reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 1 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 14 stycznia 2005 r.

w sprawie zakresu, formy i terminów składania sprawozdań o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, zawartych ubezpieczeniach eksportowych, udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych oraz kontrolowania prawidłowości tych sprawozdań

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, zwana dalej „Korporacją”, sporządza sprawozdania o:

1) stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych – zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia;

2) stanie zobowiązań Korporacji – zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia;

3) zawartych przez Korporację ubezpieczeniach kontraktów eksportowych realizowanych w kredycie poniżej 2 lat – zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia;

4) zawartych przez Korporację ubezpieczeniach kontraktów i kredytów eksportowych o okresie spłaty 2 i więcej lat – zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia;

5) zawartych przez Korporację ubezpieczeniach inwestycji bezpośrednich za granicą – zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do zarządzenia;

6) zawartych przez Korporację ubezpieczeniach kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu – zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do zarządzenia;

7) udzielonych przez Korporację gwarancjach ubezpieczeniowych – zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do zarządzenia;

8) dokonanych przez Korporację wypłatach odszkodowań i kwot gwarancji ubezpieczeniowych, uzyskanych regresach oraz szkodach zgłoszonych i niezlikwidowanych – zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 8 do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1, Korporacja sporządza:

1) na ostatni dzień każdego kwartału (sprawozdania kwartalne – za okres od pierwszego dnia roku obrotowego do ostatniego dnia danego kwartału);

2) na ostatni dzień roku obrotowego (sprawozdania roczne).

§ 3

W terminie 45 dni od ostatniego dnia kwartału, za który jest sporządzane sprawozdanie, Korporacja przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdanie kwartalne.

§ 4

1. W terminie 2 miesięcy od ostatniego dnia roku obrotowego, za który jest sporządzane sprawozdanie, Korporacja przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdanie roczne.

2. W terminie 5 miesięcy od ostatniego dnia roku obrotowego, za który sporządzane jest sprawozdanie, Korporacja przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i ministrowi właściwemu do spraw gospodarki opinie biegłego rewidenta do sprawozdania rocznego.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych i minister właściwy do spraw gospodarki przekazują Korporacji swoje opinie do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, w terminie 1 miesiąca od dnia przekazania przez Korporację opinii biegłego rewidenta lub udzielenia informacji i wyjaśnień, o których mowa w § 5 ust. 1.

4. Korporacja, po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych i ministra właściwego do spraw gospodarki, przedstawia sprawozdanie roczne Radzie Ministrów, wraz z tymi opiniami, w terminie 7 miesięcy od ostatniego dnia roku obrotowego.

§ 5

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych i minister właściwy do spraw gospodarki mogą żądać od Korporacji informacji i wyjaśnień dotyczących sprawozdań kwartalnych i rocznych.

2. Korporacja jest obowiązana udzielić wyjaśnień i informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.

§ 6

Sprawozdanie, o którym mowa w § 2 pkt 2, podlega odrębnemu badaniu przez biegłego rewidenta; przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155) stosuje się odpowiednio.

§ 7

Traci moc zarządzenie nr 54 Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 1995 r. w sprawie zakresu, formy i terminów składania sprawozdań o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, na którym prowadzone są rozliczenia związane z ubezpieczeniem kontraktów eksportowych, zawartych ubezpieczeniach kontraktów eksportowych i dokonanych wypłatach odszkodowań oraz w sprawie kontrolowania prawidłowości tych sprawozdań (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 61).

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

MINISTER FINANSÓW

wz. E. Suchocka-Roguska

 

Załącznik 1. [SPRAWOZDANIE O STANIE WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU BANKOWEGO NA DZIEŃ.........]

Załączniki do zarządzenia Ministra Finansów
z dnia 14 stycznia 2005 r. (poz. 14)

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE O STANIE WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU BANKOWEGO NA DZIEŃ.........

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 2. [SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ KORPORACJI WG STANU NA DZIEŃ SPRAWOZDAWCZY]

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ KORPORACJI WG STANU NA DZIEŃ SPRAWOZDAWCZY

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [SPRAWOZDANIE O ZAWARTYCH PRZEZ KORPORACJĘ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM UBEZPIECZENIACH KONTRAKTÓW EKSPORTOWYCH REALIZOWANYCH W KREDYCIE PONIŻEJ 2 LAT]

Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE O ZAWARTYCH PRZEZ KORPORACJĘ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM UBEZPIECZENIACH KONTRAKTÓW EKSPORTOWYCH REALIZOWANYCH W KREDYCIE PONIŻEJ 2 LAT

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [SPRAWOZDANIE O ZAWARTYCH PRZEZ KORPORACJĘ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM UBEZPIECZENIACH KONTRAKTÓW I KREDYTÓW EKSPORTOWYCH O OKRESIE SPŁATY 2 I WIĘCEJ LAT]

Załącznik nr 4

SPRAWOZDANIE O ZAWARTYCH PRZEZ KORPORACJĘ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM UBEZPIECZENIACH KONTRAKTÓW I KREDYTÓW EKSPORTOWYCH O OKRESIE SPŁATY 2 I WIĘCEJ LAT

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [SPRAWOZDANIE O ZAWARTYCH PRZEZ KORPORACJĘ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM UBEZPIECZENIACH INWESTYCJI BEZPOŚREDNICH ZA GRANICĄ]

Załącznik nr 5

SPRAWOZDANIE O ZAWARTYCH PRZEZ KORPORACJĘ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM UBEZPIECZENIACH INWESTYCJI BEZPOŚREDNICH ZA GRANICĄ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [SPRAWOZDANIE O ZAWARTYCH PRZEZ KORPORACJĘ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM UBEZPIECZENIACH KOSZTÓW POSZUKIWANIA ZAGRANICZNYCH RYNKÓW ZBYTU]

Załącznik nr 6

SPRAWOZDANIE O ZAWARTYCH PRZEZ KORPORACJĘ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM UBEZPIECZENIACH KOSZTÓW POSZUKIWANIA ZAGRANICZNYCH RYNKÓW ZBYTU

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH PRZEZ KORPORACJĘ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM GWARANCJACH UBEZPIECZENIOWYCH]

Załącznik nr 7

SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH PRZEZ KORPORACJĘ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM GWARANCJACH UBEZPIECZENIOWYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [SPRAWOZDANIE O DOKONANYCH PRZEZ KORPORACJĘ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM WYPŁATACH ODSZKODOWAŃ I KWOT GWARANCJI UBEZPIECZENIOWYCH, UZYSKANYCH REGRESACH ORAZ SZKODACH ZGŁOSZONYCH I NIEZLIKWIDOWANYCH]

Załącznik nr 8

SPRAWOZDANIE O DOKONANYCH PRZEZ KORPORACJĘ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM WYPŁATACH ODSZKODOWAŃ I KWOT GWARANCJI UBEZPIECZENIOWYCH, UZYSKANYCH REGRESACH ORAZ SZKODACH ZGŁOSZONYCH I NIEZLIKWIDOWANYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

JP Business Law Firm

obsługa prawna biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama