reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 125
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 2 sierpnia 2013 r.

w sprawie likwidacji państwowej jednostki budżetowej – Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 1 października 2013 r. stawia się w stan likwidacji Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu, będący państwową jednostką budżetową, zwany dalej „Oddziałem”.

2. Zakończenie likwidacji nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

1. Na likwidatora Oddziału wyznacza się płk SG Andrzeja ZAJĄCA Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, zwanego dalej „likwidatorem”.

2. Nadzór nad likwidatorem powierza się Komitetowi Sterującemu do koordynacji wdrażania reorganizacji Straży Granicznej na terytorium kraju, powołanemu decyzją nr 8 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 stycznia 2013 r., zwanemu dalej „Komitetem”.

3. Obsługę administracyjną, techniczną i biurową likwidatora zapewnia Oddział.

§ 3.

1. Zobowiązuje się likwidatora do opracowania harmonogramu likwidacji Oddziału, w uzgodnieniu z Komitetem, w terminie 15 dni od dnia wejścia w życie decyzji.

2. Likwidator przedkłada Komitetowi comiesięczne sprawozdania z realizacji harmonogramu.

§ 4.

Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

1) przeprowadzenie likwidacji Oddziału zgodnie z harmonogramem;

2) egzekucja należności i zaspokojenie wierzycieli Oddziału;

3) prowadzenie ksiąg rachunkowych Oddziału;

4) rozliczenie i zamknięcie rachunków bankowych Oddziału;

5) rozliczenie środków finansowych Oddziału, w tym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Policyjnych;

6) rozliczenie i zamknięcie ewidencji rzeczowych aktywów majątkowych Oddziału;

7) sporządzenie sprawozdań według zasad określonych w odrębnych przepisach;

8) inwentaryzacja mienia Oddziału oraz przedstawienie propozycji jego zagospodarowania;

9) zagospodarowanie mienia znajdującego się w zarządzie Oddziału zgodnie z § 5 ust. 2;

10) przekazanie dokumentów Oddziału do archiwum, zgodnie z odrębnymi przepisami;

11) powiadomienie o likwidacji jednostki budżetowej wszystkich współpracujących z Oddziałem instytucji i kontrahentów, w tym Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i banków prowadzących obsługę finansową;

12) uregulowanie spraw funkcjonariuszy i pracowników Oddziału, w tym wynikających ze stosunku służbowego lub zatrudnienia.

§ 5.

1. Należności i zobowiązania Oddziału z dniem likwidacji stają się należnościami i zobowiązaniami Skarbu Państwa – Ministra Spraw Wewnętrznych.

2. Mienie znajdujące się w zarządzie Oddziału w dniu postawienia w stan likwidacji zostanie zagospodarowane, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 6.

Zobowiązuje się likwidatora do:

1) poinformowania funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę lub zatrudnionych w Oddziale o przeniesieniu do innej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej;

2) wręczenia wypowiedzenia pracownikom Oddziału, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 7.

1. Likwidator w terminie do dnia 31 marca 2014 r. przeprowadzi czynności związane z zakończeniem działalności zlikwidowanego Oddziału.

2. Likwidator wystąpi z wnioskiem do Komendanta Głównego Straży Granicznej o oddelegowanie funkcjonariuszy i pracowników w celu przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1.

3. Likwidator złoży pisemne sprawozdanie Komitetowi niezwłocznie po zakończeniu likwidacji oraz na dzień zakończenia czynności, o których mowa w ust. 1.

4. Komitet przedstawi niezwłocznie do zatwierdzenia złożone przez likwidatora sprawozdanie Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.

5. Komendant Główny Straży Granicznej przedstawi zatwierdzone sprawozdanie Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

§ 8.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz Piotr Stachańczyk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama