reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 12 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw Młodych Lekarzy

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw Młodych Lekarzy, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Pozostali członkowie:

a) Filip Dąbrowski – Przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej,

b) Artur Drobniak – członek Komisji ds. Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie,

c) Bartłomiej Guzik – Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie,

d) Bartosz Kozłowski – Przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Bydgoszczy,

e) Maciej Krupiński – Przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie,

f) Kaja Lisak – Przewodnicząca Koła Młodego Lekarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie,

g) Marcin Nosal – członek Komisji ds. Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie,

h) Arkadiusz Szycman – Zastępca Przewodniczącego Komisji Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku,

i) Bartosz Urbański – Przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Poznaniu,

j) Anna Zajączkowska – członek Komisji ds. Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej,

k) Przedstawiciel Departamentu Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia,

l) Przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,

m) Przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia,

n) Przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia.

2. Członkowie Zespołu są powoływani i odwoływani imiennie przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

3. Przed powołaniem Zespołu osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a–j, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

4. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

Zadaniem Zespołu jest w szczególności:

1) dokonanie analizy problemów występujących w szkoleniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów oraz wypracowanie propozycji rozwiązań w tym zakresie;

2) opracowanie scenariuszy pomocy w rozwoju zawodowym i naukowym młodym lekarzom i lekarzom dentystom;

3) wypracowanie propozycji działań mających na celu poprawę warunków wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, w szczególności na początku drogi zawodowej.

§ 4.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

3. Zastępcę Przewodniczącego Zespołu wyznacza Przewodniczący Zespołu na pierwszym posiedzeniu Zespołu.

4. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu.

5. Terminy posiedzeń Zespołu wyznacza Przewodniczący Zespołu na wniosek Zastępcy Przewodniczącego Zespołu, w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

6. Z posiedzeń Zespołu Zastępca Przewodniczącego Zespołu sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu oraz Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

7. Protokół, o którym mowa w ust. 6, Przewodniczący Zespołu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie 30 dni od dnia posiedzenia Zespołu.

8. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

1. Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wyników pracy w formie raportu z realizacji zadań, o których mowa w § 3, zwanego dalej „raportem końcowym”, nie później jednak niż z upływem roku od dnia powołania Zespołu.

2. Zespół przyjmuje raport końcowy, o którym mowa w ust. 1, w formie uchwały. Raport końcowy podpisuje Przewodniczący Zespołu oraz Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia może żądać w każdym czasie przedstawienia przez Zespół, w terminie 45 dni, raportu końcowego, o którym mowa w ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia może żądać na każdym etapie prac Zespołu przedstawienia, w terminie 30 dni, sprawozdania z dotychczasowych prac Zespołu, zwanego dalej „sprawozdaniem”. Sprawozdanie sporządza Zastępca Przewodniczącego Zespołu, a podpisuje Przewodniczący Zespołu oraz Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

5. Terminy, o których mowa w ust. 3 i 4, biegną od dnia otrzymania przez Zastępcę Przewodniczącego Zespołu wezwania do przedstawienia raportu końcowego oraz sprawozdania.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Zespół raportu końcowego w terminie, o którym mowa w ust. 3, lub sprawozdania, o którym mowa w ust. 4, Zespół ulega rozwiązaniu.

§ 6.

1. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w§ 2 ust. 4, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w§ 2 ust. 4, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

3. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85 195 – Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

§ 7.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Łukaszyk

ekspert z zakresu ochrony danych osobowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama