reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 16 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie Komisji do Spraw Gwarancji, Poręczeń i Pożyczek w Ministerstwie Finansów

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Nr 36/DG Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie Komisji do Spraw Gwarancji, Poręczeń i Pożyczek w Ministerstwie Finansów, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 października 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Komisji do Spraw Gwarancji, Poręczeń i Pożyczek w Ministerstwie Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 103).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 17 października 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Komisji do Spraw Gwarancji, Poręczeń i Pożyczek w Ministerstwie Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 103), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.".

Minister Finansów: wz. L. Skiba

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 36/DG Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie Komisji do Spraw Gwarancji, Poręczeń i Pożyczek w Ministerstwie Finansów]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 16 sierpnia 2019 r. (poz. 88)

ZARZĄDZENIE NR 36/DG
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 21 lipca 2014 r.

w sprawie Komisji do Spraw Gwarancji, Poręczeń i Pożyczek w Ministerstwie Finansów

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Skład Komisji do Spraw Gwarancji, Poręczeń i Pożyczek oraz zakres jej zadań

§ 1. 1. Powołuje się w Ministerstwie Finansów Komisję do Spraw Gwarancji, Poręczeń i Pożyczek, zwaną dalej "Komisją".

2. Komisja jest stałym organem opiniodawczo-doradczym Ministra Finansów.

3. W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji, będący Członkiem Kierownictwa Ministerstwa Finansów nadzorującym zadania realizowane przez Departament Gwarancji i Poręczeń;

2) Dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń;

3) Dyrektor Departamentu Prawnego;

4) Dyrektor Departamentu Długu Publicznego;

5) Dyrektor Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej;

6) Dyrektor Departamentu Polityki Makroekonomicznej;

7) Dyrektor Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych;

8) Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego;

9) Dyrektor Departamentu Budżetu Państwa;

10) Dyrektor Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej;

11) Dyrektor Departamentu Instytucji Płatniczej.

4.1) W pracach Komisji uczestniczą wymienieni w pkt 2-11 Dyrektorzy Departamentów, przy czym:

1) Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego - wyłącznie w zakresie spraw dotyczących jednostek samorządu terytorialnego;

2) Dyrektor Departamentu Budżetu Państwa, Dyrektor Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej i Dyrektor Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej - wyłącznie w zakresie spraw, o których mowa w § 3 pkt 5 i 6;

3) Dyrektor Departamentu Instytucji Płatniczej - wyłącznie w zakresie spraw dotyczących projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

§ 2. 1. W przypadku nieobecności osób, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2-11, w posiedzeniu Komisji może uczestniczyć, z prawem głosu, wyznaczony przez osobę, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 2-11, zastępca dyrektora lub inny pracownik danego departamentu.

2. W uzasadnionych przypadkach do udziału w posiedzeniu Komisji mogą być zapraszani, za zgodą Przewodniczącego Komisji, bez prawa głosu, przedstawiciele innych właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów, wnioskodawców lub beneficjentów poręczeń lub gwarancji.

§ 3. Do zadań Komisji należy w szczególności opiniowanie:

1) wniosków o udzielenie:

a) poręczenia lub gwarancji Skarbu Państwa, w przypadku gdy są one udzielane w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa przez Radę Ministrów lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d oraz pkt 2 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1808 oraz z 2019 r. poz. 492 i 504), zwanej dalej "ustawą",

b) pożyczki z budżetu państwa, o której mowa w art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869),

c) pożyczki z budżetu państwa, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1609);

2) wystąpień osób prawnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy, o wyrażenie zgody Ministra Finansów na udzielanie przez te osoby poręczeń lub gwarancji do wysokości wyższej niż określona w art. 33 ust. 1 ustawy lub o ustalenie w inny sposób niż określony w art. 33 ust. 1 ustawy dopuszczalnej łącznej wysokości udzielanych przez nie poręczeń i gwarancji oraz o ustalenie dopuszczalnej wysokości poręczenia lub gwarancji za zobowiązania określonego podmiotu;

3) wniosków w sprawach dotyczących czynności zmierzających do odzyskania wierzytelności Skarbu Państwa, podejmowanych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części (Dz. U. poz. 230 oraz z 2011 r. poz. 1407), zwanego dalej "rozporządzeniem";

4) wniosków w sprawach dotyczących czynności zmierzających do odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia całości lub części zadłużenia wobec Skarbu Państwa z tytułu wykonania umowy poręczenia w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz. U. poz. 1310, z 2003 r. poz. 1325, z 2009 r. poz. 594 oraz z 2015 r. poz. 1854), zwanej dalej "ustawą o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa";

5) wniosków podmiotów publicznych o wydanie zgody przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na sfinansowanie przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z budżetu państwa w kwocie przekraczającej 100.000.000 zł, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1445);

6) 2) wniosków ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o wydanie opinii przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych o planowanym przez podmiot publiczny sposobie realizacji inwestycji, w zakresie wpływu planowanych wydatków z budżetu państwa na bezpieczeństwo finansów publicznych, których planowana kwota finansowania z budżetu państwa tych inwestycji przekracza 300.000.000 zł, na podstawie art. 133c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Rozdział 2

Tryb pracy Komisji

§ 4. 1. Obsługę organizacyjną i techniczną Komisji zapewnia Departament Gwarancji i Poręczeń.

2. Materiały na posiedzenie Komisji, a w szczególności porządek obrad, wniosek wraz z opiniami komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów, przygotowuje i kieruje Departament Gwarancji i Poręczeń.

§ 5. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4.

2. Posiedzenie Komisji zwołuje, po uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji, Dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń.

3. W czasie nieobecności Przewodniczącego Komisji, posiedzeniom Komisji przewodniczy zastępujący go Członek Kierownictwa Ministerstwa Finansów.

§ 6. 1. Ustalenia Komisji zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

2. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji, a w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 3, zastępującego go Członka Kierownictwa Ministerstwa Finansów.

3. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji, a w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 3, zastępujący go Członek Kierownictwa Ministerstwa Finansów.

4. Propozycje sposobu rozwiązania spraw, o których mowa w § 3, przekazywane są Ministrowi Finansów, który podejmuje ostateczną decyzję, zgodnie z trybem określonym w rozdziałach 3-6.

Rozdział 3

Opiniowanie wniosków o udzielenie poręczeń, gwarancji, pożyczek oraz wystąpień osób prawnych

§ 7.3) Wnioski o udzielenie poręczenia Skarbu Państwa, o udzielenie gwarancji Skarbu Państwa oraz o udzielenie pożyczki, Departament Gwarancji i Poręczeń przekazuje departamentom, których dyrektorzy są członkami Komisji, a w uzasadnionych przypadkach również innym komórkom organizacyjnym Ministerstwa Finansów właściwym merytorycznie, które dokonują ich analizy i przekazują opinie na temat wniosków do Departamentu Gwarancji i Poręczeń.

§ 8. 1. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję, Departament Gwarancji i Poręczeń przedkłada Ministrowi Finansów, parafowany przez Departament Prawny, projekt:

1) uchwały Rady Ministrów w sprawie udzielenia poręczenia lub gwarancji - do akceptacji;

2) umowy o udzielenie poręczenia lub gwarancji, umowy poręczenia lub gwarancji, umowy o udzielenie pożyczki lub inne umowy oraz jednostronne oświadczenia woli związane z poręczeniami, gwarancjami lub pożyczkami - do podpisania.

2. W przypadku negatywnego zaopiniowania wniosku przez Komisję, Departament Gwarancji i Poręczeń przedkłada Ministrowi Finansów do podpisu projekt pisma informującego wnioskodawcę o podjętej decyzji.

3. Do projektów uchwał Rady Ministrów w sprawie udzielenia poręczenia lub gwarancji nie stosuje się postanowień zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów w sprawie trybu postępowania legislacyjnego w Ministerstwie Finansów.

§ 9. 1. Do wystąpienia, o którym mowa w § 3 pkt 2, kierowanego na posiedzenie Komisji jest dołączana opinia Departamentu Gwarancji i Poręczeń.

2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wystąpienia przez Komisję, Departament Gwarancji i Poręczeń przedkłada, parafowany przez Departament Prawny, projekt pisma w sprawie wyrażenia przez Ministra Finansów odpowiednio zgody na udzielanie poręczeń lub gwarancji do wysokości wyższej niż określona w art. 33 ust. 1 ustawy lub ustalenia w inny sposób, niż określony w art. 33 ust. 1 ustawy, dopuszczalnej łącznej wysokości udzielanych poręczeń i gwarancji oraz dopuszczalnej wysokości poręczenia lub gwarancji za zobowiązania określonego podmiotu, Ministrowi Finansów do podpisania.

3. W przypadku negatywnego zaopiniowania wystąpienia przez Komisję, Departament Gwarancji i Poręczeń przedkłada Ministrowi Finansów do podpisu projekt pisma informującego osobę prawną o podjętej decyzji.

4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Przewodniczącego Komisji, do zaopiniowania spraw, o których mowa w § 3 pkt 2, możliwe jest zastosowanie trybu uzgodnień korespondencyjnych.

Rozdział 4

Podejmowanie czynności zmierzających do odzyskania wierzytelności Skarbu Państwa

§ 10. 1. Departament Gwarancji i Poręczeń przedkłada Komisji materiały dotyczące czynności zmierzających do odzyskania wierzytelności Skarbu Państwa wraz z propozycją zastosowania jednej z następujących procedur:

1) sprzedaży wierzytelności (Departament Gwarancji i Poręczeń proponuje wybór trybu sprzedaży);

2) zamiany wierzytelności na akcje (udziały), w całości lub w części;

3) rozłożenia spłaty wierzytelności, w całości lub w części, na raty;

4) umorzenia wierzytelności w całości lub w części.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać w szczególności:

1) informację o sytuacji finansowej dłużnika;

2) informację o planach restrukturyzacji i programach naprawczych dłużnika, o ile takie dłużnik posiada;

3) propozycję Departamentu Gwarancji i Poręczeń, dotyczącą wyboru procedury zmierzającej do odzyskania wierzytelności, wraz z uzasadnieniem.

§ 11. 1. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję i akceptacji przez Ministra Finansów procedury, jaką należy zastosować, Departament Gwarancji i Poręczeń podejmuje czynności zmierzające do realizacji wybranej procedury.

2. W przypadku podjęcia czynności w trybie określonym w § 28 ust. 1 i § 29 rozporządzenia oraz w przypadku określonym w art. 43a ustawy, Departament Gwarancji i Poręczeń przygotowuje i przedkłada Komisji projekty stosownych uchwał Rady Ministrów. Przepis § 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Departament Gwarancji i Poręczeń przedkłada Ministrowi Finansów, parafowane przez Departament Prawny, projekty:

1) uchwały Rady Ministrów w sprawie podjęcia czynności w trybie określonym w § 28 ust. 1 i 29 rozporządzenia oraz w przypadku określonym w art. 43a ustawy - do akceptacji;

2) umowy lub oświadczenia realizujących wybraną procedurę - do podpisania.

4. Do projektów uchwał Rady Ministrów w sprawie podjęcia czynności w trybie określonym w § 28 ust. 1 i 29 rozporządzenia oraz w przypadku określonym w art. 43a ustawy nie stosuje się postanowień zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów w sprawie trybu postępowania legislacyjnego w Ministerstwie Finansów.

§ 12. 1. W przypadku zastosowania procedury zmierzającej do odzyskania wierzytelności w trybie rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, Przewodniczący Komisji może wyznaczyć osoby spośród składu Komisji do przeprowadzenia tych rokowań.

2. W przypadku sprzedaży wierzytelności w trybie przetargu Komisja przedstawia Ministrowi Finansów kandydatów na członków komisji do rozpatrzenia ofert.

Rozdział 5

Podejmowanie czynności zmierzających do odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia całości lub części zadłużenia wobec Skarbu Państwa z tytułu wykonania umowy poręczenia

§ 13. Materiały dotyczące czynności zmierzających do odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia całości lub części zadłużenia wobec Skarbu Państwa z tytułu wykonania umowy poręczenia w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 1a i 1b ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa, powinny zawierać w szczególności:

1) wniosek kredytobiorcy, w przypadku o którym mowa w art. 5 ust. 1a ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa;

2) informacje o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym, w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 1b ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa;

3) informację o sytuacji finansowej kredytobiorcy;

4) informację o planach restrukturyzacji i programach naprawczych kredytobiorcy, o ile takie kredytobiorca posiada;

5) opinię Departamentu Gwarancji i Poręczeń, co do możliwości dokonania czynności zmierzających do odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia całości lub części zadłużenia wobec Skarbu Państwa z tytułu wykonania umowy poręczenia w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 1a i 1b ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa;

6) projekt umowy odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia zadłużenia w całości lub części lub projekt oświadczenia woli Ministra Finansów o umorzeniu całości lub części zadłużenia, przygotowany przez Departament Gwarancji i Poręczeń i parafowany przez Departament Prawny.

§ 14. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję i akceptacji przez Ministra Finansów, Departament Gwarancji i Poręczeń przedkłada projekt umowy albo oświadczenia woli, parafowany przez Departament Prawny, Ministrowi Finansów do podpisania.

Rozdział 64)

Opiniowanie wniosków o wydanie zgody na sfinansowanie przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z budżetu państwa oraz wniosków o wydanie opinii o planowanym przez podmiot publiczny sposobie realizacji inwestycji

§ 15. 1. Wniosek podmiotu publicznego o wydanie zgody przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na sfinansowanie przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z budżetu państwa w kwocie przekraczającej 100.000.000 zł oraz wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o wydanie opinii przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych o planowanym przez podmiot publiczny sposobie realizacji inwestycji, w zakresie wpływu planowanych wydatków z budżetu państwa na bezpieczeństwo finansów publicznych, których planowana kwota finansowania z budżetu państwa tych inwestycji przekracza 300.000.000 zł, Departament Gwarancji i Poręczeń przekazuje departamentom, których dyrektorzy są członkami Komisji, a w uzasadnionych przypadkach również innym komórkom organizacyjnym Ministerstwa Finansów właściwym merytorycznie, które dokonują ich analizy i przekazują opinie na temat wniosków do Departamentu Gwarancji i Poręczeń.

2. Do wniosków, o których mowa w § 15 ust 1, kierowanych na posiedzenie Komisji dołączana jest opinia Departamentu Gwarancji i Poręczeń.

3. Po rozpatrzeniu przez Komisję wniosków, o których mowa w ust. 1, Departament Gwarancji i Poręczeń przedkłada Ministrowi Finansów do podpisu odpowiednio projekt pisma:

1) w sprawie wydania zgody albo odmowy wydania zgody na sfinansowanie przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z budżetu państwa, parafowany przez Departament Prawny;

2) w sprawie wydania opinii o planowanym przez podmiot publiczny sposobie realizacji inwestycji, w zakresie wpływu planowanych wydatków z budżetu państwa na bezpieczeństwo finansów publicznych.

Rozdział 7

Przepisy końcowe

§ 16. Rozwiązuje się Komisję do Spraw Gwarancji i Poręczeń w Ministerstwie Finansów powołaną decyzją Nr 31/DG Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Komisji do Spraw Gwarancji i Poręczeń w Ministerstwie Finansów, zmieniona decyzją nr 16/DG Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2012 r.

§ 17. Traci moc decyzja Nr 31/DG Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Komisji do Spraw Gwarancji i Poręczeń w Ministerstwie Finansów, zmieniona decyzją Nr 16/DG Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2012 r.

§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 9 lipca 2014 r.

 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 17 października 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Komisji do Spraw Gwarancji, Poręczeń i Pożyczek w Ministerstwie Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 103), które weszło w życie z dniem 17 października 2018 r.

2) Dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) Rozdział w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stronyireszta.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama