REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 266

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie współpracy przy prowadzeniu spraw dotyczących interpretacji przepisów prawa podatkowego, opinii zabezpieczających oraz udzielania informacji podatkowej i celnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Zarządzenie określa:

1) zasady współpracy dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, zwanego dalej "Dyrektorem KIS", z:

a) Departamentem Poboru Podatków Ministerstwa Finansów, zwanym dalej "Departamentem DPP", w zakresie prowadzenia spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego,

b) Departamentem Systemu Podatkowego Ministerstwa Finansów, zwanym dalej "Departamentem SP", w zakresie koordynacji prac komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów, w przedmiocie przygotowania interpretacji ogólnych.

c) komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów w zakresie:

- postępowania w sprawie wydania opinii, o której mowa w art. 14b § 5c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.1)), zwanej dalej "ustawą", oraz opinii zabezpieczającej,

- udzielania informacji podatkowej lub celnej,

d) organami podatkowymi w zakresie spraw, o których mowa w lit. b;

2) zasady organizacji współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów oraz organizacji spotkań konsultacyjnych w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) dokumencie elektronicznym - należy przez to rozumieć dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570);

2) odwzorowaniu cyfrowym - należy przez to rozumieć elektroniczną kopię dokumentu istniejącego w postaci papierowej;

3) ESP ePUAP - należy przez to rozumieć Elektroniczną Skrzynkę Podawczą platformy ePUAP;

4) wniosku ORD-IN - należy przez to rozumieć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, którego wzór został określony w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 14b § 7 ustawy;

5) wniosku ORD-OG - należy przez to rozumieć wniosek o wydanie interpretacji ogólnej, którego wzór został określony w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 14a § 11 ustawy;

6) wniosku ORD-WS - należy przez to rozumieć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, którego wzór został określony w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 14r § 6 ustawy;

7) departamencie opiniującym - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Ministerstwa Finansów właściwą w sprawach prowadzenia polityki podatkowej oraz legislacji w odniesieniu do zagadnień regulowanych określoną ustawą podatkową;

8) departamencie właściwym do przygotowania interpretacji ogólnej - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Ministerstwa Finansów odpowiedzialną za przygotowanie interpretacji ogólnych w odniesieniu do zagadnień regulowanych określoną ustawą podatkową oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie;

9) departamencie klauzulowym - należy przez to rozumieć odpowiednio:

a) Departament Kluczowych Podmiotów (Departament DKP) - w sprawach dotyczących wydania opinii, o której mowa w art. 14b § 5c ustawy, w zakresie uzasadnionego przypuszczenia zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, o której mowa w rozdziale 1 działu IIIA ustawy;

b) Departament DPP - w sprawach dotyczących wydania opinii, o której mowa w art. 14b § 5c ustawy, w zakresie uzasadnionego przypuszczenia wystąpienia nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221);

10) opinii zabezpieczającej - należy przez to rozumieć opinię zabezpieczającą, o której mowa w art. 119y ustawy.

Rozdział 2

Współpraca przy prowadzeniu spraw dotyczących wydawania interpretacji indywidualnych

§ 3.

1. W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości stanowiska dotyczącego określonego zagadnienia podatkowego lub wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 4 pkt 1-6, Dyrektor KIS może wystąpić do Departamentu DPP z wnioskiem o wyrażenie stanowiska przedstawiając opis zagadnienia podatkowego oraz własne stanowisko w sprawie wraz ze wskazaniem wątpliwości co do jego prawidłowości.

2. Departament DPP wyraża stanowisko co do prawidłowości stanowiska zawartego w wystąpieniu Dyrektora KIS lub w przypadku stwierdzenia jego nieprawidłowości przedstawia własne stanowisko w sprawie.

3. Departament DPP przekazuje stanowisko Dyrektorowi KIS bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania wystąpienia, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania wystąpienia.

4. Departament DPP, uznając zagadnienie podatkowe będące przedmiotem wystąpienia, o którym mowa w ust. 1, za istotne z punktu widzenia jednolitości stosowania prawa podatkowego lub spójności systemu podatkowego, w szczególności w przypadku:

1) pierwszej sprawy w danym zakresie,

2) nowo wprowadzonych przepisów prawa podatkowego,

3) braku orzeczeń albo istnienia rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych lub doktrynie prawa podatkowego,

4) nowych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

5) wystąpienia istotnych skutków budżetowych,

6) zagadnień podatkowych będących przedmiotem dużej liczby wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej,

7) zagadnień innych niż wymienione w pkt 1-6, które zostały wskazane jako istotne dla Departamentu SP lub departamentów opiniujących we wcześniejszych wystąpieniach przekazanych przez te departamenty do Departamentu DPP

- przed wyrażeniem stanowiska, o którym mowa w ust. 2, występuje do departamentu opiniującego o opinię, przedstawiając własne stanowisko wraz z uzasadnieniem, które przesyła także do Departamentu SP, do wiadomości. Departament opiniujący przedstawia opinię w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od dnia otrzymania wystąpienia.

5. Departament SP może przedstawić swoją opinię departamentowi opiniującemu w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od dnia otrzymania wystąpienia. W przypadku rozbieżnych opinii dotyczących zagadnienia podatkowego stanowisko departamentu opiniującego jest rozstrzygające.

6. Departament opiniujący przed przedstawieniem opinii, może wystąpić do Departamentu Prawnego, zwanego dalej "Departamentem PR", Departamentu SP lub innego departamentu o zajęcie stanowiska. Departament opiniujący wyznacza termin na zajęcie stanowiska przez Departament PR, Departament SP lub inny departament, umożliwiający dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 4, jednak nie krótszy niż 3 dni.

7. Departament DPP, przed wyrażeniem stanowiska, o którym mowa w ust. 2, może wystąpić do Departamentu PR o opinię co do prawidłowości stanowiska, o którym mowa w ust. 1, przedstawiając własne stanowisko wraz z uzasadnieniem. Departament PR wydaje opinię w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od dnia otrzymania wystąpienia.

8. Departament DPP przekazuje stanowisko, o którym mowa w ust. 2, departamentowi opiniującemu, jeżeli przedstawił opinię w danej sprawie oraz Departamentowi SP - do wiadomości.

Rozdział 3

Współpraca w zakresie weryfikacji interpretacji indywidualnych

§ 4.

1. W przypadku, o którym mowa w art. 14o ustawy, Dyrektor KIS niezwłocznie przekazuje do Departamentu DPP akta sprawy wraz z własnym stanowiskiem w sprawie oraz wyjaśnia przyczyny niewydania interpretacji indywidualnej w terminie, o którym mowa w art. 14d ustawy.

2. Departament DPP, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Dyrektora KIS, dokonuje oceny przyczyn niewydania interpretacji indywidualnej i weryfikuje interpretację stwierdzającą prawidłowość stanowiska wnioskodawcy, o której mowa w art. 14o ustawy, a w razie stwierdzenia jej nieprawidłowości dokonuje jej zmiany. W przypadku gdy Departament DPP stwierdzi, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 14e § 1a pkt 2 i 3 ustawy, zwraca sprawę do Dyrektora KIS wskazując przyczynę niedokonania zmiany interpretacji.

§ 5.

1. Dyrektor KIS, w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości wydanej interpretacji indywidualnej, stwierdzenia istnienia interpretacji indywidualnych odmiennych w takich samych stanach faktycznych i prawnych lub w przypadku, o którym mowa w art. 14e § 1 pkt 2 ustawy, występuje do Departamentu DPP, w celu dokonania weryfikacji interpretacji indywidualnej, w trybie art. 14e § 1 ustawy, przedstawiając własne stanowisko w sprawie wraz z uzasadnieniem oraz załączając akta sprawy.

2. W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości wydanej interpretacji indywidualnej, stwierdzenia istnienia interpretacji odmiennych w takich samych stanach faktycznych i prawnych lub w przypadku, o którym mowa w art. 14e § 1 pkt 2 ustawy, Departament DPP występuje do Dyrektora KIS o niezwłoczne przekazanie interpretacji indywidualnej wraz z aktami sprawy w celu dokonania jej weryfikacji w trybie art. 14e § 1 ustawy.

3. W przypadku gdy wystąpienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, dotyczy interpretacji podatkowej o charakterze transgranicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. poz. 648), przekazując akta sprawy Dyrektor KIS zamieszcza taką informację w aktach sprawy oraz wskazuje, czy interpretacja została objęta automatyczną lub spontaniczną wymianą informacji zgodnie z przepisami tej ustawy.

§ 6.

1. Departament DPP, w celu weryfikacji interpretacji indywidualnej, może wystąpić do departamentu opiniującego o opinię, przedstawiając własne stanowisko wraz z uzasadnieniem. Przepis § 3 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

2. Departament opiniujący przedstawia opinię co do prawidłowości stanowiska, o którym mowa w ust. 1, lub w przypadku stwierdzenia jego nieprawidłowości przedstawia własne stanowisko w sprawie, w terminie nie dłuższym niż 4 tygodnie od dnia otrzymania wystąpienia.

3. Departament opiniujący przed przedstawieniem opinii, może wystąpić do Departamentu PR, Departamentu SP lub innego departamentu o zajęcie stanowiska. Departament opiniujący wyznacza termin na zajęcie stanowiska przez Departament PR, Departament SP lub inny departament, umożliwiający dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 2, jednak nie krótszy niż 3 dni.

§ 7.

Departament DPP może wystąpić do Departamentu PR o opinię w sprawie zmiany interpretacji indywidualnej, przedstawiając własne stanowisko wraz z uzasadnieniem. Departament PR wydaje opinię w sprawie weryfikacji interpretacji indywidualnej niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wystąpienia.

§ 8.

Departament DPP po otrzymaniu akt w sprawie weryfikacji interpretacji indywidualnej:

1) opracowuje projekt zmiany interpretacji indywidualnej, albo

2) opracowuje projekt postanowienia uchylającego interpretację indywidualną i umarzającego postępowanie w sprawie, albo

3) stwierdza prawidłowość interpretacji indywidualnej i zwraca akta sprawy, albo

4) zwraca sprawę wraz z aktami Dyrektorowi KIS wskazując przyczyny niedokonania zmiany interpretacji indywidualnej w tym, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 14e § 1a pkt 2 i 3 ustawy.

§ 9.

1. Departament DPP przekazuje niezwłocznie zmianę interpretacji indywidualnej Dyrektorowi KIS, który po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę lub inne podmioty wskazane w treści zmiany interpretacji indywidualnej, zamieszcza ją w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanym dalej "BIP".

2. Departament DPP przekazuje zmianę interpretacji indywidualnej departamentowi opiniującemu, jeżeli przedstawił opinię w danej sprawie, oraz Departamentowi SP - do wiadomości.

3. Departament DPP przekazuje niezwłocznie Dyrektorowi KIS informacje o nieprawidłowych interpretacjach indywidualnych, które z powodu śmierci, likwidacji lub rozwiązania wnioskodawcy, dla którego interpretacja indywidualna została wydana, nie mogą zostać zmienione, uchylone lub nie można stwierdzić ich wygaśnięcia, w celu zamieszczenia tej informacji w BIP.

4. Departament DPP przekazuje niezwłocznie Dyrektorowi KIS informację o:

1) wpływie skargi do sądu administracyjnego na zmianę interpretacji indywidualnej;

2) prawomocnym rozstrzygnięciu sądu administracyjnego w sprawie zmiany interpretacji indywidualnej;

3) wpływie zażalenia na postanowienie, o którym mowa w § 8 pkt 2.

5. W przypadku, o którym mowa w § 8 pkt 1 Departament DPP przekazuje akta sprawy Dyrektorowi KIS po upływie terminu na wniesienie skargi do sądu administracyjnego.

6. Departament DPP przekazuje Dyrektorowi KIS postanowienie, o którym mowa w § 8 pkt 2, wraz z aktami sprawy po upływie terminu na wniesienie zażalenia.

§ 10.

Departament opiniujący oraz Departament SP, w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości wydanej interpretacji indywidualnej, stwierdzenia istnienia interpretacji indywidualnych odmiennych w takich samych stanach faktycznych i prawnych lub w przypadku, o którym mowa w art. 14e § 1 pkt 2 ustawy, przekazuje informację do Departamentu DPP, w celu dokonania weryfikacji interpretacji indywidualnej w trybie art. 14e § 1 ustawy, przedstawiając własne stanowisko w sprawie wraz z uzasadnieniem. Przepisy § 5 ust. 2 i 3 oraz § 6-9 stosuje się odpowiednio.

§ 11.

W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości wydanej zmiany interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14e § 1a pkt 1 ustawy, przepisy § 5-10 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4

Współpraca w zakresie orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego interpretacji indywidualnych

§ 12.

1. W przypadku uchylenia przez wojewódzki sąd administracyjny, zwany dalej "WSA", interpretacji indywidualnej istotnej z punktu widzenia jednolitości stosowania prawa podatkowego, Dyrektor KIS może wystąpić do Departamentu DPP o wyrażenie stanowiska co do rozstrzygnięcia WSA. W wystąpieniu Dyrektor KIS przedstawia własne stanowisko w sprawie wraz z uzasadnieniem, w którym w szczególności odnosi się do wniosków sformułowanych w rozstrzygnięciu WSA.

2. Departament DPP przekazuje stanowisko w sprawie, o której mowa w ust. 1, Dyrektorowi KIS w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od dnia otrzymania wystąpienia.

3. Departament DPP, przed wyrażeniem stanowiska, o którym mowa w ust. 2, może wystąpić do Departamentu PR lub do departamentu opiniującego o opinię, przedstawiając własne stanowisko wraz z uzasadnieniem. Przepis § 3 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

4. Departament PR lub departament opiniujący przedstawiają opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wystąpienia.

5. Departament opiniujący przed przedstawieniem opinii, może wystąpić do Departamentu PR, Departamentu SP lub innego departamentu o zajęcie stanowiska. Departament opiniujący wyznacza termin na zajęcie stanowiska przez Departament PR, Departament SP lub inny departament, umożliwiający dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 4, jednak nie krótszy niż 2 dni.

6. Departament DPP przekazuje stanowisko, o którym mowa w ust. 2, departamentowi opiniującemu, jeżeli przedstawił opinię w danej sprawie, oraz Departamentowi SP - do wiadomości.

§ 13.

1. W przypadku uchylenia przez WSA zmiany interpretacji indywidualnej, dokonanej w trybie art. 14e § 1 pkt 1 ustawy, lub postanowienia o uchyleniu interpretacji indywidualnej i umorzeniu postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej, wydanego w trybie art. 14e § 1 pkt 2 ustawy, Departament DPP przygotowuje projekt skargi kasacyjnej albo:

1) opracowuje projekt zmiany interpretacji indywidualnej uwzględniający orzeczenie WSA, albo

2) podejmuje inne działania w celu wykonania orzeczenia WSA.

2. Departament DPP może przekazać projekt skargi kasacyjnej, projekt pisma procesowego albo stanowisko odnośnie braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej do departamentu opiniującego z prośbą o opinię, wyznaczając termin na przedstawienie opinii umożliwiający zachowanie terminu na złożenie skargi kasacyjnej lub pisma procesowego, jednak nie krótszy niż 2 dni. Departament DPP przesyła wystąpienie o opinię Departamentowi SP - do wiadomości. Przepisy § 6 i 7 oraz § 9 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 14.

1. W przypadku orzeczeń NSA, które mają istotne znaczenie dla jednolitości wydawanych interpretacji indywidualnych, Dyrektor KIS może wystąpić do Departamentu DPP o zajęcie stanowiska co do dalszego postępowania w podobnych sprawach.

2. W wystąpieniu Dyrektor KIS przedstawia własne stanowisko w sprawie wraz z uzasadnieniem oraz informacją o liczbie wydanych interpretacji indywidualnych dotyczących zagadnienia będącego przedmiotem rozstrzygnięcia przez NSA, wniesionych skargach do WSA oraz skargach kasacyjnych.

3. Departament DPP przekazuje Dyrektorowi KIS stanowisko, o którym mowa w ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 8 tygodni od otrzymania wystąpienia.

4. Departament DPP, przed wyrażeniem stanowiska, o którym mowa w ust. 3, występuje do departamentu opiniującego o opinię, przedstawiając własne stanowisko wraz z uzasadnieniem. Przepis § 3 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

5. Departament DPP może wystąpić do innego departamentu o opinię przedstawiając własne stanowisko wraz z uzasadnieniem.

6. Departament opiniujący lub inny departament przedstawia opinię, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania wystąpienia.

7. Departament opiniujący przed przedstawieniem opinii, może wystąpić do Departamentu PR, Departamentu SP lub innego departamentu o zajęcie stanowiska. Departament opiniujący wyznacza termin na zajęcie stanowiska umożliwiający dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 6, jednak nie krótszy niż 3 dni.

8. W przypadku gdy Departament DPP stwierdzi brak możliwości dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 3, wskazuje nowy termin załatwienia sprawy, informując Dyrektora KIS o nowym terminie przekazania stanowiska, o którym mowa w ust. 1.

9. Departament DPP przekazuje stanowisko, o którym mowa w ust. 3, departamentowi opiniującemu lub innemu departamentowi, jeżeli przedstawiły opinię w danej sprawie, oraz Departamentowi SP - do wiadomości.

§ 15.

Przepisy § 12 i 14 stosuje się odpowiednio do postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej z uwagi na wystąpienie uzasadnionego przypuszczenia zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, z tym że określone w tych przepisach zadania Departamentu DPP wykonuje Departament DKP.

Rozdział 5

Współpraca w zakresie wydawania interpretacji ogólnych na wniosek

§ 16.

W przypadku wpływu wniosku ORD-OG Dyrektor KIS, występuje z pisemnym żądaniem przekazania przez właściwy organ podatkowy akt sprawy dotyczących wskazanych we wniosku ORD-OG decyzji, postanowień oraz interpretacji indywidualnych albo ich kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, tylko gdy jest to niezbędne do analizy wniosku.

§ 17.

1. Po zakończeniu analizy wniosku ORD-OG, Dyrektor KIS:

1) wydaje postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 5 ustawy, albo

2) jeśli wniosek ORD-OG dotyczy zagadnień będących we właściwości jednego departamentu właściwego do przygotowania interpretacji ogólnej, przesyła wniosek do tego departamentu wraz z aktami sprawy, które zostały zebrane w toku postępowania, w tym opinie, analizy oraz akta dotyczące decyzji wskazanych we wniosku ORD-OG, postanowień oraz interpretacji indywidualnych, jeżeli organ upoważniony o nie występował, a także przesyła wniosek do Departamentu SP - do wiadomości, albo

3) jeśli wniosek ORD-OG dotyczy zagadnień będących we właściwości więcej niż jednego departamentu właściwego do przygotowania interpretacji ogólnej lub gdy zagadnienie ma charakter ogólnosystemowy, przesyła wniosek do Departamentu SP wraz z aktami sprawy, o których mowa w pkt 2, jeżeli organ upoważniony o nie występował.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Dyrektor KIS przekazuje Departamentowi SP - do wiadomości, kopię postanowienia w terminie 1 tygodnia od dnia jego wydania.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, Dyrektor KIS przekazuje wniosek ORD-OG wraz z aktami sprawy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia jego otrzymania.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Departament SP koordynuje wydanie interpretacji ogólnej, w szczególności niezwłocznie organizując spotkanie dla departamentów właściwych do przygotowania interpretacji ogólnej.

5. Ustalenia na spotkaniu, o którym mowa w ust. 4, powinny obejmować w szczególności wyznaczenie, w drodze uzgodnienia pomiędzy departamentami właściwymi do przygotowania interpretacji ogólnej, departamentu wiodącego, właściwego do przygotowania interpretacji ogólnej, zakresu i sposobu współdziałania, podziału zadań oraz określenia terminów, a także innych kwestii związanych z wydaniem interpretacji ogólnej. Przy wyznaczaniu departamentu właściwego do przygotowania interpretacji ogólnej bierze się pod uwagę zakres działania departamentu, do którego należy większość zagadnień lub merytoryczna istota sprawy interpretacji ogólnej.

6. W przypadku wyznaczenia departamentu wiodącego, innego niż Departament SP, korespondencja pomiędzy departamentami właściwymi do wydania interpretacji ogólnej jest przekazywana do Departamentu SP - do wiadomości.

§ 18.

1. W przypadku zaistnienia przesłanek ustawowych do wydania interpretacji ogólnej departament właściwy do przygotowania interpretacji ogólnej albo departament wyznaczony w trybie, o którym mowa w § 17 ust. 5, inny niż Departament SP, przekazuje, w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku ORD-OG, projekt interpretacji do Departamentu SP, Departamentu DPP i Departamentu PR, w celu zaopiniowania.

2. Departamenty, o których mowa w ust. 1, wydają opinię w sprawie projektu interpretacji ogólnej nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania projektu. Departament właściwy do przygotowania interpretacji ogólnej albo departament wyznaczony w trybie, o którym mowa w § 17 ust. 5, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin do przedstawienia opinii, jednak nie krótszy niż 3 dni.

3. Departament właściwy do przygotowania interpretacji ogólnej, po przeanalizowaniu opinii, o których mowa w ust. 2, i wyjaśnieniu wątpliwości, przedstawia ostateczny projekt interpretacji do podpisu ministra sprawującego nadzór nad departamentem właściwym do przygotowania interpretacji ogólnej.

4. Departament wyznaczony w trybie, o którym mowa w § 17 ust. 5, po przeanalizowaniu opinii, o których mowa w ust. 2, i wyjaśnieniu wątpliwości, przekazuje projekt interpretacji ogólnej do parafowania przez ministra albo ministrów sprawujących nadzór nad departamentami biorącymi udział w przygotowaniu interpretacji ogólnej a następnie do podpisu ministra sprawującego nadzór nad Departamentem SP.

5. W przypadku innym niż określony w ust. 1, departament właściwy do przygotowania interpretacji ogólnej albo departament wyznaczony w trybie, o którym mowa w § 17 ust. 5, przygotowuje:

1) pismo w sprawie wydania postanowienia o pozostawieniu wniosku o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia, ze wskazaniem, że w sprawie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 14a § 4 ustawy, w celu przekazania sprawy Dyrektorowi KIS, albo

2) postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji ogólnej.

§ 19.

1. W przypadku uzasadnionym małą liczbą rozbieżnych interpretacji departament właściwy do przygotowania interpretacji ogólnej, może wystąpić, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku, do Departamentu DPP o zmianę interpretacji indywidualnych wskazanych we wniosku ORD-OG, przedstawiając własne stanowisko wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem interpretacji nieprawidłowych i wyjaśnieniem przyczyn nieprawidłowości oraz przekazuje akta sprawy. Informacja o wystąpieniu jest przekazywana do Departamentu SP, do wiadomości.

2. Departament DPP przepisy § 6-9 stosuje odpowiednio.

3. Departament DPP po analizie sprawy:

1) przekazuje informację o zmianie wskazanych w ust. 1 interpretacji do departamentu właściwego do przygotowania interpretacji ogólnej oraz Departamentu SP, do wiadomości, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu zmiany interpretacji. Departament właściwy do przygotowania interpretacji ogólnej, nie później niż w terminie 1 tygodnia przed upływem terminu, o którym mowa w art. 14d ustawy, przekazuje sprawę Dyrektorowi KIS wskazując, że w sprawie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 14a § 4 ustawy, lub

2) zwraca sprawę do departamentu właściwego do przygotowania interpretacji ogólnej, nie później niż w terminie 3 tygodni przed upływem terminu, o którym mowa w art. 14d ustawy, wskazując przyczyny niedokonania zmiany interpretacji wskazanych w ust. 1.

§ 20.

1. W przypadku gdy w wyniku analizy wniosku ORD-OG zostanie stwierdzona konieczność uzupełnienia akt sprawy, departament właściwy do przygotowania interpretacji ogólnej albo departament wyznaczony w trybie, o którym mowa w § 17 ust. 5, występuje do organów podatkowych na podstawie art. 14a § 7 ustawy z żądaniem ich uzupełnienia.

2. Organ podatkowy może przekazać kopie akt potwierdzone za zgodność z oryginałem.

3. Kopię uzupełnionych akt sprawy, departament właściwy do przygotowania interpretacji ogólnej, przesyła do Departamentu SP, do wiadomości.

§ 21.

Departament właściwy do przygotowania interpretacji ogólnej albo departament wyznaczony w trybie, o którym mowa w § 17 ust. 5, niezwłocznie po wydaniu interpretacji ogólnej dokonuje publikacji interpretacji ogólnej na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów oraz przekazuje dokument elektroniczny zawierający wydaną interpretację ogólną do:

1) Departamentu PR - w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów;

2) Dyrektora KIS wraz z informacją zawierającą kluczowe słowa, tezę (istotę interpretacji) i klasyfikację (przepisy prawa podatkowego) - w celu zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w przypadku interpretacji ogólnej wydanej na wniosek ORD-OG w celu dokonania zwrotu opłaty;

3) Departamentu DPP i Departamentu SP - do wiadomości.

§ 22.

Departament właściwy do przygotowania interpretacji ogólnej albo departament wyznaczony w trybie, o którym mowa w § 17 ust. 5, inny niż Departament SP przekazuje pismo w sprawie wydania postanowienia o pozostawieniu wniosku o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia i postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji ogólnej do Departamentu DPP i Departamentu SP, do wiadomości. Przepisy § 9 ust. 4 pkt 3 i ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 23.

Zażalenia na postanowienia, o których mowa w § 18 ust. 5, rozpatruje departament właściwy do przygotowania interpretacji ogólnej. Przepisy § 22 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 6

Postępowanie w sprawie opinii, o której mowa w art. 14b § 5c ustawy oraz opinii zabezpieczającej

§ 24.

1. Dyrektor KIS występuje do departamentu klauzulowego o opinię, o której mowa w art. 14b § 5c ustawy, nie później niż w terminie 6 tygodni przed upływem terminu, o którym mowa w art. 14d ustawy, przesyłając wystąpienie wraz z własnym stanowiskiem w sprawie, zawierającym również ocenę skutków podatkowych przedstawionego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, oraz wnioskiem ORD-IN lub ORD-WS, a także inne dokumenty, jeżeli są niezbędne do wydania opinii.

2. Departament klauzulowy w szczególności, w przypadkach określonych w § 3 ust. 4, może wystąpić do departamentu opiniującego o opinię przedstawiając własne stanowisko w sprawie wraz z uzasadnieniem, które przesyła także do Departamentu SP - do wiadomości.

3. Departament opiniujący przedstawia opinię, co do prawidłowości stanowiska, o którym mowa w ust. 2, lub w przypadku stwierdzenia jego nieprawidłowości przedstawia własne stanowisko w sprawie, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia. Przepis § 3 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

4. Departament opiniujący przed przedstawieniem opinii, może wystąpić do Departamentu PR, Departamentu SP lub innego departamentu o zajęcie stanowiska. Departament opiniujący wyznacza termin na zajęcie stanowiska przez Departament PR, Departament SP lub inny departament, umożliwiający dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 3, jednak nie krótszy niż 3 dni.

5. Departament klauzulowy, przed wyrażeniem opinii, może wystąpić do Departamentu PR o opinię, przedstawiając własne stanowisko wraz z uzasadnieniem. Departament PR wydaje opinię w terminie umożliwiającym dotrzymanie terminu, o którym mowa w § 26 ust. 1.

§ 25.

Departament klauzulowy opracowuje projekt opinii, o której mowa w art. 14b § 5c ustawy, potwierdzając stanowisko przedstawione przez Dyrektora KIS lub przedstawia własne stanowisko w sprawie.

§ 26.

1. Departament klauzulowy przekazuje opinię, o której mowa w art. 14b § 5c ustawy, Dyrektorowi KIS, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w art. 14d ustawy.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana do Departamentu DPP oraz do Departamentu SP, do wiadomości.

§ 27.

Departament DKP może wystąpić do departamentu opiniującego, Departamentu SP lub innego departamentu o wyrażenie stanowiska w sprawie wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej w szczególności, w przypadkach określonych w § 3 ust. 4. Departament opiniujący, Departament SP lub inny departament przedstawiają stanowisko w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wystąpienia.

§ 28.

Departament DKP przekazuje niezwłocznie opinię zabezpieczającą lub odmowę jej wydania Dyrektorowi KIS, który po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę lub inne podmioty wskazane w treści opinii zabezpieczającej lub odmowie jej wydania, zamieszczają w BIP.

Rozdział 7

Współpraca w zakresie udzielania informacji podatkowej i celnej

§ 29.

1. Dyrektor KIS, w przypadku istotnych wątpliwości dotyczących stosowania przepisów prawa podatkowego, które mają być przedmiotem informacji podatkowej, występuje do Departamentu DPP o wyrażenie stanowiska, przekazując własne stanowisko wraz z uzasadnieniem.

2. Departament DPP zajmuje stanowisko w sprawie przedstawionej w wystąpieniu, o którym mowa w ust. 1, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia.

3. Departament DPP może wystąpić do Departamentu PR, Departamentu SP, Departamentu DKP lub departamentu opiniującego o opinię co do prawidłowości stanowiska, o którym mowa w ust. 2, przedstawiając własne stanowisko w sprawie wraz z uzasadnieniem. Przepis § 3 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

4. Departament PR, Departament SP, Departament DKP lub departament opiniujący przedstawia opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wystąpienia.

5. Do czasu zajęcia stanowiska w sprawie przedstawionej w wystąpieniu, o którym mowa w ust. 2, Dyrektor KIS nie udziela informacji podatkowej w tym zakresie.

§ 30.

1. Dyrektor KIS, w przypadku istotnych wątpliwości dotyczących stosowania przepisów prawa celnego, które mają być przedmiotem informacji celnej, występuje do Departamentu Ceł, zwanego dalej "Departamentem DC", o wyrażenie stanowiska, przekazując własne stanowisko wraz z uzasadnieniem.

2. Departament DC zajmuje stanowisko w sprawie przedstawionej w wystąpieniu, o którym mowa w ust. 1, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia.

3. Departament DC, może wystąpić do Departamentu PR o opinię co do prawidłowości stanowiska, o którym mowa w ust. 2, przedstawiając własne stanowisko wraz z uzasadnieniem. Departament PR przedstawia opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wystąpienia.

4. Do czasu zajęcia stanowiska w sprawie przedstawionej w wystąpieniu, o którym mowa w ust. 2, Dyrektor KIS nie udziela informacji celnej w tym zakresie.

§ 31.

Termin, o którym mowa w § 30 ust. 2, może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy wskutek istotnych wątpliwości dotyczących stosowania unijnych przepisów celnych koniecznym będzie wystąpienie przez Departament DC o opinię w tym zakresie do Komisji Europejskiej. Informację o wystąpieniu do Komisji Europejskiej Departament DC przekazuje do Dyrektora KIS.

Rozdział 8

Obieg korespondencji

§ 32.

1. Korespondencja między Dyrektorem KIS a Departamentem DPP, Departamentem DKP, Departamentem SP, departamentami opiniującymi, departamentami właściwymi do przygotowania interpretacji ogólnej i Departamentem DC, jest przekazywana za pośrednictwem ESP ePUAP.

2. W przypadku akt prowadzonych w postaci elektronicznej, przekazywane są dokumenty elektroniczne zawarte w tych aktach.

3. W przypadku akt prowadzonych w postaci papierowej, przekazywane są odwzorowania cyfrowe dokumentów zawartych w tych aktach.

4. W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji za pośrednictwem ESP ePUAP, dopuszcza się inne kanały komunikacji.

5. Pisma, które mają być publikowane w BIP przekazuje się do Dyrektora KIS także w wersji tekstowej edytowalnej.

6. Dyrektor KIS niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 9 ust. 4 pkt 1, w przypadku gdy informacja dotyczy zmiany interpretacji, której akta przekazano w trybie określonym w:

1) ust. 2, przekazuje do Departamentu DPP informację potwierdzającą datę i tryb przekazania tych akt;

2) ust. 3, przekazuje do Departamentu DPP akta w postaci papierowej.

§ 33.

1. Departamenty opiniujące, Departament DPP, Departament DKP, Departament SP oraz Departament DC przekazują Dyrektorowi KIS, do wiadomości, pisma dotyczące istotnych zagadnień podatkowych i celnych, które są kierowane do innych podmiotów, w szczególności odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, odpowiedzi na pytania dziennikarzy.

2. Departament realizujący obowiązek, o którym mowa w ust. 1, przekazuje pisma za pośrednictwem Departamentu DPP oraz do wiadomości pozostałym departamentom wymienionym w ust. 1, jeżeli mogą być one dla nich istotne.

Rozdział 9

Konsultacje i spotkania informacyjne

§ 34.

1. Departament DPP organizuje, nie rzadziej niż co 3 miesiące, spotkania konsultacyjne z pracownikami Krajowej Informacji Skarbowej oraz zaproszonymi przedstawicielami departamentów opiniujących, Departamentu SP, Departamentu DC oraz Departamentu DKP, których celem jest w szczególności:

1) wymiana informacji na temat zagadnień najczęściej pojawiających się we wnioskach ORD-IN oraz ORD-WS;

2) wymiana informacji na temat problemów najczęściej pojawiających się w zakresie udzielenia informacji podatkowej i celnej;

3) omówienie zagadnień problematycznych pojawiających się w przepisach prawa podatkowego i celnego;

4) omówienie rozstrzygnięć spraw spornych;

5) omówienie planowanych zmian w przepisach prawa podatkowego i celnego;

6) ustalenie co do zakresu zmian interpretacji indywidualnych, które są sprzeczne ze stanowiskiem zajętym na konsultacjach;

7) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących stwierdzenia wygaśnięcia lub uchylenia interpretacji indywidualnej;

8) omówienie zagadnień problematycznych w zakresie zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

2. Dyrektor KIS przesyła do:

1) Departamentu DPP listę zagadnień dotyczących przepisów prawa podatkowego,

2) Departamentu DC listę zagadnień dotyczących przepisów prawa celnego

- przedstawiając własne stanowisko, nie później niż na 7 tygodni przed wyznaczonym terminem spotkania konsultacyjnego.

3. Departament DPP przekazuje niezwłocznie, na spotkanie konsultacyjne, listę zagadnień, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wraz ze wskazaniem, które ze stanowisk zaproponowanych przez KIS jest w ocenie Departamentu DPP prawidłowe oraz występuje odpowiednio do departamentu opiniującego lub Departamentu DKP o stanowisko odnośnie tych zagadnień. Departament opiniujący oraz Departament DKP przedstawia swoje stanowisko w terminie 3 tygodni od dnia otrzymania wystąpienia.

4. Departament DPP oraz Departament DC przygotowuje stanowisko w zakresie zagadnień, o których mowa w ust. 2, które nie wymagają omówienia na spotkaniu konsultacyjnym i przekazuje je na piśmie nie później niż na 7 dni przed spotkaniem konsultacyjnym Dyrektorowi KIS. Departament DPP przygotowuje stanowisko na podstawie stanowisk przekazanych przez departamenty opiniujące i Departament DKP.

5. Na spotkaniu konsultacyjnym przedstawiciel Departamentu DPP, Departamentu DC lub Departamentu DKP prezentuje stanowisko w zakresie spraw będących przedmiotem spotkania, z wyłączeniem zagadnień o których mowa w ust. 4.

6. Na spotkaniu konsultacyjnym wyznaczony pracownik Krajowej Informacji Skarbowej sporządza notatkę zawierającą opis zagadnień omówionych na spotkaniu oraz przekazane na spotkaniu stanowisko Departamentu DPP, Departamentu DC lub Departamentu DKP i przekazuje ją do Departamentu DPP.

7. Departament DPP przekazuje stanowisko, o którym mowa w ust. 4 oraz notatkę, o której mowa w ust. 6, departamentom opiniującym, Departamentowi SP, Departamentowi DC i Departamentowi DKP - do wiadomości.

§ 35.

W przypadku istotnych zmian w przepisach prawa podatkowego lub celnego Departament DPP organizuje dla pracowników Krajowej Informacji Skarbowej spotkania informacyjne z pracownikami departamentów opiniujących, Departamentu DKP oraz Departamentu DC.

Rozdział 10

Przepisy końcowe

§ 36.

Traci moc zarządzenie Nr 46 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz udzielania ogólnej informacji podatkowej.

§ 37.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 648, 768, 935, 1428, 1537 i 2169.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA