REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 5 poz. 44

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 maja 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 55, z 2006 r. Nr 17, poz. 87 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 59) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład struktury organizacyjnej Regionalnego Centrum wchodzą:

1) Terenowy Oddział w Głogowie;

2) Terenowy Oddział w Legnicy;

3) Terenowy Oddział w Lubinie;

4) Dział Administracyjno-Gospodarczy;

5) Dział Dawców i Pobierania Krwi;

6) Dział Ekonomiczny;

7) Dział Ekspedycji Krwi;

8) Dział Księgowości;

9) Dział Laboratoryjny;

10) Dział Metodyczno-Organizacyjny;

11) Dział Preparatyki Krwi;

12) Dział Techniczny;

13) Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia;

14) Dział Zapewnienia Jakości;

15) Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi;

16) Sekcja Informatyki;

17) Sekretariat;

18) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Kontroli Wewnętrznej;

19) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;

20) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Radiologicznej;

21) Samodzielne Stanowisko Pracy – Osoba Wykwalifikowana4);

22) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska;

23) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679 i Nr 230, poz. 1507.

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620.

4) W rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) oraz zgodnie z pkt 2.3 Szczegółowych Wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. Nr 184, poz. 1143, z późn. zm.).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-01
  • Data wejścia w życie: 2011-07-16
  • Data obowiązywania: 2011-07-16
  • Dokument traci ważność: 2012-06-19

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA