reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 4 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 270), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 11);

2) zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 6).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 11), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.";

2) § 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 6), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.".

Minister Finansów: T. Kościński

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

Załącznik 1. [Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 4 lutego 2020 r. (poz. 12)

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
1)

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu wypracowania rozwiązań w zakresie wsparcia przedsiębiorców, w tym poszkodowanych w outsourcingu pracowniczym, w kontaktach z jednostkami Krajowej Administracji Skarbowej, powołuje się Zespół Roboczy do spraw Wsparcia Przedsiębiorców, zwany dalej "Zespołem".

§ 2. Do zadań Zespołu należy:

1) wypracowanie możliwych instrumentów wsparcia przedsiębiorców;

2) monitorowanie negatywnych zjawisk występujących w relacjach: przedsiębiorcy a organy Krajowej Administracji Skarbowej i rekomendowanie instrumentów oraz inicjatyw w celu zapobieżenia występowaniu tych zjawisk;

3) tworzenie warunków dla dialogu oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy administracją, biznesem, partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi;

4) opracowywanie propozycji dobrych praktyk mających na celu utrzymywanie właściwych relacji pomiędzy organami Krajowej Administracji Skarbowej a przedsiębiorcami.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;

2) zastępca przewodniczącego Zespołu - wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu pracownik Ministerstwa Finansów;

3) członkowie:

a) (uchylona),2)

aa)3) Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

b) przedstawiciel ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny,

c) przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

ca)4) Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,

d) Rzecznik Praw Przedsiębiorców,

e) czterech przedstawicieli przedsiębiorców;

4) sekretarz Zespołu - wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu pracownik Ministerstwa Finansów.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez innych upoważnionych przedstawicieli.

3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, oraz przedstawicieli innych podmiotów niż wymienione w ust. 1 pkt 3, w szczególności przedstawicieli organów administracji publicznej, organów samorządu gospodarczego i zawodowego.

§ 4. Przewodniczący Zespołu:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) ustala harmonogram prac Zespołu, w tym terminy i programy kolejnych posiedzeń, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.

§ 5. 1. Zespół podejmuje decyzje na posiedzeniach, w drodze uzgodnienia stanowisk.

2.5) Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Finansów cyklicznie lub doraźnie, w zależności od zaistniałych potrzeb.

3.5) Z posiedzenia Zespołu sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu Zespołu.

§ 6. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 7. Obsługę organizacyjną prac Zespołu zapewnia Departament Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

1) Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

2) Przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 11), które weszło w życie z dniem 1 lutego 2019 r.

3) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Dodana przez § 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 6), które weszło w życie z dniem 9 stycznia 2020 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Ekspresowe finansowanie należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama