| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy regulacji dotyczących ratownictwa medycznego w szczególności w zakresie zadań oraz doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych w odniesieniu do pacjentów poniżej lat szesnastu

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw analizy regulacji dotyczących ratownictwa medycznego, w szczególności w zakresie zadań oraz doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych w odniesieniu do pacjentów poniżej lat szesnastu, zwany dalej „Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Robert Gałązkowski – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Edyta Kramek – Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia;

3) Sekretarz Zespołu – Grzegorz Rębacz;

4) pozostali członkowie Zespołu:

a) przedstawiciel Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Zdrowia,

b) przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia,

c) Anna Nielepiec-Jałosińska – Dziekan Wydziału Ratownictwa Medycznego Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży,

d) Janusz Daraszkiewicz – dyspozytor medyczny Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie,

e) Marek Kobierski – członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego,

f) Mateusz Komza – Przewodniczący Zarządu Polskiej Rady Ratowników Medycznych,

g) Andrzej Kopta – Wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Ratowników Medycznych,

h) Witold Kordek – dyspozytor medyczny Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie,

i) Marek Maślanka – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego,

j) Roman Pałka – Sekretarz Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ,

k) Małgorzata Popławska – Prezes Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ,

l) Wiesław Sidor – dyspozytor medyczny Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie,

m) Paweł Wnuk – dyspozytor medyczny Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans" Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 lit. c – m, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

Zadaniem Zespołu jest:

1) analiza:

a) regulacji dotyczących zadań dyspozytorów medycznych oraz ich doskonalenia zawodowego, w kontekście kwalifikacji zgłoszeń o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego pacjentów poniżej lat szesnastu,

b) programu kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w kontekście merytorycznego przygotowania do przyjmowania wezwań i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego w odniesieniu do pacjentów poniżej lat szesnastu,

c) działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie współpracy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, w szczególności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;

2) przedstawienie wniosków z analizy, o której mowa w pkt 1;

3) przygotowanie propozycji ewentualnych zmian w zakresie obszarów, o których mowa w pkt 1.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) ustalanie porządku dziennego;

3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu. W przypadku zdania odrębnego członek Zespołu przedstawia pisemne uzasadnienie swojego stanowiska.

3. Posiedzenia Zespołu są jawne.

§ 6.

Zespół zakończy swoją działalność po realizacji zadań, o których mowa w § 3, oraz przedstawieniu przez Przewodniczącego Zespołu wyników jego prac, w formie sprawozdania, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Sprawozdanie podpisują Przewodniczący Zespołu oraz Sekretarz Zespołu.

§ 7.

1. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. poz. 167).

3. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Zdrowia.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Zdrowia.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »