reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 3 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie powołania Zespołu Sterującego do spraw udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń lub gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Ministra Finansów z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Sterującego do spraw udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń lub gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 30), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Sterującego do spraw udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń lub gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 29).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Sterującego do spraw udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń lub gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 29), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.".

Minister Finansów: T. Kościński

Załącznik 1. [Zarządzenie Ministra Finasów z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Sterującego do spraw udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń lub gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 3 lutego 2020 r. (poz. 13)

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINASÓW
1)

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu Sterującego do spraw udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń lub gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Zespół Sterujący do spraw udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń lub gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych, o których mowa w art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1808 oraz z 2019 r. poz. 492 i 504), zwany dalej "Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 2. Do zadań Zespołu należy:

1) opiniowanie projektów:

a) rocznych planów finansowych programów rządowych, o których mowa w art. 34f ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz osoby prawne, zwanej dalej "ustawą",

b) planu finansowego Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, zwanego dalej "Funduszem", o którym mowa w art. 34h ust. 1 pkt 2 ustawy,

c) umowy, o której mowa w art. 34c ustawy,

d) umowy, o której mowa w art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2433),

e) półrocznych informacji o udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej BGK, poręczeniach i gwarancjach, o których mowa w art. 34d ust. 1 ustawy,

f) półrocznych informacji o realizacji planu finansowego Funduszu, o których mowa w art. 34h ust. 4 ustawy,

g) szczegółowych zasad udzielania gwarancji lub poręczeń przez BGK w ramach realizacji programów rządowych,

h) zasad i form zabezpieczania zwrotu środków należnych BGK z tytułu realizacji gwarancji lub poręczeń,

i) regulaminów wydawanych przez BGK w związku z udzielaniem gwarancji lub poręczeń w ramach realizacji programów rządowych;

2) okresowe analizowanie wyników finansowych działalności poręczeniowo-gwarancyjnej BGK w zakresie realizacji programów rządowych.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą członkowie wskazani, po jednym, przez:

1) ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

2) ministra właściwego do spraw gospodarki;

3) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

3a)2) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;

4) Związek Banków Polskich.

2. Przewodniczącym Zespołu jest przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 4. 1. Przewodniczący Zespołu:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) wyznacza osobę prowadzącą posiedzenia Zespołu w przypadku swojej nieobecności.

2. Szczegółowy tryb swojej pracy Zespół określa w regulaminie.

3. Przewodniczący Zespołu składa ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych półroczne sprawozdania z działalności Zespołu w terminach do dnia 31 marca oraz 30 września każdego roku.

§ 5. 1. Obsługę organizacji posiedzeń Zespołu zapewnia BGK.

2. Szczegółowe kwestie dotyczące funkcjonowania Zespołu określa umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a BGK na podstawie art. 34c ustawy.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 17 Ministra Finansów z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 41).

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

1) Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

2) W brzemieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Sterującego do spraw udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń lub gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 29), które weszło w życie z dniem 28 marca 2019 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Gniezdzia

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama