| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092) w związku z art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 50, z późn. zm.3)).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

3) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2005 r. Nr 19, poz. 103, z 2007 r. Nr 12, poz. 56, z 2008 r. Nr 10, poz. 67 oraz z 2010 r. Nr 1, poz. 7.

Załącznik 1. [Statut Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 14 czerwca 2012 r. (poz. 43)

STATUT
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, zwane dalej „Regionalnym Centrum”, jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Rozdział 2

Siedziba i obszar działania

§ 2

1. Siedzibą Regionalnego Centrum jest miasto Kraków.

2. Obszarem działania Regionalnego Centrum jest województwo małopolskie, z tym że dystrybucja krwi i jej składników oraz tkanek może odbywać się na terenie całego kraju.

Rozdział 3

Cele i zadania

§ 3

Celem działania Regionalnego Centrum jest w szczególności organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew oraz jej składniki, a także w produkty krwiopochodne i inne produkty lecznicze.

§ 4

Do zadań Regionalnego Centrum należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań określonych w art. 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.1));

2) organizowanie badań immunohematologicznych na potrzeby krwiolecznictwa i krwiodawstwa;

3) dystrybucja produktów krwiopochodnych i innych produktów leczniczych, wytwarzanych w krajowych i zagranicznych wytwórniach farmaceutycznych;

4) współdziałanie z podmiotami leczniczymi w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;

5) prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie krwiodawstwa, krwiolecznictwa i immunohematologii oraz współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie;

6) zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;

7) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w tym wynikających z przepisów dotyczących warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;

8) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.

§ 5

Regionalne Centrum wykonując swoje zadania współpracuje w szczególności z:

1) innymi regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa;

2) innymi podmiotami leczniczymi;

3) instytutami badawczymi;

4) stacjami sanitarno-epidemiologicznymi;

5) organizacjami społecznymi;

6) fundacjami.

Rozdział 4

Organy i struktura organizacyjna

§ 6

1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Regionalnym Centrum, kieruje jego działalnością i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

3. Dyrektor zarządza Regionalnym Centrum przy pomocy Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych.

4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

§ 7

1. Strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum tworzą:

1) Terenowe Oddziały w Krakowie (2 oddziały);

2) Terenowy Oddział w Bochni;

3) Terenowy Oddział w Chrzanowie;

4) Terenowy Oddział w Gorlicach;

5) Terenowy Oddział w Limanowej;

6) Terenowy Oddział w Myślenicach;

7) Terenowy Oddział w Nowym Sączu;

8) Terenowy Oddział w Nowym Targu;

9) Terenowy Oddział w Olkuszu;

10) Terenowy Oddział w Oświęcimiu;

11) Terenowy Oddział w Suchej Beskidzkiej;

12) Terenowe Oddziały w Tarnowie (2 oddziały);

13) Terenowy Oddział w Wadowicach;

14) Terenowy Oddział w Zakopanem;

15) Dział Dawców;

16) Dział Pobierania;

17) Dział Immunologii Transfuzjologicznej;

18) Dział Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew;

19) Dział Preparatyki;

20) Dział Ekspedycji z Sekcją Rozliczeniowo-Sprawozdawczą;

21) Dział Zapewniania Jakości;

22) Dział Finansowo-Księgowy;

23) Dział Ekonomiczno-Administracyjny;

24) Sekcja Techniczna;

25) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

26) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Kadr;

27) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych;

28) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;

29) Samodzielne Stanowisko Pracy Metodyczno-Organizacyjne;

30) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

31) Sekretariat;

32) Gabinet Badań Profilaktycznych Pracowników.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum i jego oddziałów, zadania komórek organizacyjnych, oddziałów oraz samodzielnych stanowisk pracy, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi i oddziałami, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa regulamin organizacyjny Regionalnego Centrum ustalony przez Dyrektora.

Rozdział 5

Gospodarka finansowa

§ 8

1. Regionalne Centrum pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania oraz prowadzi gospodarkę finansową w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2. Podstawą gospodarki Regionalnego Centrum jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora.

3. Regionalne Centrum sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.3)).

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji gdy Regionalne Centrum spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

5. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.

6. Sprawozdanie finansowe Regionalnego Centrum zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.

7. Regionalne Centrum decyduje o podziale zysku.

 

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »