| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Nr 24 Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. z 2014 r. poz. 63), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem Nr 32 Ministra Finansów z dnia 8 maja 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 33);

2) zarządzeniem Nr 54 Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 53);

3) zarządzeniem Nr 66 Ministra Finansów z dnia 2 października 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 67);

4) zarządzeniem Nr 26 Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 32).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia Nr 32 Ministra Finansów z dnia 8 maja 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 33), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.”;

2) § 2 zarządzenia Nr 54 Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 53), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.”;

3) § 2 zarządzenia Nr 66 Ministra Finansów z dnia 2 października 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 67), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 października 2015 r.”;

4) § 2 zarządzenia Nr 26 Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 32), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.”.

Minister Finansów: P. Szałamacha

Załącznik 1. [Zarządzenie nr 24 Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 29 lipca 2016 r. (poz. 58)

ZARZĄDZENIE NR 24
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2016 r. poz. 293) postanawia się, co następuje:

§ 1.1) W celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektów indywidualnych e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Rejestracja, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz projektu Rozwój katalogu usług cyfrowych dla klientów Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej w zakresie centralizacji obsługi podatków CIT i VAT oraz obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego (CVP) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, zgodnie z przyjętymi w resorcie finansów metodykami, w tym efektywnego wykorzystania środków finansowych oraz zapewnienia spójności działań projektowych z celami administracji podatkowej powołuję Radę Programu e-Podatki, zwaną dalej „Radą”.

§ 2. 1. W skład Rady wchodzą:

1) (uchylony)2)

1a)3) Marian Banaś, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – jako Przewodniczący Rady;

2) (uchylony)4)

2a) (uchylony)5)

2b) (uchylony)5)

2c)6) Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w zakresie zadań realizowanych w obszarze podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych – jako Zastępca Przewodniczącego Rady;

2d)6) Wiesław Jasiński, Podsekretarz Stanu, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów – w zakresie zadań realizowanych w obszarze kontroli skarbowej;

2e)6) Monika Nowosielska, Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów – w zakresie zapewnienia zasobów umożliwiających przygotowanie i wdrożenie przyjętych zmian organizacyjnych w Ministerstwie Finansów;

3) (uchylony)7)

4) (uchylony)8)

5) (uchylony)8)

6) (uchylony)8)

7) (uchylony)9)

8) Przemysław Szelerski, Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego w Ministerstwie Finansów – w zakresie zamówień publicznych;

9) (uchylony)10)

10) (uchylony)10)

11) (uchylony)11)

12) (uchylony)11)

13) (uchylony)12)

14) (uchylony)12)

15)13) Roman Janczarek, Główny Architekt – w zakresie koordynacji działań związanych z tworzeniem i utrzymaniem architektury korporacyjnej;

16)14) Tomasz Strąk, Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów – w zakresie zapewnienia zasobów umożliwiających przygotowanie i wdrożenie przyjętych zmian legislacyjnych w administracji skarbowej;

17)14) Honorata Łopianowska, Dyrektor Departamentu Reformy Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów – w zakresie koordynowania działań, mających na celu przygotowanie i wprowadzenie zmian organizacyjnych w Administracji Podatkowej;

18) Agnieszka Kucharska, Dyrektor Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Finansów – w zakresie określania strategii IT oraz w zakresie systemów informatycznych;

19)14) Katarzyna Garnys, Dyrektor Departamentu Finansów i Księgowości w Ministerstwie Finansów – w zakresie spraw finansowych;

20)14) Marek Kołaciński, p.o. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi – w zakresie zadań izb i urzędów skarbowych;

21)14) Andrzej Robakowski, p.o. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy – w zakresie zadań izb i urzędów skarbowych.

2. Rada działa w oparciu o regulamin, który uchwala na pierwszym posiedzeniu.

§ 3.15) Powołuję Tomasza Strąka, Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów na Koordynatora Programu e-Podatki.

§ 4. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) wyznaczenie celów strategicznych;

2) zatwierdzenie głównych dokumentów zarządczych Programu e-Podatki zgodnych z przyjętą metodyką TRAMPOLINA, w tym Definicji Programu;

3) powoływanie rad projektów i kierowników projektów związanych z realizacją Programu e-Podatki;

4) nadzór i monitorowanie realizacji Programu e-Podatki, w tym także budżetu i wydatkowania środków przewidzianych do jego realizacji;

5) zatwierdzanie raportów sporządzanych z realizacji Programu e-Podatki;

6) określanie rekomendacji do współpracy ze środowiskiem podatników;

7) raportowanie postępów prac i zidentyfikowanych ryzyk Programu e-Podatki Radzie Informatyzacji Resortu i Kierownictwu Ministerstwa Finansów.

§ 5. 1. Do zadań Przewodniczącego Rady należy w szczególności:

1) prowadzenie działań związanych z zapewnieniem zasobów ludzkich i finansowych;

2) zarządzanie strategicznymi czynnikami ryzyka w Programie e-Podatki.

2. Przewodniczący Rady Programu e-Podatki odpowiada za wyniki realizacji Programu e-Podatki.

§ 6. Do zadań Zastępcy Przewodniczącego Rady należy w szczególności:

1) prowadzenie działań związanych z zapewnieniem spójności działań Programu e-Podatki z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego;

2) wspieranie wprowadzania niezbędnych zmian w działaniach oraz dokumentach Programu e-Podatki.

§ 7. Do działań Koordynatora Programu e-Podatki należy w szczególności:

1) przygotowanie dokumentów zarządczych dla Programu e-Podatki, w tym Definicji Programu zawierającej cele strategiczne, sposoby ich osiągnięcia oraz ramowy harmonogram działań wraz z planowanym budżetem, miernikami postępu prac i wskaźnikami ich osiągnięcia;

2) dokonywanie, nie rzadziej niż raz na pół roku, przeglądów dokumentów, o których mowa w pkt 1, oraz przedstawianie Przewodniczącemu Rady propozycji niezbędnych zmian tych dokumentów;

3) zarządzanie operacyjne realizacją Programu e-Podatki;

4) bieżące koordynowanie projektów i działań realizowanych w ramach Programu e-Podatki;

5) monitorowanie stopnia wykorzystania budżetu Programu e-Podatki oraz podejmowanie działań na rzecz maksymalnej skuteczności w dysponowaniu środkami finansowymi;

6) przedstawianie Radzie Programu raportów o:

a) stanie realizacji działań podejmowanych w ramach Programu e-Podatki,

b) występujących zagrożeniach w realizacji Programu e-Podatki oraz podejmowanych i rekomendowanych działań zaradczych.

§ 8. Koordynator Programu e-Podatki:

1) powoła Kierownika Biura Programu e-Podatki, określi skład osobowy oraz zadania Biura Programu e-Podatki, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia;

2) w razie potrzeby dokona zmian składu osobowego Biura, o którym mowa w pkt 1.

§ 9. Obsługę administracyjną oraz wsparcie organizacyjne dla Rady, Koordynatora Programu e-Podatki i kierowników projektów zapewnia Biuro Programu e-Podatki.

§ 10. 1. Rozwiązuję Radę Programu e-Podatki powołaną zarządzeniem Nr 18 Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 92).

2. Czynności podjęte przez Radę, o której mowa w ust. 1, pozostają w mocy, a zadania rozpoczęte i niezakończone przez tę Radę są kontynuowane przez Radę powołaną niniejszym zarządzeniem.

§ 11. Traci moc zarządzenie Nr 18 Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 92).

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia Nr 32 Ministra Finansów z dnia 8 maja 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 33), które weszło w życie z dniem 8 maja 2015 r.

2) Przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia Nr 26 Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 32), które weszło w życie z dniem 4 kwietnia 2016 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1; uchylony przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. d zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia Nr 66 Ministra Finansów z dnia 2 października 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 67), które weszło w życie z dniem 2 października 2015 r., z mocą od dnia 1 października 2015 r.

8) Przez § 1 pkt 1 lit. e zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Przez § 1 pkt 1 zarządzenia Nr 54 Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 53), które weszło w życie z dniem 4 sierpnia 2015 r.

10) Przez § 1 pkt 1 lit. f zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) Dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 9; uchylony przez § 1 pkt 1 lit. f zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7; uchylony przez § 1 pkt 1 lit. f zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

14) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. g zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »