reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 27 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 9 września 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów.

Na podstawie art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 86 Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 25, poz. 135, z 1998 r. Nr 26, poz. 105, z 2000 r. Nr 3, poz. 6 i Nr 4, poz. 21, z 2001 r. Nr 11, poz. 69, z 2002 r. Nr 5, poz. 23 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Urzędy skarbowe są jednostkami niezespolonej administracji rządowej obsługującymi naczelników urzędów skarbowych."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 1. Do zadań urzędów skarbowych należy obsługa naczelnika urzędu skarbowego w zakresie:

1) ustalania lub określania i poboru podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów,

2) nadawania numerów identyfikacji podatkowej, prowadzenia ewidencji podatników oraz aktualizacja danych o podatnikach,

3) wykonywania kontroli podatkowej,

4) wykonywania egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, a także kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach kodeksu karnego wykonawczego oraz kodeksu karnego skarbowego,

5) podziału i przekazywania, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami samorządów terytorialnych,

6) wykonywania innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

2. Do zadań urzędów skarbowych należy również obsługa podatników oraz samorządów terytorialnych, w tym w szczególności:

1) prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe i wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego,

2) przyjmowanie formularzy podatkowych i identyfikacyjnych."

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Naczelnika urzędu skarbowego powołuje i odwołuje Minister Finansów."

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Izby skarbowe są jednostkami niezespolonej administracji rządowej obsługującymi dyrektora izby skarbowej."

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Do zadań izb skarbowych należy obsługa dyrektora izby skarbowej w zakresie:

1) nadzoru nad urzędami skarbowymi,

2) rozstrzygania w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do urzędów skarbowych,

3) rozpatrywania odwołań od decyzji dyrektora urzędu kontroli skarbowej,

4) ustalania i udzielania oraz analizowania prawidłowości wykorzystywania dotacji przedmiotowych w zakresie określonym przez Ministra Finansów,

5) wykonywania innych zadań określonych w odrębnych przepisach."

6) w załączniku nr 1:

a) w § 1:

– ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W urzędzie skarbowym właściwym wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489, z późn. zm.) nie funkcjonuje komórka podatku dochodowego od osób fizycznych, a w urzędzie skarbowym właściwym w zakresie niektórych zadań, o których mowa w art. 5 ust. 9a pkt 2 powyższej ustawy, nie funkcjonuje komórka egzekucyjna.

3. Naczelnik urzędu skarbowego, za zgodą dyrektora izby skarbowej, może łączyć lub dzielić komórki organizacyjne, określone w ust. 1 i 1a, jeżeli uzasadnia to zakres i rozmiar realizowanych zadań.",

– po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Naczelnik urzędu skarbowego, za zgodą dyrektora izby skarbowej, może utworzyć komórkę organizacyjną nie wymienioną w § 11 ust. 1 zarządzenia, jeżeli przemawia za tym zakres i rozmiar zadań lub inne ważne względy.",

b) w § 2

a) w pkt 3:

– tiret 1 otrzymuje brzmienie:

„– orzecznictwo w sprawach podatku od towarów i usług,",

– dodaje się tiret 12–14 w brzmieniu:

„– wymiana informacji o podatku od towarów i usług z państwami Unii Europejskiej w zakresie i na zasadach określonych w ratyfikowanych umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,

– prowadzenie kampanii informacyjnej dla podatników na temat podatku od towarów i usług w handlu wewnątrzwspólnotowym,

– analiza informacji o transakcjach oraz podatnikach podatku od towarów i usług dostępnych w Systemie Wymiany Informacji o Podatku VAT [VIES],",

b) w pkt 5 dodaje się tiret 7 w brzmieniu:

„– wykorzystywanie informacji o transakcjach oraz podatnikach podatku od towarów i usług dostępnych w Systemie Wymiany Informacji o Podatku VAT [VIES] do działań kontrolnych,",

c) uchyla się pkt 15;

7) w załączniku nr 2:

a) w § 1 w ust. 1 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu:

„12) komunikacji,

13) integracji i współpracy z innymi administracjami podatkowymi.",

b) w § 2:

1) w pkt 1 tiret 4 otrzymuje brzmienie:

„– rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów urzędów kontroli skarbowej,",

2) w pkt 2:

– tiret 1 otrzymuje brzmienie:

„– orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach podatku od towarów i usług,",

– tiret 4 otrzymuje brzmienie:

„– rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów urzędów kontroli skarbowej,",

– uchyla się tiret 11,

3) w pkt 3 tiret 3 otrzymuje brzmienie:

„– rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów urzędów kontroli skarbowej,",

4) w pkt 6 uchyla się tiret 7,

5) dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu:

„12) komórki organizacyjnej komunikacji:

– wykonywanie zadań z zakresu public rela-tions – kreowanie wizerunku izby i urzędów skarbowych,

– reagowanie na wnioski i krytykę w środkach masowego przekazu oraz przekazywanie informacji do publikacji,

– popularyzowanie przepisów podatkowych wśród podatników i współpraca z ich organizacjami,

– redagowanie strony internetowej izby skarbowej i koordynowanie zawartości stron urzędów skarbowych,

– organizowanie zebrań, seminariów informacyjnych i szkoleń dla pracowników izby skarbowej i podległych urzędów.

13) komórki organizacyjnej integracji i współpracy z innymi administracjami podatkowymi:

– przygotowywanie i przekazywanie informacji pracownikom izby skarbowej i podległych urzędów skarbowych o zmianach w polskim prawie podatkowym wynikających z procesu integracyjnego oraz o działalności Unii Europejskiej z zakresu podatków,

– wykonywanie zadań z zakresu integracji europejskiej,

– popularyzowanie zmian przepisów podatkowych wśród zainteresowanych grup podatników,

– organizowanie zebrań i seminariów informacyjnych dla jednostek podległych izbie skarbowej,

– wykonywanie zadań z zakresu public relations, w tym zwłaszcza reagowanie na wnioski i krytykę zamieszczoną w środkach masowego przekazu oraz kreowanie właściwego wizerunku izby i podległych urzędów skarbowych,"

c) w § 3:

– tiret 3 otrzymuje brzmienie:

„– orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach podatku od towarów i usług,",

– tiret 10 otrzymuje brzmienie:

„– rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów urzędów kontroli skarbowej,".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

MINISTER FINANSÓW

wz. W. Ciesielski

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 89, poz. 804 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama