reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 17 MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 maja 2009 r.

w sprawie powołania Komitetu Sterującego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komitet Sterujący, zwany dalej „Komitetem”.

2. Komitet jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 2.

Do zadań Komitetu należy:

1) opiniowanie projektu umowy, o której mowa w art. 34b ust. 2 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.3)), zwanej dalej „ustawą”;

2) opiniowanie projektów planu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w art. 34c ustawy;

3) opiniowanie projektów informacji, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy;

4) opiniowanie projektów szczegółowych zasad udzielania gwarancji lub poręczeń przez BGK w ramach realizacji programu rządowego;

5) opiniowanie projektów zasad i form zabezpieczania zwrotu środków należnych BGK z tytułu realizacji gwarancji lub poręczeń;

6) opiniowanie projektów regulaminów wydawanych przez BGK w związku z udzielaniem gwarancji lub poręczeń w ramach realizacji programu rządowego;

7) okresowe analizowanie wyników finansowych działalności poręczeniowo-gwarancyjnej BGK w zakresie realizacji programu rządowego.

§ 3.

1. W skład Komitetu wchodzą członkowie wskazani, po jednym, przez:

1) ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

2) ministra właściwego do spraw gospodarki;

3) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

4) Związek Banków Polskich.

2. Przewodniczącym Komitetu jest przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 4.

1. Przewodniczący:

1) zwołuje posiedzenia Komitetu;

2) przewodniczy posiedzeniom;

3) wyznacza osobę prowadzącą posiedzenia Komitetu w przypadku swojej nieobecności.

2. Szczegółowy tryb swojej pracy Komitet określa w regulaminie.

3. Przewodniczący Komitetu składa ministrowi właściwemu do finansów publicznych półroczne sprawozdania z działalności Komitetu w terminie do dnia 31 marca i 30 września każdego roku.

§ 5.

Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Komitetowi w realizacji jego zadań.

§ 6.

1. Obsługę organizacji posiedzeń Komitetu zapewnia Bank Gospodarstwa Krajowego.

2. Szczegółowe kwestie dotyczące funkcjonowania Komitetu określa umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Finansów

w z. Elżbieta Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785, z 2005 r. Nr 78, poz. 684 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Vindicat sp. z o.o.

Vindicat to ogólnopolska firma windykacyjna realizująca usługi odzyskiwania należności. Jesteśmy również pionierem w tworzeniu rozwiązań informatycznych, umożliwiających samodzielne odzyskiwanie długów przez wierzycieli. VCAT.pl to internetowa platforma skutecznej windykacji należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama