reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Ministerstwie Finansów oraz jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa organizację wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Ministerstwie Finansów oraz jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) zadaniach obronnych - rozumie się przez to zadania wynikające z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Ministerstwie - rozumie się przez to Ministerstwo Finansów;

3) Ministrze - rozumie się przez to Ministra Finansów;

4) komórkach organizacyjnych Ministerstwa - rozumie się przez to departamenty i biura Ministerstwa Finansów;

5) komórce do spraw obronnych - rozumie się przez to komórkę organizacyjną właściwą do spraw obronnych w Ministerstwie Finansów;

6) jednostkach organizacyjnych - rozumie się przez to:

a) izby administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi,

b) Centrum Informatyki Resortu Finansów;

c) Krajową Szkołę Skarbowości;

d) Krajową Informację Skarbową.

7) pracownik - rozumie się przez to pracownika oraz funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

§ 3.

Do zadań obronnych wykonywanych w Ministerstwie oraz jednostkach organizacyjnych zalicza się w szczególności:

1) przygotowanie do wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony;

2) tworzenie warunków organizacyjno-prawnych do wykonywania zadań obronnych;

3) planowanie obronne, które obejmuje planowanie operacyjne, programowanie obronne i przeglądy obronne;

4) przygotowanie systemu kierowania Ministra, w tym przygotowanie stanowisk kierowania;

5) tworzenie warunków do wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa;

6) zapewnienie zasobów osobowych do wykonywania zadań obronnych;

7) planowanie i organizowanie świadczeń osobistych i rzeczowych niezbędnych do realizacji zadań obronnych;

8) organizowanie współpracy cywilno-wojskowej ("Civil-Military Cooperation" - CIMIC);

9) realizację zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza ("Host Nation Support" - HNS);

10) organizowanie i prowadzenie szkoleń obronnych;

11) organizowanie i prowadzenie kontroli wykonywania zadań obronnych.

§ 4.

Komórka do spraw obronnych wspiera Ministra w zakresie zadań, o których mowa w § 3, a w szczególności:

1) opiniuje i przygotowuje projekty dokumentów dotyczących spraw obronnych;

2) koordynuje planowanie i realizację zadań obronnych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa oraz jednostkach organizacyjnych, w tym opracowuje wytyczne w zakresie sposobu ich realizacji;

3) opracowuje dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe:

a) plan operacyjny funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

b) program pozamilitarny przygotowań obronnych,

c) Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych;

4) planuje przedsięwzięcia organizacyjne w zakresie osiągnięcia wyższych stanów gotowości obronnej państwa;

5) współpracuje z urzędami obsługującymi ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej w zakresie organizacji przemieszczania na stanowiska kierowania;

6) organizuje szkolenia obronne;

7) organizuje kontrole problemowe i doraźne wykonywania zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych oraz komórkach organizacyjnych Ministerstwa;

8) prowadzi w Ministerstwie rejestr osób reklamowanych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, którym powierzono wykonywanie zadań obronnych.

§ 5.

1. W ramach wykonywanych zadań obronnych komórki organizacyjne Ministerstwa w szczególności:

1) dokonują analizy aktów normatywnych wydawanych lub opracowywanych przez Ministra, przy uwzględnieniu zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i uwarunkowań funkcjonowania w czasie kryzysu i czasie wojny, oraz przygotowują propozycje rozwiązań organizacyjno-prawnych w tym zakresie;

2) biorą udział w tworzeniu i przygotowywaniu:

a) warunków organizacyjno-prawnych do planowania i realizacji zadań obronnych,

b) warunków niezbędnych do organizacji i funkcjonowania stanowisk kierowania i systemu stałych dyżurów,

c) struktury organizacyjnej oraz obsady personalnej stanowisk kierowania Ministra;

3) biorą udział w opracowywaniu:

a) planu operacyjnego funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

b) regulaminu organizacyjnego Ministerstwa na czas wojny,

c) instrukcji, planów, koncepcji oraz harmonogramów wykonywania zadań obronnych;

4) wspierają:

a) udział Ministra w kierowaniu bezpieczeństwem narodowym,

b) zespoły i grupy zadaniowe powołane w ramach przyjętej struktury organizacyjnej na Głównym Stanowisku Kierowania w stałej siedzibie i zapasowym miejscu pracy oraz w Zapasowym Stanowisku Kierowania;

5) współpracują z komórką do spraw obronnych w zakresie:

a) planowania i realizacji przedsięwzięć szkoleniowych, ujętych w planie i programie szkolenia obronnego dla działów administracji rządowej budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe,

b) opracowywania Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, wykonywanego w ramach przeglądów obronnych,

c) reklamowania podległych pracowników, którym powierzono wykonywanie zadań obronnych, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

6) biorą udział w realizacji zadań operacyjnych;

7) opracowują i utrzymują aktualność kart realizacji zadań operacyjnych.

2. Reklamowanie pracowników Ministerstwa od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny, prowadzi komórka do spraw obronnych przy współpracy z komórką do spraw kadrowych.

3. Koordynowanie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Ministra do funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz organizację przemieszczenia do zapasowego miejsca pracy zapewnia Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów.

4. Zadania z zakresu przygotowania stanowiska kierowania Ministra realizują komórki organizacyjne właściwe do spraw: obronnych, logistyki, informatyki, zadań związanych z działalnością Ministra jako organu administracji rządowej i członka Rady Ministrów oraz zadań Dyrektora Generalnego w zakresie organizacji Ministerstwa.

5. Tworzenie warunków organizacyjno-technicznych oraz kadrowych do realizacji zadań obronnych w Ministerstwie zapewnia Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów w porozumieniu z Szefem KAS.

§ 6.

1. Przygotowanie jednostek organizacyjnych do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz kierowanie wykonywaniem zadań obronnych należy do obowiązków ich dyrektorów.

2. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych uzgadniają z Ministrem zakres przedmiotowy zadań obronnych.

3. W jednostkach organizacyjnych zadania obronne są realizowane przez komórki organizacyjne właściwe w sprawach obronnych, samodzielne lub wieloosobowe stanowiska pracy lub pracowników do spraw obronnych oraz komórki organizacyjne i pracowników, którym powierzono wykonywanie tych zadań.

4. Zakres wykonywanych zadań obronnych, organizację oraz szczegółowe zakresy obowiązków pracowników wyznaczonych do zadań obronnych określają dyrektorzy jednostek organizacyjnych i sprawują nad nimi nadzór.

§ 7.

Do zadań w zakresie tworzenia warunków organizacyjno-prawnych do wykonywania zadań obronnych, o którym mowa w § 3 pkt 2, należy:

1) opracowanie oraz aktualizowanie:

a) koncepcji wykonywania zadań obronnych,

b) harmonogramów wykonywania zadań obronnych,

c) projektów aktów prawnych regulujących realizację zadań obronnych;

2) zapewnienie warunków:

a) organizacyjno-technicznych do planowania i realizacji zadań obronnych,

b) przekazywania informacji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych,

c) ochrony informacji niejawnych dotyczących realizacji zadań obronnych;

3) podział zadań obronnych wykonywanych w czasie pokoju;

4) koordynowanie procesu planowania i realizacji zadań obronnych;

5) inicjowanie współdziałania z innymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji zadań obronnych.

§ 8.

Do zadań wykonywanych w obszarze planowania operacyjnego, o którym mowa w § 3 pkt 3, należy:

1) opracowanie:

a) planu operacyjnego funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

b) planów operacyjnych funkcjonowania jednostek organizacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

2) uzgadnianie przyjętych do realizacji zadań operacyjnych i zatwierdzanie planów operacyjnych;

3) aktualizowanie planów operacyjnych;

4) opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych.

§ 9.

Do zadań wykonywanych w obszarze programowania obronnego, o którym mowa w § 3 pkt 3, należy:

1) sporządzanie, co cztery lata, na dziesięcioletni okres planistyczny rozpoczynający się w roku nieparzystym, Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe, w których uwzględnia się przedsięwzięcia rzeczowo-finansowe;

2) planowanie oraz uzgadnianie wydatków w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych;

3) realizowanie przedsięwzięć wynikających z programu pozamilitarnych przygotowań obronnych dotyczących przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspakajanie potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, organizowanie szkoleń obronnych oraz przeprowadzanie kontroli wykonywania zadań obronnych;

4) tworzenie rezerwy sprzętu i środków materiałowych, zabezpieczających osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej państwa, funkcjonowanie stałego dyżuru oraz funkcjonowanie stanowisk kierowania.

§ 10.

1. Do zadań wykonywanych w ramach przeglądów obronnych, o których mowa w § 3 pkt 3, należy sporządzanie sprawozdań w ramach Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych zawierającego dane liczbowe i oceny opisowe dotyczące stanu przygotowań obronnych:

1) Ministerstwa, którego sporządzanie koordynuje komórka do spraw obronnych;

2) jednostek organizacyjnych, które sporządzają dyrektorzy jednostek organizacyjnych.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dyrektorzy jednostek organizacyjnych przekazują do komórki do spraw obronnych w Ministerstwie, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie.

3. Szczegółowe zasady opracowywania dokumentów wykonywanych w ramach przeglądów obronnych określa Metodyka Opracowania Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych.

§ 11.

1. W celu zapewnienia kierowania przez Ministra działami administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe w wyższych stanach gotowości obronnej państwa tworzy się system kierowania Ministra.

2. W skład sytemu kierowania Ministra wchodzą stanowiska kierowania Ministra oraz stanowiska kierowania dyrektorów jednostek organizacyjnych, tworzące Główne Stanowisko Kierowania Ministra.

3. Stanowiska kierowania Ministra i dyrektorów jednostek organizacyjnych przygotowuje się w:

1) w stałych siedzibach;

2) w zapasowych miejscach pracy.

4. Zasady organizacji pracy i funkcjonowania na stanowiskach kierowania określają regulaminy i instrukcje pracy na stanowiskach kierowania Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

5. Organizację systemu kierowania Ministra oraz sprawy związane z przygotowaniem Głównego Stanowiska Kierowania Ministra określa odrębne zarządzenie.

§ 12.

1. Do zadań realizowanych w ramach tworzenia warunków do wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa, o którym mowa w § 3 pkt 5, należy:

1) ustalenie zasad i procedur wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa;

2) zapewnienie ciągłości i terminowości działania Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych podczas wprowadzenia i w czasie trwania wyższych stanów gotowości obronnej państwa;

3) tworzenie systemu stałych dyżurów Ministra na potrzeby uruchamiania przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa oraz przekazywania decyzji w sprawach dotyczących uruchamiania zadań operacyjnych, jak również przedsięwzięć wynikających z planu zarządzania kryzysowego oraz wprowadzonych stopni alarmowych w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

2. Tworzenie systemu stałych dyżurów, w tym organizację, zakresy zadań, warunki funkcjonowania tego systemu w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych, określa odrębne zarządzenie.

§ 13.

1. Do zadań realizowanych w ramach zapewnienia zasobów osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych, o którym mowa w § 3 pkt 6, należy:

1) wyznaczenie w komórkach organizacyjnych Ministerstwa oraz w jednostkach organizacyjnych:

a) kierujących zespołami i grupami roboczymi przewidzianymi do realizacji zadań na stanowiskach kierowania,

b) pracowników zabezpieczających funkcjonowanie stanowisk kierowania,

c) pracowników realizujących zadania operacyjne,

d) pracowników zabezpieczających funkcjonowanie stałych dyżurów;

2) opracowywanie i wysyłanie do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, zawiadomień o reklamowaniu z urzędu, wniosków w sprawie reklamowania, zawiadomień o ustaniu przyczyn reklamowania pracowników Ministerstwa lub jednostek organizacyjnych, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

2. Wnioski w sprawie reklamowania sporządzają i przesyłają właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień w:

1) Ministerstwie - komórka organizacyjna do spraw obronnych;

2) jednostkach organizacyjnych - komórki organizacyjne do spraw kadrowych lub osoby wyznaczone przez dyrektorów jednostek organizacyjnych do wykonywania zadań obronnych.

3. Ewidencję pracowników reklamowanych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny prowadzą w:

1) Ministerstwie - komórka do spraw obronnych przy współpracy z komórką organizacyjną do spraw kadrowych;

2) jednostkach organizacyjnych - komórki organizacyjne do spraw kadrowych we współpracy z komórkami właściwymi do spraw obronnych lub osobami do spraw obronnych wyznaczonymi przez dyrektorów jednostek organizacyjnych.

§ 14.

1. Planowanie i organizowanie świadczeń niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w § 3 pkt 7, obejmuje:

1) określenie potrzeb w zakresie nieruchomości, urządzeń, sprzętu transportowego i osób, zapewniających realizację zadań obronnych;

2) wnioskowanie do właściwych organów administracji publicznej o nałożenie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych na potrzeby obronne Ministerstwa;

3) tworzenie warunków organizacyjnych do przyjmowania świadczeń.

2. Występowanie z wnioskami w sprawie świadczeń na potrzeby obronne Ministerstwa realizuje komórka do spraw obronnych.

3. Zadania związane z przyjmowaniem obiektów, urządzeń i środków transportu uzyskanych w drodze świadczeń rzeczowych oraz świadczeń osobistych realizuje w Ministerstwie komórka organizacyjna do spraw logistyki.

§ 15.

1. Współpraca cywilno-wojskowa, o której mowa w § 3 pkt 8, jest prowadzona w czasie pokoju, kryzysu i w czasie wojny i obejmuje w szczególności wymianę informacji podmiotów cywilnych z przedstawicielami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, współpracę podczas wsparcia Sił Zbrojnych dla środowiska cywilnego oraz wsparcie Sił Zbrojnych w realizacji Celów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego ("North Atlantic Treaty Organization" - NATO) i zadań wynikających z zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej realizowanych w ramach planowania obronnego NATO.

2. Sposób i tryb realizacji oraz zakres współpracy CIMIC, o której mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

§ 16.

1. Realizacja zadań wynikających z obowiązków HNS, o których mowa w § 3 pkt 9, obejmuje w szczególności:

1) tworzenie warunków organizacyjnych kierowania i funkcjonowania HNS;

2) zapewnienie właściwego działania punktów kontaktowych HNS, w tym zabezpieczenie ciągłości obsady kadrowej oraz aktualizacja instrukcji funkcjonowania;

4) koordynowanie realizacji zadań HNS w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych;

5) opracowanie przez Ministerstwo aktów normatywnych, zawierających podstawy prawne w przedmiotowym zakresie, umożliwiające realizację zwolnień od podatku akcyzowego i zwrotu podatku VAT.

2. Realizacja zadań dotyczących HNS przez Ministerstwo oraz jednostki organizacyjne polega na:

1) współpracy z jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej w przygotowywaniu i realizacji zadań wsparcia leżących w kompetencjach urzędów celno-skarbowych, w tym w szczególności z Zarządem Logistyki - P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Szefostwem Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk;

2) działaniach urzędów celno-skarbowych właściwych miejscowo dla przejść granicznych, szlaków komunikacyjnych oraz poligonów wykorzystywanych do przeprowadzania operacji militarnych i logistycznych przez i na rzecz wojsk sojuszniczych państw członkowskich NATO i państw uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju ("Partnership for Peace"- PdP), w tym w ramach inicjatyw Dowództwa Sił Sojuszniczych NATO do spraw Operacji ("Allied Command Operations" - ACO);

3) działaniu II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w zakresie zwrotu podatku VAT siłom zbrojnym NATO;

4) koordynacji współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie udzielania wsparcia siłom zbrojnym państw członkowskich NATO i PdP uczestniczącym w ćwiczeniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczających się przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) kontroli celno-skarbowej sprzętu, uzbrojenia i innych towarów do wyłącznego użytku wojsk obcych, wprowadzanych i wyprowadzanych oraz przemieszczanych przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, realizowanej przez jednostki organizacyjne.

3. Za koordynację współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz jednostkami organizacyjnymi odpowiada, na podstawie wydanego przez Ministra Finansów upoważnienia, Pełnomocnik Ministra Finansów do spraw HNS.

4. Szczegółowy tryb planowania i wykonywania obowiązków w zakresie HNS regulują odrębne przepisy.

§ 17.

1. W Ministerstwie oraz w jednostkach organizacyjnych realizowany jest proces szkolenia obronnego, którego organizatorem jest Minister.

2. Szkolenie, o którym mowa w § 3 pkt 10, jest realizowane zgodnie z:

1) wytycznymi Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego;

2) programem szkolenia obronnego dla działach administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe;

3) planem szkolenia obronnego dla działach administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe na dany rok szkoleniowy;

4) wytycznymi Ministra do szkolenia obronnego na dany rok szkoleniowy;

5) planem szkolenia obronnego dyrektora jednostki organizacyjnej na dany rok szkoleniowy.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, są opracowywane i przedkładane Ministrowi do zatwierdzenia przez dyrektora komórki do spraw obronnych, w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia okresu, na jaki dokumenty te są sporządzane.

4. Udział w szkoleniu obronnym jest służbowym obowiązkiem dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa, dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników tych komórek oraz jednostek, zgodnie z podziałem na grupy szkoleniowe zawartym w dokumentach o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3.

5. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w szkoleniu dyrektora jednostki organizacyjnej w szkoleniu uczestniczy jego zastępca.

§ 18.

1. Kontrole prawidłowości wykonywania zadań obronnych, o których mowa w § 3 pkt 11, w komórkach organizacyjnych Ministerstwa oraz jednostkach organizacyjnych, zarządza Minister.

2. Sprawy związane z planowaniem, organizowaniem i wykonywaniem kontroli koordynuje dyrektor komórki do spraw obronnych.

3. Zakres i sposób prowadzenia kontroli określają odrębne przepisy.

§ 19.

Traci moc decyzja Nr 21/BL/07 Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Ministerstwie Finansów oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów.

§ 20.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: T. Czerwińska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama