| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 19
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Nr 30 Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 13, poz. 72, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Izby wykonują zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej oraz w przepisach odrębnych, w szczególności ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.4)), ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.5)), ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.6)), ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362), działając zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi, decyzjami i poleceniami ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Służby Celnej i dyrektorów izb celnych.”;

2) w § 6 w ust. 13 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) wynikającego z ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin.”;

3) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Urzędy wykonują zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej oraz w przepisach odrębnych, w szczególności ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin, działając zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi, decyzjami i poleceniami ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Służby Celnej, dyrektorów izb i naczelników urzędów.”;

4) w załączniku nr 1 do zarządzenia w § 2:

a) w ust. 2:

– w pkt 1:

– – lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wdrażanie i nadzór nad stosowaniem jednolitych standardów w zakresie dozoru celnego i kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, z wyłączeniem kontroli w trybie art. 78 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307), zwanego dalej „Wspólnotowym Kodeksem Celnym”, kontroli wywiązywania się podmiotów z obowiązków w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej,”,

– – lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) koordynacja i nadzór w zakresie kontroli wyrobów akcyzowych i przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi lub produkcji koncentratu, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin,”,

– w pkt 2 lit. a–c otrzymują brzmienie:

„a) wdrażanie jednolitych standardów kontroli w zakresie kontroli wykonywanej przez Służbę Celną w trybie art. 78 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, kontroli wywiązywania się podmiotów z obowiązków w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej,

b) koordynacja i nadzór nad prawidłowością kontroli wykonywanej przez Służbę Celną w trybie art. 78 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, kontroli wywiązywania się podmiotów z obowiązków w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, podatku od wydobycia niektórych kopalin, opłaty paliwowej oraz monitorowanie działań związanych z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku kontroli,

c) koordynacja i nadzór w zakresie kontroli prawidłowości i terminowości wpłat podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku akcyzowego od niektórych wyrobów akcyzowych oraz kontroli obrachunkowych stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi,”,

b) w ust. 3 w pkt 1:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, w obrocie krajowym i transakcjach wewnątrzwspólnotowych, ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, ustawą z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej od paliw silnikowych ciążącej na podmiotach innych niż importer,”,

– lit. c i d otrzymują brzmienie:

„c) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań w podatku od gier, w podatku akcyzowym w obrocie krajowym i nabyciu wewnątrzwspólnotowym oraz w podatku od wydobycia niektórych kopalin,

d) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie odpowiedzialności osób trzecich lub następców prawnych podatnika za zobowiązania związane z podatkiem akcyzowym, podatkiem od gier oraz dopłatami, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, podatkiem od wydobycia niektórych kopalin oraz opłatą paliwową,”,

– lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) koordynacja i nadzór nad prawidłowością postępowań prowadzonych przez urzędy w zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku akcyzowego, podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej,”,

c) w ust. 5 w pkt 2 lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) realizacja decyzji dotyczących zwrotu należności celnych, podatku akcyzowego, podatku od gier i podatku od wydobycia niektórych kopalin,”;

5) w załączniku nr 2 do zarządzenia w § 2:

a) w ust. 2:

– w pkt 1 dodaje się lit. v w brzmieniu:

„v) kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi lub produkcji koncentratu, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin;”,

– w pkt 2 lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) wykonywanie kontroli w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, podatku od wydobycia niektórych kopalin, opłaty paliwowej oraz realizacja czynności sprawdzających,

c) kontrola prawidłowości i terminowości wpłat podatku akcyzowego od niektórych wyrobów akcyzowych, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin,”,

b) w ust. 3 w pkt 1:

– lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, w obrocie krajowym i transakcjach wewnątrzwspólnotowych, ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, ustawą z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej od paliw silnikowych ciążącej na podmiotach innych niż importer,

b) prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie odpowiedzialności osób trzecich lub następców prawnych podatnika za zobowiązania związane z podatkiem akcyzowym, podatkiem od gier oraz dopłatami, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, podatkiem od wydobycia niektórych kopalin oraz opłatą paliwową,”,

– lit. f–h otrzymują brzmienie:

„f) udzielanie ulg w spłacie zobowiązań w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej,

g) przyjmowanie i ewidencjonowanie składanych deklaracji podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz informacji wymaganych ustawą o podatku akcyzowym, a także informacji w sprawie opłaty paliwowej,

h) dokonywanie rejestracji oraz prowadzenie rejestru podatników podatku akcyzowego i podmiotów obowiązanych do rejestracji w podatku akcyzowym na podstawie zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych oraz prowadzenie rejestru podatników podatku od wydobycia niektórych kopalin,”,

c) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. v i pkt 2 lit. b–c oraz ust. 3 pkt 1 lit. a–b i lit. f–h, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin realizują komórki organizacyjne wchodzące w skład Urzędu Celnego w Legnicy.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 18 kwietnia 2012 r.

Minister Finansów: wz. M. Orłowska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677, Nr 134, poz. 779 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 362.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Fin. z 2009 r. Nr 16, poz. 86, z 2010 r. Nr 15, poz. 63, z 2011 r. Nr 8, poz. 33 oraz z 2012 r. Nr 3, poz. 6.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673 oraz z 2011 r. Nr. 106, poz. 622 i Nr 254, poz. 1529.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1707.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 779.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »