Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 74

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 czerwca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Sterującego do spraw udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych, Funduszu Gwarancji Płynnościowych oraz Rządowego Funduszu Mieszkaniowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Sterującego do spraw udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych, Funduszu Gwarancji Płynnościowych oraz Rządowego Funduszu Mieszkaniowego (Dz. Urz. Min. Fin. z 2022 r. poz. 57) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie powołania Zespołu Sterującego do spraw udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz funduszy utworzonych lub działających w Banku Gospodarstwa Krajowego";

2) w § 1 w ust. 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Powołuje się Zespół Sterujący do spraw udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz funduszy utworzonych lub działających w Banku Gospodarstwa Krajowego, o których mowa w:",

b) w pkt 3 stawia się przecinek i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) art. 21b ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.2)), zwanej dalej "ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy"";

3) w § 2:

a) w pkt 1:

- w lit. b dodaje się tiret piąte w brzmieniu:

"- Funduszu Gwarancji Kryzysowych, zwanego dalej "FGK", o którym mowa w art. 21d ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,",

- w lit. c dodaje się tiret trzecie w brzmieniu:

"- art. 21e ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,",

- w lit. f dodaje się tiret trzecie w brzmieniu:

"- FGK, o których mowa w art. 21d ust. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,",

- w lit. i-k wyrazy "FGP i RFM" zastępuje się wyrazami "FGP, RFM i FGK",

b) w pkt 2 wyrazy "FGP i RFM" zastępuje się wyrazami "FGP, RFM i FGK".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002 i 1087.

Dzienniki Urzędowe