizacyjnych.

§ 3

1. W Ministerstwie działa kontrola, której zadaniem jest przeprowadzanie, w imieniu Ministra jako naczelnego organu kontroli skarbowej, kontroli resortowej jednostek organizacyjnych.

2. Zadania kontroli resortowej realizuje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przy pomocy Departamentu Kontroli Skarbowej i komórek.

3. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może upoważnić dyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej do wykonywania zadań kontroli resortowej w jego imieniu, a w szczególności do:

1) wydawania upoważnień do przeprowadzania czynności kontrolnych;

2) wydawania wyników kontroli;

3) wydawania postanowień o wszczęciu postępowania kontrolnego;

4) wydawania innych postanowień w postępowaniach kontrolnych prowadzonych w zakresie kontroli resortowej;

5) dokonywania powołań, o których mowa w § 9;

6) wydawania poleceń, o których mowa w § 10 ust. 1.

4. Działanie kontroli resortowej nie zwalnia kierowników jednostek od obowiązku nadzoru i kontroli podległych lub nadzorowanych przez nich organów i urzędów w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów.

§ 4

Kierownicy jednostek obowiązani są do przekazywania do Departamentu Kontroli Skarbowej wszystkich informacji należących do zakresu działania kontroli resortowej, w tym dotyczących pracowników lub funkcjonariuszy zatrudnionych w tych jednostkach oraz do sygnalizowania nieprawidłowości występujących w pracy tych jednostek.

§ 5

Celem kontroli resortowej jest w szczególności zapobieganie i ujawnianie naruszeń obowiązków służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw, o których mowa w art. 228–231 Kodeksu karnego, dokonywanych przez pracowników lub funkcjonariuszy, a także badanie przestrzegania przez pracowników lub funkcjonariuszy zasad etyki zawodowej, bezstronności, obiektywizmu działania, ochrony słusznych interesów Skarbu Państwa oraz prawidłowości ustalania lub określania zobowiązań podatkowych oraz poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych.

§ 6

Do zadań kontroli resortowej należy w szczególności:

1) kontrola prawidłowości i legalności ostatecznie zakończonych postępowań prowadzonych przez organy kontroli skarbowej, organy podatkowe i organy celne;

2) zapobieganie i ujawnianie naruszeń obowiązków pracowniczych, w tym przestępstw, wykroczeń, przestępstw skarbowych, wykroczeń skarbowych lub innych obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, przez pracowników lub funkcjonariuszy;

3) współdziałanie z organami prokuratury, Policją oraz innymi organami i urzędami właściwymi w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego przez pracownika lub funkcjonariusza;

4) kontrola przestrzegania zasad etyki zawodowej, bezstronności i obiektywizmu działania pracowników lub funkcjonariuszy oraz wykorzystywania przez nich czasu pracy;

5) przedstawianie kierownikom jednostek wniosków i zaleceń dotyczących pracowników lub funkcjonariuszy naruszających przepisy prawa lub obowiązki pracownicze;

6) zbieranie danych i informacji niezbędnych do przeprowadzania analiz i badań w zakresie właściwości kontroli resortowej;

7) ustalanie przyczyn powstawania stwierdzonych nieprawidłowości;

8) analizowanie wyników kontroli resortowej i przedstawianie ministrowi propozycji ich wykorzystania;

9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

§ 7

1. Kontrolowanym w zakresie kontroli resortowej są jednostki organizacyjne, w tym:

1) departamenty (biura) w Ministerstwie;

2) izby skarbowe i urzędy skarbowe;

3) urzędy kontroli skarbowej;

4) izby celne i urzędy celne.

2. Kontrolowanym są również zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze utworzone przy jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 1.

§ 8

Czynności kontrolne są wykonywane przez inspektorów kontroli skarbowej lub pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej, w tym pracowników Departamentu Kontroli Skarbowej i komórek, zwanych dalej „kontrolującymi".

§ 9

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może powołać pracownika lub funkcjonariusza w charakterze konsultanta lub eksperta w sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy zawodowej.

§ 10

1. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może polecić kierownikowi jednostek dokonanie, w trybie nadzoru, sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania podległych lub nadzorowanych przez nich jednostek organizacyjnych.

2. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może określić w poleceniu szczegółowy zakres sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Materiały i wnioski ze sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, kierownik jednostki przekazuje Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej.

§ 11

1. Kontrolowanego w postępowaniu kontrolnym reprezentuje kierownik jednostki.

2. W razie nieobecności kierownika jednostki, kontrolowanego w postępowaniu kontrolnym reprezentuje osoba zastępująca kierownika jednostki.

§ 12

1. Kierownik jednostki lub osoba, o której mowa w § 11 ust. 1, ma prawo uczestniczyć w czynnościach kontrolnych.

2. Kierownik jednostki lub osoba, o której mowa w § 11 ust. 2, może wskazać pracownika lub funkcjonariusza tej jednostki organizacyjnej do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych.

§ 13

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących u kontrolowanego. W razie konieczności dokonania kontroli w dniach wolnych od pracy lub poza godzinami pracy, kierownik jednostki lub osoba, o której mowa w § 11 ust. 2, wydaje na wniosek kontrolującego polecenia zmierzające do umożliwienia przeprowadzenia kontroli.

2. Kontrola lub poszczególne jej czynności, w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2–4 oraz utworzonych przy nich zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych, mogą być, w miarę potrzeb, przeprowadzane również w siedzibie Ministerstwa.

§ 14

Kontrolujący może zażądać wydania, na czas trwania postępowania kontrolnego, za pokwitowaniem, akt, ksiąg i dokumentów związanych z przedmiotem postępowania.

§ 15

1. Przebieg postępowania kontrolnego kontrolujący dokumentuje w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i kierownik jednostki lub osoba, o której mowa w § 11 ust. 2.

3. Kierownik jednostki lub osoba, o której mowa w § 11 ust. 2, może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w dniu jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

4. Odmowa podpisania protokołu przez kierownika jednostki lub osobę, o której mowa w § 11 ust. 2, nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.

§ 16

1. Kierownik jednostki lub osoba, o której mowa w § 11 ust. 2, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu kontroli, może w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe.

2. Kontrolujący jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, i w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia.

§ 17

Wynik kontroli, o którym mowa w art. 27a ust. 2a pkt 3 ustawy o kontroli skarbowej minister może przekazać właściwym dyrektorom departamentów (biur) w Ministerstwie.

§ 18

Do kontroli resortowych wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 19

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.3)

 

MINISTER FINANSÓW

A. Raczko

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774 i Nr 137, poz. 1302.

3) Zakres spraw regulowanych niniejszym zarządzeniem był uregulowany w zarządzeniu nr 1 Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1999 r. w sprawie organizacji i trybu działania kontroli resortowej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2, poz. 4, z 2003 r. Nr 4, poz. 20).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz i Zamroch. Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama