| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 stycznia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw prowadzenia przygotowań w zakresie programowania nowej perspektywy finansowej funduszy strukturalnych na lata 2014-2020 w obszarze zdrowia

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw prowadzenia przygotowań w zakresie programowania nowej perspektywy finansowej funduszy strukturalnych na lata 2014–2020 w obszarze zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 7, poz. 65 oraz z 2012 r. poz. 68), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby nie będące członkami Zespołu, w szczególności przedstawicieli administracji publicznej, środowisk naukowych oraz konsultantów krajowych.”;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przygotowania, o których mowa w ust. 1, polegają w szczególności na opracowywaniu: stanowisk, wytycznych, rekomendacji i wskazówek, niezbędnych danych i opinii, a także na uczestnictwie w spotkaniach z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz innych podmiotów zaangażowanych w prowadzenie negocjacji z Komisją Europejską w zakresie programów operacyjnych na lata 2014-2020.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Z tytułu wykonywania zadań określonych w § 3 ust. 1 i 2, osobom wymienionym w § 2 ust. 1–3 i 5 nie przysługuje wynagrodzenie, z tym że osobom, o których mowa w § 2 ust. 5, którym zlecono zadania wykraczające poza udział w posiedzeniach Zespołu lub grup roboczych, w szczególności w postaci opracowania kompleksowej, autorskiej ekspertyzy lub opinii w formie pisemnej, mogą być wypłacone wynagrodzenia pod warunkiem zawarcia umowy cywilno prawnej.

2. Osobom, o których mowa w § 2 ust. 5, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju oraz poza granicami kraju, w związku z wykonywaniem zadań określonych w § 3 ust. 1 i 2, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 248, poz. 1672).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »