reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 października 2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 51) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Do zadań Regionalnego Centrum należy:

1) kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi;

2) prowadzenie rejestru dawców krwi oraz rejestru dawców krwi rzadkich grup, oddających krew w Regionalnym Centrum;

3) pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych;

4) gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i wydawanie krwi i jej składników;

5) propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z Polskim Czerwonym Krzyżem i jednostkami organizacji pozarządowych;

6) wytwarzanie surowic diagnostycznych i krwinek wzorcowych;

7) zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i jej składniki oraz produkty krwiopochodne;

8) zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi;

9) prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych;

10) sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;

11) organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz badań immunohematologicznych na potrzeby krwiodawstwa i krwiolecznictwa;

12) dystrybucja produktów krwiopochodnych, wytwarzanych w krajowych i zagranicznych wytwórniach farmaceutycznych;

13) współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;

14) prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie;

15) podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników Regionalnego Centrum w celu realizacji zadań statutowych;

16) zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;

17) uczestnictwo w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny;

18) prowadzenie działalności w zakresie mrożenia tkanek;

19) udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią;

20) immunizacja dawców w celu pozyskania osocza do produkcji immunoglobulin;

21) realizacja innych zadań wynikających z odrębnych przepisów."

2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Jednostkami organizacyjnymi Regionalnego Centrum są:

1) Terenowy Oddział w Zamościu;

2) Terenowy Oddział w Chełmie;

3) Terenowy Oddział w Białej Podlaskiej;

4) Terenowy Oddział w Lublinie;

5) Terenowy Oddział w Łukowie;

6) Terenowy Oddział w Puławach;

7) Terenowy Oddział w Lubartowie;

8) Terenowy Oddział w Kraśniku;

9) Terenowy Oddział w Radzyniu Podlaskim;

10) Terenowy Oddział we Włodawie;

11) Terenowy Oddział w Hrubieszowie;

12) Terenowy Oddział w Tomaszowie Lubelskim;

13) Dział Dawców i Pobierania Krwi;

14) Dział Immunologii Transfuzjologicznej;

15) Dział Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew;

16) Dział Ekspedycji;

17) Dział Preparatyki;

18) Dział Zapewnienia Jakości;

19) Dział Analiz Lekarskich;

20) Dział Księgowości;

21) Dział Ekonomiczno-Administracyjny;

22) Dział Sprawozdawczości;

23) Dział Służb Pracowniczych;

24) Stanowisko Radcy Prawnego;

25) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

26) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Obronności;

27) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości;

28) Samodzielne Stanowisko Pracy Informatyka.".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

Marek Balicki

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama