reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania dokumentów programowych dla nowej perspektywy finansowej funduszy strukturalnych na lata 2014-2020 w obszarze zdrowia

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania dokumentów programowych dla nowej perspektywy finansowej funduszy strukturalnych na lata 2014–2020 w obszarze zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrów. Nr 7, poz. 65), wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł otrzymuje brzmienie:

„w sprawie powołania Zespołu do spraw prowadzenia przygotowań w zakresie programowania nowej perspektywy finansowej funduszy strukturalnych na lata 2014-2020 w obszarze zdrowia”;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Tworzy się Zespół do spraw prowadzenia przygotowań w zakresie programowania nowej perspektywy finansowej funduszy strukturalnych na lata 2014–2020 w obszarze zdrowia, zwany dalej „Zespołem”.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Do zadań Zespołu należy prowadzenie przygotowań w zakresie programowania perspektywy finansowej funduszy strukturalnych na lata 2014–2020 w obszarze ochrony zdrowia w celu zapewnienia skutecznej i efektywnej absorpcji środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Zadania Zespołu są realizowane z uwzględnieniem strategii krajowych i unijnych oraz przepisów regulujących obszar zdrowia i funduszy europejskich.

2. Przygotowania, o których mowa w ust. 1, polegają w szczególności na opracowywaniu: stanowisk, wytycznych, rekomendacji i wskazówek, niezbędnych danych i opinii.

3. Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, na podstawie materiałów, o których mowa w ust. 2, przygotowuje szczegółowe dokumenty wykorzystywane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w celu prowadzenia negocjacji z Komisją Europejską w zakresie programów operacyjnych na lata 2014–2020.

4. Zespół ulega rozwiązaniu po zakończeniu negocjacji prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy europejskich.”;

4) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. 1. Przewodniczący albo Zastępca Przewodniczącego może zarządzić rozpatrzenie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków Zespołu (tryb obiegowy).

2. Projekt rozstrzygnięcia sprawy skierowanej do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za przyjęty, jeżeli w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, żaden z członków Zespołu nie zgłosił do niego uwag w formie pisemnej, a także jeżeli uwagi te zostały uwzględnione lub wyjaśnione.

3. W razie nieuwzględnienia zgłoszonych w trybie obiegowym uwag, projekt rozstrzygnięcia sprawy wymaga rozpatrzenia przez Zespół na posiedzeniu.

4. Przewodniczący albo Zastępca Przewodniczącego może zwracać się do wybranych członków Zespołu oraz osób wymienionych w § 2 ust. 5 o udzielenie pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji zadań Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 1.”;

5) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. Zarządzenie traci moc z dniem rozwiązania Zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 4.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 248, poz. 1672).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Witold Studziński

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama