Kategorie

Dzienniki Urzędowe

KOMUNIKAT Nr 21/DC/04 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 października 2004 r.

w sprawie organów celnych właściwych do przyjmowania gwarancji generalnych i pojedynczych we wspólnotowej/wspólnej procedurze tranzytowej

Tekst pierwotny

W celu realizacji postanowień Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej sporządzonej w Interlaken dnia 20 maja 1987 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 46, poz. 290, z późn. zm.1)) i rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r., zmieniającym rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92, ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 343 z 31.12.2003), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz. U. Nr 82, poz. 747) ogłasza się, co następuje:

1. Do przyjęcia gwarancji pojedynczych w formie oświadczenia gwaranta właściwy jest każdy urząd celny w rozumieniu art. 4 pkt 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992), ostatnio zmienionego aktem dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.9.2003), który pełni funkcję urzędu wyjścia we wspólnotowej/wspólnej procedurze tranzytowej.

2. Do przyjęcia gwarancji generalnych i gwarancji pojedynczych w formie karnetów we wspólnotowej/wspólnej procedurze tranzytowej właściwe są następujące izby celne:

1) Izba Celna w Białymstoku;

2) Izba Celna w Białej Podlaskiej;

3) Izba Celna w Gdyni;

4) Izba Celna w Katowicach;

5) Izba Celna w Krakowie;

6) Izba Celna w Łodzi;

7) Izba Celna w Olsztynie;

8) Izba Celna w Poznaniu;

9) Izba Celna w Przemyślu;

10) Izba Celna w Rzepinie;

11) Izba Celna w Szczecinie;

12) Izba Celna w Toruniu;

13) Izba Celna w Warszawie;

14) Izba Celna we Wrocławiu.

MINISTER FINANSÓW

z up. W. Czyżowicz

 

 

1) Zmiany wymienionej Konwencji zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 9 z 12.1.2001, Dz. Urz. UE L 165 z 21.6.2001.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-10-30
  • Data wejścia w życie: 2004-10-30
  • Data obowiązywania: 2004-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe