REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 56

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 1 czerwca 2023 r.

w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Minister Finansów, zwany dalej „Ministrem":

1) wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów, zwanego dalej „Dyrektorem Generalnym", Gabinetu Politycznego Ministra oraz dyrektorów departamentów i biur w Ministerstwie Finansów;

2) podpisuje:

a) rozporządzenia i zarządzenia Ministra, rozporządzenia i zarządzenia Ministra wydane wspólnie z innym ministrem oraz rozporządzenia i zarządzenia wydawane w porozumieniu z Ministrem,

b) akty prawne Ministra, w szczególności dotyczące wewnętrznych uregulowań w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, inne niż wymienione w lit. a,

c) korespondencję kierowaną do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz do ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów - mającą zasadnicze znaczenie dla systemu finansów publicznych państwa,

d) plan działalności na rok następny, sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok;

3) przewodniczy posiedzeniom Kierownictwa Ministerstwa Finansów, zwanego dalej „Kierownictwem".

§ 2.

1. Do wyłącznej kompetencji Ministra należy:

1) wnioskowanie o:

a) powołanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,

b) powołanie Zastępców Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,

c) mianowanie na pierwszy stopień służbowy w korpusie oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej oraz na stopnie służbowe w korpusie generałów Służby Celno-Skarbowej,

d) pozbawienie stopnia służbowego nadinspektora i generała,

e) powołanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;

2) mianowanie na stopnie służbowe Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Zastępców Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;

3) powoływanie:

a) dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,

b) dyrektorów izb administracji skarbowej;

4) podpisywanie aktów wykonawczych do ustaw, zarządzeń, decyzji i obwieszczeń Ministra oraz wytycznych i komunikatów;

5) występowanie do Prezesa Rady Ministrów z wnioskami personalnymi dotyczącymi powołania lub odwołania z określonych stanowisk i funkcji, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów odrębnych;

6) desygnowanie swoich przedstawicieli do:

a) rad nadzorczych i komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego oraz innych jednostek organizacyjnych, w których reprezentowany jest Skarb Państwa,

b) międzynarodowych instytucji finansowych.

2. Sekretarz Stanu Artur Soboń zastępuje Ministra podczas jego nieobecności, z wyłączeniem spraw określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a, b i e oraz pkt 3, 5 i 6.

3. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarza Stanu Artura Sobonia, Ministra zastępuje Sekretarz Stanu Sebastian Skuza, z wyłączeniem spraw określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a, b i e oraz pkt 3, 5 i 6.

4. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu Artura Sobonia oraz Sekretarza Stanu Sebastiana Skuzy, Ministra zastępuje Podsekretarz Stanu Piotr Patkowski, z wyłączeniem spraw określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a, b i e oraz pkt 3, 5 i 6.

5. Minister sprawuje nadzór nad:

1) Biurem Inspekcji Wewnętrznej w zakresie zadań określonych w art. 12d ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.2));

2) Biurem Komunikacji i Promocji, z wyłączeniem działalności informacyjno-promocyjnej Krajowej Administracji Skarbowej;

3) Biurem Ministra;

4) Departamentem Prawnym;

5) Departamentem Strategii;

6) Departamentem Współpracy Międzynarodowej;

7) Departamentem Zarządzania Informatyzacją;

8) Gabinetem Politycznym.

§ 3.

1. Odpowiedzi na kierowane do Ministra interpelacje i zapytania poselskie oraz odpowiedzi na inną korespondencję kierowaną przez posłów i senatorów lub komisje parlamentarne podpisują, z upoważnienia Ministra:

1) w zakresie swojej właściwości - Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu;

2) w zakresie właściwości Dyrektora Generalnego - Podsekretarz Stanu Piotr Patkowski.

2. Członkowie Kierownictwa, w zakresie powierzonych im spraw, podpisują korespondencję kierowaną do ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów, a w czasie nieobecności Ministra, także korespondencję, o której mowa w § 1 pkt 2 lit. c.

3. Korespondencję kierowaną do izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych, nakładającą na te jednostki dodatkowe zadania, podpisują członkowie Kierownictwa, zgodnie z właściwością merytoryczną, po uprzednim uzgodnieniu z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej lub Zastępcami Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

4. Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor Generalny, z upoważnienia Ministra, w zakresie swojej właściwości:

1) zgłaszają umotywowane zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2022 r. poz. 623), zwanej dalej „ustawą";

2) wnoszą zażalenie na postanowienie o odmowie przyjęcia zastrzeżeń, o którym mowa w art. 54 ust. 4 ustawy;

3) cofają, zgodnie z art. 55 ustawy, zgłoszone zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego;

4) informują, zgodnie z art. 62 ustawy, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań;

5) przedstawiają stanowisko do informacji o wynikach kontroli, o którym mowa w art. 64 ust. 2 ustawy.

5. W przypadku korespondencji, o której mowa w ust. 1 i 2, oraz spraw, o których mowa w ust. 4, gdy zakres wykracza poza właściwość lub zakres powierzonych spraw jednego członka Kierownictwa, właściwym do jej podpisania z upoważnienia Ministra jest ten członek Kierownictwa, do zakresu działania którego należy większość zagadnień wymagająca udzielenia odpowiedzi.

§ 4.

Sekretarz Stanu Artur Soboń:

1) z upoważnienia Ministra, realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227), w tym określone w art. 32 tej ustawy;

2) nadzoruje i odpowiada za realizację zadań:

a) wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym przygotowywanie projektów zmian prawa,

b) w zakresie podatku akcyzowego, podatku ekologicznego, podatku od wydobycia niektórych kopalin i innych obciążeń o podobnym charakterze, w tym przygotowywanie projektów zmian prawa;

3) sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:

a) Departament Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier,

b) Departament Podatków Dochodowych,

c) Departament Podatku od Towarów i Usług,

d) Departament Polityki Podatkowej.

§ 5.

1. Sekretarz Stanu Sebastian Skuza:

1) z upoważnienia Ministra:

a) podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z planowaniem i wykonaniem budżetu państwa,

b) wykonuje zadania w zakresie obsługi środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej,

c) wykonuje zadania i uprawnienia przewidziane dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1135), z wyłączeniem uprawnienia do wskazywania członka zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.;

2) pełni funkcję Krajowego Urzędnika Zatwierdzającego;

3) sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:

a) Departament Budżetu Państwa,

b) Departament Długu Publicznego,

c) Departament Finansowania Sfery Budżetowej,

d) Departament Finansowania Sfery Gospodarczej,

e) Departament Finansów Samorządu Terytorialnego,

f) Departament Gwarancji i Poręczeń,

g) Departament Instytucji Płatniczej.

2. Sekretarz Stanu Sebastian Skuza, jako Generalny Inspektor Informacji Finansowej, sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Departament Informacji Finansowej.

§ 6.

1. Podsekretarz Stanu Piotr Patkowski:

1) z upoważnienia Ministra:

a) wykonuje zadania w zakresie koordynacji audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych,

b) prowadzi i koordynuje sprawy wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 2025),

c) rozpatruje odwołania od decyzji wydawanych w sprawach o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;

2) sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:

a) Departament Analiz Podatkowych,

b) Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości,

c) Departament Polityki Makroekonomicznej,

d) Departament Rozwoju Rynku Finansowego,

e) Departament Wspierania Polityk Gospodarczych.

2. Podsekretarz Stanu Piotr Patkowski, jako Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych.

3. Podsekretarz Stanu Piotr Patkowski jest członkiem Stałego Komitetu Rady Ministrów.

4. Podsekretarz Stanu Piotr Patkowski nadzoruje Komitet Standardów Rachunkowości.

5. Podsekretarz Stanu Piotr Patkowski reprezentuje Ministra w pracach Komitetu do Spraw Europejskich. Koordynację udziału w pracach Komitetu do Spraw Europejskich zapewnia Departament Współpracy Międzynarodowej.

6. Podsekretarz Stanu Piotr Patkowski jest członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Koordynację udziału w pracach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji zapewnia Departament Zarządzania Informatyzacją.

§ 7.

1. Sekretarz Stanu Bartosz Zbaraszczuk, z upoważnienia Ministra, wykonuje zadania kierownika jednostki kontrolującej, w szczególności wydaje upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224), w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych, Krajowej Szkole Skarbowości, Krajowej Informacji Skarbowej, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych dla Dyrektora Generalnego.

2. Sekretarz Stanu Bartosz Zbaraszczuk, jako Szef Krajowej Administracji Skarbowej, sprawuje bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

1) Biuro Inspekcji Wewnętrznej, z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 pkt 1;

2) Biuro Komunikacji i Promocji w zakresie działalności informacyjno-promocyjnej Krajowej Administracji Skarbowej;

3) Departament Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej;

4) Departament Ceł;

5) Departament Organizacji Krajowej Administracji Skarbowej;

6) Departament Współpracy Międzynarodowej Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Sekretarz Stanu Bartosz Zbaraszczuk, jako Szef Krajowej Administracji Skarbowej, wykonuje zadania przy pomocy Podsekretarzy Stanu - Zastępców Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, których zakres czynności określa zarządzenie wydane na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 8.

Podsekretarz Stanu Anna Chałupa, jako Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:

1) Departament Audytu Środków Publicznych;

2) Departament Kluczowych Podmiotów;

3) Departament Orzecznictwa Podatkowego;

4) Departament Poboru Podatków;

5) Departament Relacji z Klientami.

§ 9.

Podsekretarz Stanu Mariusz Gojny, jako Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:

1) Departament Analiz Krajowej Administracji Skarbowej;

2) Departament Nadzoru nad Kontrolami;

3) Departament Poboru Opłat Drogowych;

4) Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej.

§ 10

. 1. Dyrektor Generalny Katarzyna Szweda, z upoważnienia Ministra:

1) dysponuje częścią 19 budżetu państwa oraz nadzoruje prace nad przygotowywaniem projektu tej części budżetu;

2) wykonuje zadania:

a) kierownika jednostki kontrolującej, w szczególności wydaje upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej w:

- jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej,

- uzasadnionych przypadkach, w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, w zakresie środków budżetowych części 19 budżetu państwa,

- podmiotach, które otrzymały środki budżetowe z części 19 budżetu państwa,

b) kierownika jednostki organizacyjnej, w zakresie Ministerstwa Finansów określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756 i 1030),

c) w zakresie audytu wewnętrznego w Ministerstwie Finansów;

3) zatwierdza okresowy plan kontroli, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

4) sprawuje nadzór i kontrolę, o której mowa w art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.3));

5) podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją zadań:

a) obronnych,

b) zarządzania kryzysowego wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122)

- w Ministerstwie Finansów oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

6) udziela dalszych upoważnień i pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt 4.

2. Dyrektor Generalny Katarzyna Szweda wykonuje w Ministerstwie Finansów zadania kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie obrony cywilnej.

3. Dyrektor Generalny Katarzyna Szweda sprawuje bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

1) Biuro Administracyjne;

2) Biuro Dyrektora Generalnego;

3) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego;

4) Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji;

5) Departament Finansów i Księgowości;

6) Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

§ 11

. 1. Ustala się wzajemne zastępstwa członków Kierownictwa:

1) Sebastian Skuza zastępuje Piotra Patkowskiego;

2) Piotr Patkowski zastępuje Sebastiana Skuzę w zakresie określonym w § 5 ust. 1 oraz Artura Sobonia;

3) Anna Chałupa zastępuje Bartosza Zbaraszczuka w zakresie określonym w § 7 ust. 1 i 2;

4) Anna Chałupa zastępuje Mariusza Gojnego w zakresie określonym w § 9;

5) Mariusz Gojny zastępuje Annę Chałupę w zakresie określonym w § 8.

2. Dyrektora Generalnego Katarzynę Szwedę zastępuje Dyrektor Biura Ministra Ilona Kowalska.

§ 12.

Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 4).

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 556, 588, 641, 658, 760 i 996.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-01
  • Data wejścia w życie: 2023-06-02
  • Data obowiązywania: 2023-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA