Kategorie

Dzienniki Urzędowe

KOMUNIKAT Nr 20/DC/04 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 października 2004 r.

w sprawie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji we wspólnotowej/wspólnej procedurze tranzytowej

Tekst pierwotny

W celu realizacji postanowień Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej sporządzonej w Interlaken dnia 20 maja 1987 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 46, poz. 290, z późn. zm.1)) i rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r., zmieniającym rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92, ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 343 z 31.12.2003), ogłasza się, co następuje:

1. Uprawnionymi do udzielania gwarancji pojedynczych w formie oświadczenia gwaranta lub gwarancji generalnych, składanych przez głównych zobowiązanych we wspólnotowej/wspólnej procedurze tranzytowej, są gwaranci określeni w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych (Dz. U. Nr 194, poz. 1987).

2. Uprawnionymi do udzielania gwarancji pojedynczych w formie karnetów są gwaranci wymienieni w załączniku do komunikatu.

MINISTER FINANSÓW

z up. W. Czyżowicz

 

 

1) Zmiany wymienionej Konwencji zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 9 z 12.1.2001, Dz. Urz. UE L 165 21.6.2001.

Załącznik 1.

Załącznik do komunikatu nr 20/DC/04 Ministra Finansów
z dnia 19 października 2004 r. (poz. 145)

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-10-30
  • Data wejścia w życie: 2004-10-30
  • Data obowiązywania: 2004-10-30
  • Dokument traci ważność: 2010-05-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe