reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia analizy aktualnej organizacji opieki zdrowotnej realizowanej w obszarze genetyki klinicznej i laboratoryjnej genetyki medycznej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Tworzy się Zespół roboczy do przeprowadzenia analizy aktualnej organizacji opieki zdrowotnej realizowanej w obszarze genetyki klinicznej i laboratoryjnej genetyki medycznej, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia nadzorujący prace Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia;

2) członkowie:

a) prof. dr hab. Jerzy Bal, Zastępca Kierownika Zakładu Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka,

b) prof. dr hab. Lucjusz Jakubowski, Konsultant Krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej,

c) prof. dr hab. Janusz Limon, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka,

d) prof. dr hab. Tadeusz Mazurczak,

e) prof. dr hab. Jacek Pietrzyk, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,

f) prof. dr hab. Maria Sąsiadek, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,

g) prof. dr hab. Michał Witt, Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk,

h) prof. dr hab. Mirosław Wielgoś, Konsultant Krajowy w dziedzinie perinatologii,

i) przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,

j) przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia,

k) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,

l) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,

m) przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia,

n) przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,

o) przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia,

p) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit a, c–g, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, inne osoby niż wymienione w ust. 1, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

Zadaniem Zespołu jest przeprowadzenie analizy aktualnej organizacji opieki zdrowotnej realizowanej w obszarze genetyki klinicznej i laboratoryjnej genetyki medycznej oraz zdiagnozowanie potrzeb i możliwości ich realizacji w tym zakresie.

§ 4.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności, wskazany przez niego członek Zespołu.

3. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu lub zastępujący go członek Zespołu z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Zespołu.

4. Decyzje Zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu lub zastępującego go członka Zespołu.

5. Decyzje Zespołu mogą być także podejmowane w trybie obiegowym.

6. Z przebiegu posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje osoba prowadząca posiedzenie.

§ 5.

1. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

3. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 6.

1. Zespół przedstawi Ministrowi Zdrowia wnioski z przeprowadzonej analizy, o której mowa w § 3, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Z dniem przedłożenia wniosków, o których mowa w ust. 1, Zespół ulega rozwiązaniu.

§ 7.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Lis

doradca podatkowy, partner w Andersen Tax & Legal, Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama