reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 2 października 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2020 r. poz. 80, 83 i 91) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1:

- po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) Departament Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej - DBM;",

- po pkt 19 dodaje się pkt 19a i 19b w brzmieniu:

"19a) Departament Organizacji i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Administracji Skarbowej - DOM;

19b) Departament Orzecznictwa Podatkowego - DOP;",

- uchyla się pkt 20a,

b) w ust. 2:

- po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) Departament Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej;",

- po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu:

"6a) Departament Organizacji i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Administracji Skarbowej;

6b) Departament Orzecznictwa Podatkowego;",

- uchyla się pkt 7a;

2) w § 25 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. W przypadkach, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 1 lit. d, komórki organizacyjne przekazują do zaopiniowania przez Departament Prawny wyłącznie projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw, projekty rozporządzeń, w odniesieniu do których Minister jest organem współdziałającym w ich wydaniu, a także projekty rozporządzeń, dotyczące działania Ministra. W pozostałych przypadkach, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 1 lit. d, przekazując projekt aktu normatywnego albo innego dokumentu rządowego do zaopiniowania przez Departament Prawny, komórki organizacyjne wskazują zagadnienie legislacyjno-prawne, które wymaga rozstrzygnięcia wraz z własnym stanowiskiem w tej sprawie.";

3) w § 26 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Komórki organizacyjne uzgadniają z Departamentem Prawnym projekty opinii i stanowisk Ministra, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 1 lit. e.";

4) użyte w § 27 w ust. 1 w pkt 12 w lit. h we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 34 w ust. 2 w pkt 17, w § 35 w ust. 2 w pkt 3 w lit. c, w § 49 w ust. 1 w pkt 2 w lit. c, w § 50 w ust. 1 w pkt 2 w lit. e, w § 51 w ust. 1 w pkt 2 w lit. c, w § 52 w ust. 1 w pkt 2 w lit. c, w § 58 w ust. 2 w pkt 4 w lit. d wyrazy "Departamentem Poboru Podatków" zastępuje się wyrazami "Departamentem Orzecznictwa Podatkowego";

5) w § 28 w ust. 2 po pkt 9 dodaje się pkt 9a i 9b w brzmieniu:

"9a) koordynowanie wdrażania działań wynikających ze Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego;

9b) zapewnienie Ministrowi kompleksowej informacji w zakresie ściągalności podatków;";

6) w § 30 w ust. 1 w pkt 6 po wyrazach "lub Unii Europejskiej" skreśla się wyrazy "oraz Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej";

7) po § 31 dodaje się § 31a w brzmieniu:

"§ 31a. 1. Departament Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej odpowiada za realizację w jednostkach organizacyjnych KAS zadań Szefa KAS w zakresie kształtowania polityki kadrowej i szkoleniowej, rozwoju infrastruktury majątkowej oraz realizacji budżetu państwa.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) koordynowanie i prowadzenie spraw kadrowych i finansowych w zakresie funkcjonowania izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych, Krajowej Informacji Skarbowej, Krajowej Szkoły Skarbowości, w tym:

a) prowadzenie spraw osobowych kadry kierowniczej należących do kompetencji Ministra i Szefa KAS,

b) prowadzenie spraw dotyczących nadawania wyróżnień funkcjonariuszom celno- skarbowym oraz odznaczeń państwowych i odznaki honorowej "Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej",

c) prowadzenie spraw związanych z planowaniem budżetowym i wykonywaniem budżetu w części 19 w zakresie dotyczącym KAS,

d) prowadzenie spraw związanych z majątkiem jednostek organizacyjnych KAS;

2) koordynowanie spraw związanych z prowadzeniem przez izby administracji skarbowej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności związanych z:

a) opracowaniem planu wspólnych postępowań przetargowych na udzielanie zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne KAS,

b) przygotowaniem zarządzeń Ministra o wyznaczeniu poszczególnych izb administracji skarbowej do przeprowadzenia postępowań przetargowych,

c) prowadzeniem sprawozdawczości z zakresu udzielania zamówień publicznych oraz opracowaniem analiz optymalizacji kosztów udzielania zamówień publicznych w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych KAS;

3) prowadzenie spraw wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy celno-skarbowych pełniących służbę w Ministerstwie;

4) prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów do służby w Służbie Celno- Skarbowej w komórkach organizacyjnych realizujących czynności operacyjno-rozpoznawcze, w jednostkach organizacyjnych KAS w Ministerstwie, z wyłączeniem postępowań kwalifikacyjnych realizowanych przez Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej oraz Biuro Inspekcji Wewnętrznej;

5) prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów na stanowiska przedstawicieli Szefa KAS do spraw współpracy celno-skarbowej w polskich placówkach dyplomatycznych oraz koordynowanie i prowadzenie spraw kadrowych w tym zakresie;

6) nadzorowanie pod względem formalnoprawnym i koordynowanie postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów do służby w Służbie Celno-Skarbowej w komórkach organizacyjnych realizujących czynności operacyjno-rozpoznawcze, w jednostkach organizacyjnych KAS, z wyłączeniem postępowań kwalifikacyjnych realizowanych przez Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej oraz Biuro Inspekcji Wewnętrznej;

7) prowadzenie spraw dotyczących wyznaczania, na podstawie art. 131 § 2 pkt 3 i 4 oraz art. 131a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, odpowiednio naczelnika urzędu skarbowego albo naczelnika urzędu celno-skarbowego, w przypadkach wyłączenia organu podatkowego;

8) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z realizacją usług druku i dystrybucji formularzy, broszur informacyjnych związanych z zadaniami KAS, legitymacji służbowych i odznaczeń resortowych, z wyłączeniem odznaki "Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej" oraz udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie;

9) prowadzenie kont A i B tradycyjnych środków własnych UE pochodzących z ceł, sporządzanie sprawozdań w tym zakresie oraz obsługa systemów OWNRES i WOMIS;

10) prowadzenie spraw związanych z prognozowaniem dochodów budżetowych z ceł oraz sporządzanie analiz dotyczących realizacji tych dochodów;

11) monitorowanie i analizowanie zjawisk niepożądanych w KAS, w szczególności sprzyjających nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej, z wyłączeniem zadań realizowanych przez inne komórki organizacyjne.

3. Departament prowadzi sprawy nadzoru nad Krajową Szkołą Skarbowości.";

8) w § 34:

a) w ust. 1 po wyrazach "krajowego prawa celnego, " skreśla się wyrazy "współpracy międzynarodowej w sprawach celnych,",

b) w ust. 2 uchyla się pkt 3, 14 i 16;

9) w § 35:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) wykonywanie wycen i analiz finansowych w obszarze cen transferowych.",

b) w ust. 2:

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) współpraca z Departamentem Nadzoru nad Kontrolami w zakresie wypracowywania rozwiązań legislacyjnych dotyczących kontroli podatkowych, kontroli celno-skarbowych oraz czynności sprawdzających w obszarze cen transferowych;",

- uchyla się pkt 13,

- w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

"15) analizowanie oczekiwań i propozycji inwestorów zagranicznych i identyfikowanie barier regulacyjnych w obszarze podatków, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa.";

10) po § 46 dodaje się § 46a i § 46b w brzmieniu:

"§ 46a. 1. Departament Organizacji i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Administracji Skarbowej odpowiada za realizację zadań Ministra i Szefa KAS w zakresie:

1) określania rocznych kierunków działania i rozwoju KAS;

2) kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych KAS, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Zarządzania Strategicznego;

3) organizacji i funkcjonowania izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz organizacji Krajowej Informacji Skarbowej;

4) współpracy międzynarodowej KAS;

5) prowadzenia Regionalnego Biura Łącznikowego Światowej Organizacji Ceł na Europę Środkowo-Wschodnią (RILO ECE).

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych w sprawach ze stosunku służbowego funkcjonariuszy celno-skarbowych, w zakresie właściwości Szefa KAS;

2) koordynowanie współpracy ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników i funkcjonariuszy celno-skarbowych jednostek organizacyjnych KAS, w zakresie właściwości Szefa KAS;

3) wykonywanie zadań Szefa KAS w zakresie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi KAS, w zakresie właściwości Departamentu;

4) nadzorowanie, koordynowanie, inicjowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej w obszarze celnym i podatkowym, w ramach UE oraz z państwami trzecimi, organizacjami międzynarodowymi i na poziomie współpracy dwustronnej, w tym w obszarze wymiany informacji celnych, podatkowych, wzajemnej pomocy przy dochodzeniu należności;

5) koordynowanie kwestii merytorycznych związanych z funkcjonowaniem przedstawicieli Szefa KAS do spraw współpracy celno-skarbowej w polskich placówkach dyplomatycznych i organizacjach międzynarodowych;

6) przetwarzanie i udostępnianie krajowych i międzynarodowych informacji podatkowych, w zakresie właściwości Departamentu;

7) współpraca z Departamentem Systemu Podatkowego w zakresie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 765) oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2020 r. poz. 343);

8) pozyskiwanie środków finansowych UE i realizacja projektów pomocowych dotyczących inwestycji oraz podnoszenia kompetencji pracowników i funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych KAS;

9) gromadzenie i analizowanie:

a) danych i informacji, w tym statystycznych, otrzymanych z izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz Krajowej Informacji Skarbowej,

b) sprawozdawczości sporządzanej przez izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe oraz Krajową Informację Skarbową;

10) przygotowywanie sprawozdania z działalności KAS, o którym mowa w art. 12c ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;

11) prowadzenie kontroli w trybie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej w:

a) izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych,

b) Krajowej Szkole Skarbowości,

c) Krajowej Informacji Skarbowej,

d) podmiotach, które otrzymały środki budżetowe z części 19 budżetu państwa;

12) sprawowanie nadzoru nad przyjmowaniem i terminowością oraz prawidłowością załatwiania skarg, wniosków i petycji przez dyrektorów izb administracji skarbowej, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i Dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości;

13) rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów izb administracji skarbowej, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i Dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości oraz prowadzenie postępowań sądowoadministracyjnych z zakresu udostępniania informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;

14) rozpatrywanie wniosków złożonych w trybach nadzwyczajnych w sprawach z zakresu udostępniania informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, zakończonych rozstrzygnięciami wydanymi przez dyrektorów izb administracji skarbowej, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości i Szefa KAS;

15) koordynowanie przygotowywania projektów odpowiedzi na skargi i wnioski, rozpatrywane w trybie Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) oraz wystąpienia organizacji i instytucji dotyczące izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych, Krajowej Informacji Skarbowej, Krajowej Szkoły Skarbowości i pracowników tych jednostek, na podstawie wkładów z komórek organizacyjnych KAS w Ministerstwie;

16) przygotowywanie projektów:

a) odpowiedzi na petycje, do rozpatrzenia których właściwy jest Szef KAS, we współpracy z jednostkami organizacyjnymi KAS w Ministerstwie,

b) rozstrzygnięć w sprawach ponagleń na dyrektorów izb administracji skarbowej w trybie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

c) rozstrzygnięć w sprawach ponagleń na niezałatwienie sprawy w terminie przez dyrektorów izb administracji skarbowej, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz Dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

d) rozstrzygnięć w sprawach ponagleń na niezałatwienie spraw w terminie przez dyrektorów izb administracji skarbowej, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz Dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości w zakresie petycji, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870);

17) koordynowanie:

a) udziału Szefa KAS lub jego przedstawicieli w pracach gremiów organów przygotowawczych Rady UE, Komisji Europejskiej, organizacjach międzynarodowych oraz w innych międzynarodowych gremiach w sprawach celnych i podatkowych wysokiego szczebla,

c) przygotowywania odpowiedzi na wystąpienia naczelnych organów państwa, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów w sprawach KAS,

d) opracowywania projektów odpowiedzi na interpelacje, pytania i oświadczenia poselskie i senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych oraz wystąpień posłów Parlamentu Europejskiego w sprawach KAS;

20) współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie organizacji jednostek organizacyjnych KAS w Ministerstwie;

21) organizowanie narad i spotkań Szefa KAS i jego zastępców;

22) prowadzenie rejestrów, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej:

a) porozumień zawieranych przez Szefa KAS z jednostkami i podmiotami zewnętrznymi,

b) zarządzeń Szefa KAS,

c) upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Szefa KAS;

23) zarządzanie korespondencją kierowaną do Szefa KAS;

24) zapewnienie obsługi Szefa KAS w zakresie postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych oraz zastępstwo procesowe w tych sprawach;

25) przygotowywanie analiz i opinii prawnych, we współpracy z Departamentem Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej w sprawach kadrowych, szkoleniowych i majątkowych KAS.

3. Departament jest właściwy w sprawach legislacji w odniesieniu do zagadnień regulowanych ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, w tym koordynuje prace komórek organizacyjnych Ministerstwa na etapie opracowywania projektów ww. ustawy.

§ 46b. 1. Departament Orzecznictwa Podatkowego odpowiada za realizację zadań Szefa KAS w zakresie nadzoru nad:

1) jednolitym stosowaniem przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe w zakresie:

a) Ordynacji podatkowej,

b) podatku dochodowego od osób fizycznych,

c) podatku dochodowego od osób prawnych,

d) podatku od towarów i usług,

e) podatku akcyzowego,

f) podatku od czynności cywilnoprawnych,

g) podatku od spadków i darowizn,

h) podatku od sprzedaży detalicznej,

i) podatku od niektórych instytucji finansowych,

j) podatku od gier hazardowych;

2) interpretacjami indywidualnymi oraz wiążącymi informacjami stawkowymi wydawanymi przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizowanie zadań w zakresie nadzoru nad postępowaniami podatkowymi, w szczególności:

a) monitorowanie i analizowanie jednolitości orzecznictwa podatkowego w sprawach obsługiwanych przez organy podległe Szefowi KAS,

b) udzielanie, organom podległym Szefowi KAS, wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów prawa podatkowego,

c) sporządzanie statystyk w zakresie postępowań podatkowych oraz opracowywanie na ich podstawie analiz dla Szefa KAS;

2) monitorowanie prawidłowości indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego;

3) prowadzenie postępowań dotyczących zmian interpretacji indywidualnych;

4) prowadzenie postępowań w sprawach uchylenia interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14e § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, w zakresie wystąpienia przesłanki wymienionej w art. 14b § 5b pkt 3 tej ustawy;

5) współdziałanie odpowiednio z Departamentem Ceł, Departamentem Systemu Podatkowego, Departamentem Podatków Dochodowych, Departamentem Podatku od Towarów i Usług, Departamentem Cen Transferowych i Wycen, Departamentem Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier a także Departamentem Podatku Akcyzowego w zakresie, o którym mowa w pkt 1 lit. b, oraz nadzoru nad jednolitością i prawidłowością interpretacji indywidualnych i wiążących informacji stawkowych;

6) monitorowanie prawidłowości wiążących informacji stawkowych;

7) prowadzenie postępowań w sprawie zmiany albo uchylenia wiążącej informacji stawkowej;

8) wydawanie opinii dotyczących uzasadnionego przypuszczenia wystąpienia nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), na podstawie art. 14b § 5c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;

9) prowadzenie postępowań w trybach nadzwyczajnych, w których właściwy jest Szef KAS,

10) sygnalizowanie potrzeb zmian legislacyjnych w zakresie poszczególnych podatków;

11) monitorowanie stopnia wykorzystania JPK przez organy KAS w zakresie postępowań podatkowych;

12) prowadzenie postępowań w sprawie sporów o właściwość pomiędzy organami podatkowymi, do rozstrzygania których właściwy jest Szef KAS;

13) rozpatrywanie wniosków o wyrażenie przez Szefa KAS zgody na ujawnienie przez naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz dyrektora izby administracji skarbowej określonych informacji stanowiących tajemnicę skarbową;

14) przekazywanie informacji do Departamentu Systemu Podatkowego o celowości wydania interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych;

15) realizowanie zadań związanych z nadzorem i funkcjonowaniem KIS, w tym w szczególności:

a) gromadzenie i analizowanie danych i informacji otrzymanych z KIS, w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych,

b) realizowanie zadań dotyczących współpracy przy udzielaniu ogólnej informacji podatkowej.";

11) uchyla się § 47a;

12) w § 48:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 skreśla się wyraz "wymiarem,"

- uchyla się pkt 7 i 9,

b) w ust. 2:

- uchyla się pkt 1-4,

- w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) rozstrzygania sporów o właściwość pomiędzy organami egzekucyjnymi,",

- uchyla się pkt 7-9,

- w pkt 10 po wyrazach "informacji podatkowych" dodaje się przecinek i wyrazy "w zakresie właściwości Departamentu",

- uchyla się pkt 13-13b i 16;

13) użyte w § 61 w ust. 1 w pkt 2 oraz w ust. 2 w pkt 4 wyrazy "Departamentem Organizacji Krajowej Administracji Skarbowej" zastępuje się wyrazami "Departamentem Organizacji i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Administracji Skarbowej";

14) w § 66 w ust. 2:

a) uchyla się pkt 3,

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

"3a) koordynowanie komunikacji wewnętrznej w resorcie finansów, w szczególności poprzez współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz komórkami właściwymi do spraw komunikacji w izbach administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej, Krajowej Szkole Skarbowości;

3b) koordynowanie komunikacji zewnętrznej w resorcie finansów, w szczególności poprzez zapewnienie spójności działań informacyjnych rzeczników prasowych w izbach administracji skarbowej i Krajowej Informacji Skarbowej z działaniami informacyjnymi rzecznika prasowego Szefa KAS;".

§ 2.

W przypadku gdy wejście w życie zarządzenia spowoduje konieczność zmiany dotychczasowego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego danej komórki organizacyjnej, dyrektor tej komórki organizacyjnej niezwłocznie przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Finansów do zatwierdzenia nowy wewnętrzny regulamin organizacyjny komórki organizacyjnej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 października 2020 r.

Minister Finansów: T. Kościński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama