reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 3
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 13 stycznia 2012 r.

w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej – Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Państwowej jednostce budżetowej – Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 59 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej – Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2007 r. Nr 1, poz. 1, z 2008 r. Nr 2, poz. 6, Nr 7, poz. 28, Nr 13, poz. 66, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, z 2010 r. Nr 2, poz. 10 oraz z 2011 r. Nr 7, poz. 36).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429.

Załącznik 1. [STATUT PAŃSTWOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH]

Załącznik do zarządzenia nr 3
Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 13 stycznia 2012 r. (poz. 5)

STATUT
PAŃSTWOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ – CENTRUM PERSONALIZACJI
DOKUMENTÓW
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

§ 1. 1. Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwane dalej „Centrum”, jest jednostką organizacyjną nadzorowaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

2. Siedziba Centrum znajduje się w mieście stołecznym Warszawa.

3. Do zadań Centrum należy:

1) personalizacja:

a) dowodów osobistych,

b) dokumentów paszportowych, z wyłączeniem paszportów tymczasowych,

c) Kart Polaka,

d) kart pobytu,

e) zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego,

f) polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca,

g) polskich dokumentów podróży cudzoziemca,

h) dokumentów podróży przewidzianych w Konwencji Genewskiej,

i) dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu,

j) kart stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

k) kart pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

l) legitymacji służbowych dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Policji, Państwowej Straży Pożarnej,

m) tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca wydawanych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

2) utrzymywanie, eksploatacja, budowa i rozwój:

a) Systemu Centralnej Personalizacji Dokumentów Osobistych,

b) systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do komunikacji z organami, dla których personalizowane są dokumenty, o których mowa w pkt. 1;

3) przekazywanie danych ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych na wniosek zainteresowanego podmiotu na podstawie art. 44h ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych;

4) utrzymywanie, eksploatacja i rozwój techniczny Paszportowego Systemu Informacyjnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem zakresu zadań realizowanych przez Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

5) utrzymywanie, eksploatacja, budowa i rozwój infrastruktury elektrycznej zapewniającej funkcjonowanie Systemu Centralnej Personalizacji Dokumentów oraz Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych;

6) realizacja zadań wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Zagranicznych a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie rozwoju i funkcjonowania Paszportowego Systemu Obsługi Obywatela w konsulatach Rzeczypospolitej Polskiej;

7) udostępnianie na potrzeby Ogólnokrajowej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dowodów Osobistych informacji zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz informacji o wydanych i unieważnionych dowodach osobistych.

§ 2. W skład Centrum wchodzą:

1) Kierownictwo Centrum:

a) Dyrektor,

b) Zastępca Dyrektora,

c) Główny Księgowy;

2) Wydział Personalizacji i Dystrybucji Dokumentów;

3) Wydział Wdrożeń i Rozwoju;

4) Wydział Eksploatacji Systemów i Sieci;

5) Wydział Administracyjno-Gospodarczy;

6) Wydział Finansowo-Księgowy;

7) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych;

8) Wydział Udostępniania Danych;

9) Zespół Kontroli Zarządczej;

10) Zespół Obsługi Kadrowej i Szkoleń;

11) Zespół Stanowisk Samodzielnych.

§ 3. 1. Dyrektora Centrum oraz jego zastępcę powołuje i odwołuje Minister Spraw Wewnętrznych.

2. Powołanie i odwołanie Zastępcy Dyrektora Centrum następuje na wniosek Dyrektora Centrum.

3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wskutek długotrwałej niezdolności do pracy lub innych przypadków losowych Dyrektor Centrum nie może pełnić swojej funkcji, powołanie lub odwołanie Zastępcy Dyrektora może nastąpić bez wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 4. 1. Centrum kieruje Dyrektor.

2. Dyrektor Centrum może upoważnić pracowników Centrum do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych przez niego sprawach.

3. W razie nieobecności Dyrektora, pracą Centrum kieruje Zastępca Dyrektora lub inny upoważniony przez Dyrektora pracownik Centrum.

4. Dyrektor może wydawać decyzje i wytyczne w sprawach związanych z zakresem działania Centrum.

5. Dyrektor Centrum może powoływać zespoły o charakterze stałym lub doraźnym w celu realizacji określonych zadań.

§ 5. 1. Do zadań Dyrektora Centrum należy w szczególności:

1) kierowanie Centrum, planowanie, organizowanie i koordynowanie oraz nadzór nad wykonywaniem zadań przez komórki organizacyjne i podległe stanowiska służbowe;

2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Zastępcą Dyrektora Centrum, Głównym Księgowym oraz Wydziałami: Administracyjno-Gospodarczym, Ochrony Informacji Niejawnych, Udostępniania Danych, Zespołem Kontroli Zarządczej, Zespołem Obsługi Kadrowej i Szkoleń oraz Zespołem Stanowisk Samodzielnych;

3) wypełnianie obowiązków dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia, podległego dysponentowi głównemu;

4) realizowanie zadań kierownika państwowej jednostki budżetowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

5) prowadzenie polityki informacyjnej;

6) prowadzenie polityki kadrowej Centrum oraz nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników dyscypliny pracy;

7) podejmowanie działań na rzecz rozwoju jednostki, podnoszenia kwalifikacji pracowników, zapewnienia wyposażenia technicznego oraz właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

8) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

2. Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz w sprawach dotyczących zakresu jego działania, a także na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

§ 6. Do zadań Zastępcy Dyrektora Centrum należy w szczególności:

1) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Wydziałami: Personalizacji i Dystrybucji Dokumentów, Eksploatacji Systemów i Sieci oraz Wdrożeń i Rozwoju;

2) nadzorowanie realizacji zadań produkcyjnych w zakresie personalizacji dokumentów;

3) nadzorowanie prac związanych z eksploatacją, utrzymaniem i rozbudową infrastruktury technicznej Centrum oraz Systemu Centralnej Personalizacji Dokumentów Osobistych;

4) sporządzanie programów, planów i sprawozdań dotyczących działalności produkcyjnej w zakresie personalizacji dokumentów;

5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych przez podległych pracowników, współpraca w tym zakresie z Wydziałem Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 7. Do zadań Głównego Księgowego Centrum należy w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) sprawowanie nadzoru i kontroli prowadzenia ksiąg rachunkowych przez Wydział Finansowo-Księgowy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) koordynowanie i nadzorowanie prac związanych ze sporządzaniem analiz i sprawozdawczości z wykorzystania środków będących w dyspozycji Centrum;

5) sprawowanie nadzoru i koordynowanie prac związanych z opracowywaniem planów finansowych dochodów i wydatków budżetowych Centrum, ich korekt oraz kontrola ich realizacji;

6) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Wydziałem Finansowo-Księgowym.

§ 8. Do zakresu działania Wydziału Personalizacji i Dystrybucji Dokumentów należy:

1) kontrolowanie niespersonalizowanych dokumentów;

2) personalizacja dokumentów przy pomocy technik komputerowych;

3) kontrolowanie ilościowe i jakościowe spersonalizowanych dokumentów;

4) prowadzenie ewidencji rozliczeniowej spersonalizowanych dokumentów oraz dokumentów wybrakowanych w trakcie procesu personalizacji;

5) sporządzanie protokołów dystrybucyjnych dokumentów oraz dokonywanie protokolarnych zwrotów do magazynu Centrum dokumentów wybrakowanych w procesie personalizacji;

6) spedycja spersonalizowanych dokumentów do wnioskujących jednostek za pomocą Poczty Specjalnej Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.

§ 9. Do zakresu działania Wydziału Wdrożeń i Rozwoju należy:

1) tworzenie koncepcji rozwoju systemów informatycznych zapewniających funkcjonowanie Systemu Centralnej Personalizacji Dokumentów Osobistych, systemów produkcyjnych Centrum oraz nadzór nad wprowadzonymi rozwiązaniami;

2) planowanie i współpraca przy działaniach związanych z badaniami nie spersonalizowanych dokumentów, monitorowanie współczesnych kierunków rozwoju technik i technologii personalizacji dokumentów oraz stosowanych w nich zabezpieczeń;

3) udział w pracach związanych z budową i zabezpieczeniami dokumentów personalizowanych w Centrum.

§ 10. Do zakresu działania Wydziału Eksploatacji Systemów i Sieci należy:

1) przygotowywanie w formie elektronicznej danych do personalizacji dokumentów;

2) realizacja i koordynacja zadań konserwacyjnych i serwisowych urządzeń, systemów i sieci teleinformatycznych Centrum;

3) realizacja zadań związanych z budową, rozwojem, eksploatacją i utrzymywaniem w sprawności technicznej i funkcjonalnej urządzeń oraz systemów teleinformatycznych zapewniających funkcjonowanie Systemu Centralnej Personalizacji Dokumentów Osobistych oraz innych systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do komunikacji z organami, dla których personalizowane są dokumenty wymienione w § 1 ust. 3 pkt. 1;

4) nadzór oraz utrzymanie w sprawności technicznej i funkcjonalnej infrastruktury informatycznej Centrum;

5) sporządzanie dokumentu elektronicznego w przypadkach określonych w § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty;

6) realizacja zadań związanych z rozwojem, eksploatacją i utrzymywaniem w sprawności technicznej i funkcjonalnej urządzeń oraz systemów teleinformatycznych zapewniających funkcjonowanie Paszportowego Systemu Informacyjnego;

7) realizacja zadań związanych z budową, rozwojem, eksploatacją i utrzymywaniem infrastruktury elektrycznej zapewniającej funkcjonowanie Systemu Centralnej Personalizacji Dokumentów oraz Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych;

8) realizacja zadań wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Zagranicznych a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie rozwoju i funkcjonowania Paszportowego Systemu Obsługi Obywatela w konsulatach Rzeczypospolitej Polskiej;

9) utrzymywanie w sprawności technicznej i funkcjonalnej infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej udostępnianie na potrzeby Ogólnokrajowej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dowodów Osobistych informacji zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz informacji o wydanych i unieważnionych dowodach osobistych.

§ 11. Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Gospodarczego należy:

1) realizacja zadań w zakresie logistyki i obsługi administracyjnej Centrum;

2) gospodarowanie mieniem, prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych, wyposażenia oraz gospodarki magazynowej;

3) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z zadaniami Centrum;

4) zakup niespersonalizowanych blankietów i niespersonalizowanych blankietów wzorcowych przewidzianych do personalizacji i dystrybucji przez Centrum;

5) prowadzenie archiwum Centrum;

6) zakup niespersonalizowanych książeczek paszportów tymczasowych i naklejek personalizacyjnych dla potrzeb organów paszportowych w kraju oraz polskich placówek konsularnych.

§ 12. Do zakresu działania Wydziału Finansowo-Księgowego należy:

1) realizacja zadań związanych z wykonywaniem przez Dyrektora Centrum funkcji dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia, podległego dysponentowi głównemu oraz bieżąca obsługa finansowo-księgowa Centrum;

2) sporządzanie planu finansowego, dokonywanie bieżących korekt w planie oraz prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych.

§ 13. Do zakresu działania Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych należy:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) ochrona danych osobowych przetwarzanych w Centrum, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) planowanie i koordynacja działań oraz nadzór nad realizacją zadań obronnych Centrum;

§ 14. Do zakresu działania Wydziału Udostępniania Danych należy:

1) realizacja czynności materialno-technicznych związanych z przekazywaniem danych ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych podmiotom wymienionym w art. 44h ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych;

2) realizacja czynności materialno-technicznych związanych z przekazywaniem danych ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych podmiotom wymienionym w art. 44h ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych;

3) formalno-prawna ocena wniosków o udostępnienie danych oraz przygotowywanie i kierowanie korespondencji do podmiotów zainteresowanych;

4) przekazywanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wniosków, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie należą do kompetencji Centrum;

5) prowadzenie archiwum wniosków o udostępnianie danych.

§ 15. Do zakresu działania Zespołu Kontroli Zarządczej należy:

1) koordynacja działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy;

2) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie w szczególności:

a) efektywności i skuteczności przepływu informacji;

b) zarządzania ryzykiem.

§ 16. Do zakresu działania Zespołu Obsługi Kadrowej i Szkoleń należy:

1) prowadzenie rejestru pracowników oraz dokumentacji związanej ze szkoleniem pracowników, rozliczaniem wykorzystanych urlopów oraz ewidencji czasu pracy i dyscypliny pracy;

2) sporządzanie umów o pracę oraz świadectw pracy;

3) współpraca z Wydziałem Finansowo-Księgowym w zakresie zmian kadrowych mających wpływ na wysokość wynagrodzenia;

4) opracowanie polityki szkoleniowej jednostki.

§ 17. W skład Zespołu Stanowisk Samodzielnych wchodzą:

1) radcowie prawni, których zadaniem jest obsługa prawna Centrum;

2) audytor wewnętrzny, który realizuje zadania mające na celu uzyskiwanie obiektywnych i niezależnych ocen funkcjonowania Centrum, głównie w zakresie gospodarki finansowej;

3) inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, który wykonuje specjalistyczne oceny i analizy zagrożeń w obszarach mających wpływ na bezpieczeństwo pracy;

4) inspektor do spraw przeciwpożarowych, który wykonuje specjalistyczne oceny i analizy zagrożeń w obszarach mających wpływ na ochronę przeciwpożarową;

§ 18. Szczegółową strukturę organizacyjną i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa Dyrektor Centrum w regulaminie organizacyjnym.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama