reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 12 września 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie współpracy przy prowadzeniu spraw dotyczących interpretacji przepisów prawa podatkowego, opinii zabezpieczających oraz udzielania informacji podatkowej i celnej

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy przy prowadzeniu spraw dotyczących interpretacji przepisów prawa podatkowego, opinii zabezpieczających oraz udzielania informacji podatkowej i celnej (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 266) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 9 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Departament Kluczowych Podmiotów, zwany dalej "Departamentem DKP" - w sprawach dotyczących wydania opinii, o której mowa w art. 14b § 5c ustawy, w zakresie uzasadnionego przypuszczenia zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, o której mowa w rozdziale 1 działu IIIA ustawy, oraz w sprawach wydania decyzji z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści,";

2) w § 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Dyrektor KIS, w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości wydanej interpretacji indywidualnej, stwierdzenia istnienia interpretacji indywidualnych odmiennych w takich samych stanach faktycznych i prawnych lub w przypadku gdy ma wątpliwości co do zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 14e § 1 pkt 2 lub 3 ustawy, występuje, odpowiednio do Departamentu DPP lub Departamentu DKP, w celu dokonania weryfikacji interpretacji indywidualnej w trybie art. 14e § 1 ustawy, przedstawiając własne stanowisko w sprawie wraz z uzasadnieniem oraz załączając zestawienie wszystkich interpretacji indywidualnych wydanych w zakresie zagadnienia opisanego w wystąpieniu, w szczególności zawierających informacje o kierunkach rozstrzygnięć poszczególnych interpretacji indywidualnych oraz ewentualnych skutkach wniesionych przez strony środków zaskarżenia.

2. W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości wydanej interpretacji indywidualnej, stwierdzenia istnienia interpretacji odmiennych w takich samych stanach faktycznych i prawnych lub w przypadku, o którym mowa w art. 14e § 1 pkt 2 lub 3 ustawy, odpowiednio Departament DPP lub Departament DKP występuje do Dyrektora KIS o przekazanie interpretacji indywidualnej wraz z aktami sprawy w celu dokonania jej weryfikacji w trybie art. 14e § 1 ustawy.";

3) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Departament DPP przekazuje zmianę interpretacji indywidualnej, po jej doręczeniu wnioskodawcy, Dyrektorowi KIS, który po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę lub inne podmioty wskazane w treści zmiany interpretacji indywidualnej, udostępnia ją w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanym dalej "BIP".",

b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) prawomocnym rozstrzygnięciu sądu administracyjnego w sprawie zmiany interpretacji indywidualnej oraz o złożonej skardze kasacyjnej wraz ze wskazaniem wnoszącego skargę kasacyjną;";

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Departament opiniujący oraz Departament SP, w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości wydanej interpretacji indywidualnej, stwierdzenia istnienia interpretacji indywidualnych odmiennych w takich samych stanach faktycznych i prawnych lub w przypadkach gdy ma wątpliwości co do zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 14e § 1 pkt 2 lub 3 ustawy, przekazuje informację odpowiednio do Departamentu DPP lub Departamentu DKP w celu dokonania weryfikacji interpretacji indywidualnej w trybie art. 14e § 1 ustawy, przedstawiając własne stanowisko w sprawie wraz z uzasadnieniem. Przepisy § 5 ust. 2 i 3 oraz § 6-9 stosuje się odpowiednio.";

5) w § 14 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych Departament DPP może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 3, informując Dyrektora KIS o nowym terminie przekazania stanowiska, o którym mowa w ust. 1.";

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. 1. Przepisy § 12 i § 14 stosuje się odpowiednio do postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej z uwagi na wystąpienie uzasadnionego przypuszczenia zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania lub z uwagi na wydanie decyzji z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści, z tym że określone w tych przepisach zadania Departamentu DPP wykonuje Departament DKP.

2. Dyrektor KIS sporządza kwartalną informację zbiorczą o liczbie postanowień o odmowie wydania interpretacji indywidualnych, wydanych na podstawie art. 14b § 5b pkt 1 lub 2 ustawy, w tym liczbie postanowień zaskarżonych do WSA i NSA, oraz o sposobie rozstrzygnięcia przez WSA i NSA wraz z sygnaturami poszczególnych spraw sądowoadministracyjnych.

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, jest przekazywana Departamentowi DKP w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału, za który jest sporządzana.";

7) w § 21:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Departamentu PR - w celu ogłoszenia w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw finansów publicznych;",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Departamentu DPP, Departamentu Nadzoru nad Kontrolami, zwanego dalej "Departamentem DNK", Departamentu SP oraz do innego departamentu biorącego udział w procesie przygotowania interpretacji ogólnej - do wiadomości.";

8) w § 26:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Opinia, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana do Departamentu DPP, Departamentu Analiz oraz Departamentu SP do wykorzystania zgodnie z właściwością.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Opinia, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana także, zgodnie z właściwością, do Departamentu Podatków Dochodowych, Departamentu Podatku od Towarów i Usług, Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier, Departamentu Podatku Akcyzowego lub Departamentu DNK - do wiadomości.";

9) § 28 otrzymuje brzmienie:

"§ 28. Departament DKP przekazuje niezwłocznie po doręczeniu rozstrzygnięcia określonego w art. 119y § 1 lub § 2 ustawy, informację o jego wydaniu, Dyrektorowi KIS, który udostępnia ją w BIP.";

10) po § 31 dodaje się § 31a w brzmieniu:

"§ 31a. Departament Analiz udostępnia Departamentowi SP dostęp do Centralnego Rejestru Ryzyk będącego wspólnym narzędziem ewidencyjnym dla ryzyk podatkowych, celnych i akcyzowych.";

11) w § 32 w ust. 5 wyraz "publikowane" zastępuje się wyrazem "udostępnione".

§ 2.

 Informacja, o której mowa w § 15 ust. 2 zarządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, jest przesyłana po raz pierwszy za trzeci kwartał 2020 r.

§ 3.

 1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 zarządzenia zmienianego w § 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: T. Kościński

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Izabela Żurkowska-Mróz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama