reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 11 MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 25 maja 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym

Na podstawie art. 1 d ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu

nr 8 Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 4, poz. 21, Nr 19, poz. 237 i Nr 20, poz. 248 oraz z 2005 r. Nr 8, poz. 79, Nr 9 poz. 90 i Nr 12, poz. 119), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) wydawania pozwoleń na stosowanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu lotniczego (procedura uproszczona – poziom 1), przesyłanego z wykorzystaniem systemu wymiany danych (procedura uproszczona – poziom 2) oraz prowadzenia procedury konsultacyjnej;”,

b) dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. W skład Izby Celnej w Toruniu wchodzi komórka sprawująca kontrolę prawidłowości przewozów towarowych transportem kolejowym realizująca zadania polegające w szczególności na:

1) wzywaniu głównego zobowiązanego do uiszczania w urzędzie przeznaczenia należności celnych i podatków oraz należnych opłat – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z przewozem towarów;

2) przesyłaniu do urzędu przeznaczenia dokumentów dotyczących przewozu towarów transportem kolejowym, w celu wszczęcia postępowania celnego.”;

2) w załączniku nr 1, w § 2 ust.1:

a) w pkt 3 uchyla się lit. e,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) komórki karnej skarbowej:

a) rozpatrywanie zażaleń na postanowienia o umorzeniu dochodzenia, o odmowie wszczęcia dochodzenia, o uznaniu za dowód rzeczowy, o zawieszeniu postępowania, o odmowie wniesienia wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,

b) wydawanie postanowień o wznowieniu prawomocnie umorzonego dochodzenia w sprawach, w których organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego zatwierdził postanowienie o umorzeniu dochodzenia,

c) przedłużanie terminu postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,

d) zatwierdzanie postanowień o umorzeniu dochodzenia, o zawieszeniu postępowania, o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,

e) rozstrzyganie sporów o właściwość miejscową miedzy podległymi urzędami celnymi,

f) koordynowanie i nadzorowanie prawidłowości postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, prowadzonych przez urzędy celne,

g) współpraca z organami ścigania, prokuraturą i sądami,

h) koordynowanie i nadzorowanie prawidłowości postępowania urzędów celnych w sprawach o wykroczenia;”;

c) pkt 9:

– lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) wykonywanie kontroli producentów towarów objętych Wspólną Polityką Rolną, w tym w szczególności kontroli autoryzacyjnych i weryfikacyjnych oraz kontroli zgodności deklaracji zużycia lub zawartości surowców refundowanych,”,

– uchyla się lit. e;

3) w załączniku nr 2,

a) w § 2 ust. 1:

– w pkt 1 uchyla się lit. j,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) komórki karnej skarbowej:

a) wszczynanie i prowadzenie śledztw oraz dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,

b) opracowywanie oraz wnoszenie do sądów środków zaskarżenia orzeczeń wydanych przez sądy w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,

c) występowanie przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,

d) prowadzenie postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia skarbowe,

e) uzgadnianie ze sprawcą przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego warunków wystąpienia do sądu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,

f) współpraca z innymi finansowymi organami postępowania przygotowawczego oraz z niefinansowymi organami postępowania przygotowawczego, a także z prokuraturą i sądami,

g) przeprowadzanie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,

h) występowanie do sądów z wnioskami o ukaranie oraz występowanie przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia;”,

– w pkt 6 dodaje się lit. j w brzmieniu:

„j) prowadzenie postępowania w sprawie przyznania statusu upoważnionego podmiotu dokonującego ważenia świeżych bananów;”,

b) w § 4 w ust. 1 pkt 1 dodaje się lit. l w brzmieniu:

„l) monitorowanie i zatwierdzenie dla celów monitorowania wskaźników obowiązkowych kontroli towarów objętych Wspólną Polityką Rolną, protokołów z kontroli takich towarów w przywozie i wywozie;”;

4) w załączniku nr 3:

a) w lp. III w pkt 1 dodaje się lit. g w brzmieniu:

g

Oddział Celny
„Nabrzeże Bułgarskie”
w Gdyni

321070

przejście graniczne

;

 

b) w lp. VI:

– w pkt 1 uchyla się lit. b,

– w pkt 2 uchyla się lit. b;

c) w lp. XIII w pkt 1 uchyla się lit. a.

§ 2

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2006 r.

 

Minister Finansów
Sekretarz Stanu

w z. E. Suchocka-Roguska

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama