Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 18 października 2004 r.

w sprawie ogłoszenia statutu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 116 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 26, poz. 225 i Nr 96, poz. 959) ogłasza się – na wniosek Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych – statut Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych z dnia 18 sierpnia 2004 r., w brzmieniu ustalonym w załączniku do obwieszczenia.

MINISTER FINANSÓW

wz. P. Sawicki

Załącznik 1.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 18 października 2004 r. (poz. 144)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Dzienniki Urzędowe