reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 stycznia 2015 r.

w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Ustala się zakres czynności Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 2.

 1. Minister Zdrowia, zwany dalej „Ministrem”, sprawuje nadzór nad:

1) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;

2) Głównym Inspektorem Sanitarnym;

3) Inspektorem do spraw Substancji Chemicznych;

4) Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Biuro Ministra;

3) Biuro Prasy i Promocji;

4) Departament Analiz i Strategii;

5) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

3. Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzami Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

 Pełnomocnik Rządu do spraw projektu ustawy o zdrowiu publicznym, Sekretarz Stanu Beata Małecka-Libera:

1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Pielęgniarek i Położnych,

b) Departament Zdrowia Publicznego;

2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,

b) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,

c) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,

d) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,

e) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,

f) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,

g) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,

h) Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym,

i) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,

j) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,

k) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,

l) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,

m) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,

n) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

§ 4.

 Sekretarz Stanu Sławomir Neumann:

1) jest członkiem stałego komitetu Rady Ministrów oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;

2) jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia;

3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,

b) Departament Funduszy Europejskich,

c) Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg,

d) Departament Prawny,

e) Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych,

f) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego,

g) Samodzielny Wydział Audytu Wewnętrznego;

4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,

b) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,

c) Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie,

d) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,

e) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie,

f) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;

5) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 – Zdrowie;

6) wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należące do właściwości Ministra w zakresie:

a) zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowania planu działalności na rok następny, sporządzania sprawozdania z wykonania planu działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok,

b) audytu wewnętrznego.

§ 5.

 Podsekretarz Stanu Igor Radziewicz-Winnicki:

1) jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich;

2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Matki i Dziecka,

b) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

c) Departament Polityki Lekowej i Farmacji,

d) Departament Współpracy Międzynarodowej;

3) nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich;

4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie,

b) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,

c) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,

d) Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,

e) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,

f) Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,

g) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,

h) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,

i) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

j) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,

k) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,

l) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,

m) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

n) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

o) Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,

p) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

r) Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,

s) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,

t) Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,

u) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,

w) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie,

x) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu,

y) uczelni medycznych.

§ 6.

 Podsekretarz Stanu Piotr Warczyński:

1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Dialogu Społecznego,

b) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,

c) Departament Polityki Zdrowotnej,

2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Banku Tkanek Oka w Warszawie,

b) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,

c) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,

d) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,

e) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,

f) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,

g) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,

h) regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,

i) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu;

3) jest członkiem stałej Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

§ 7.

 1. Sekretarz Stanu Sławomir Neumann odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia.

2. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.

§ 8.

 1. W ramach ustalonego zakresu czynności Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu dokonują w szczególności dekretacji kierowanej do Ministra korespondencji i są uprawnieni do podpisywania odpowiedzi na tę korespondencję, a także są upoważnieni do podejmowania rozstrzygnięć w imieniu Ministra, w tym wydawania decyzji administracyjnych.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych przez Ministra, jako należących do jego właściwości, w szczególności ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy wydawania w imieniu Ministra decyzji administracyjnych i postanowień w ramach ustalonego, zgodnie z ust. 1 oraz § 9 ust. 1–3, zakresu czynności oraz na podstawie § 9 ust. 4 i 5.

4. Sekretarz Stanu Sławomir Neumann dokonuje dekretacji kierowanych do Ministra interpelacji, oświadczeń senatorskich oraz zapytań poselskich.

5. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu wykonują również inne zadania bezpośrednio wskazane przez Ministra.

§ 9.

 1. Ministra w czasie jego nieobecności zastępuje i kieruje pracami Ministerstwa Zdrowia, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2, Sekretarz Stanu Sławomir Neumann, a w przypadku nieobecności także Sekretarza Stanu Sławomira Neumanna – wyznaczony przez Ministra Sekretarz Stanu albo Podsekretarz Stanu.

2. W czasie nieobecności w pracy Sekretarzy Stanu lub Podsekretarzy Stanu:

1) Sekretarza Stanu Beatę Małecką-Libera zastępuje Podsekretarz Stanu Igor Radziewicz-Winnicki;

2) Sekretarza Stanu Sławomira Neumann zastępuje Sekretarz Stanu Beata Małecka-Libera;

3) Podsekretarza Stanu Igora Radziewicza-Winnickiego zastępuje Podsekretarz Stanu Piotr Warczyński;

4) Podsekretarza Stanu Piotra Warczyńskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Igor Radziewicz-Winnicki.

3. Minister może każdorazowo ustalić inny porządek zastępstw.

4. W przypadku wyłączenia od udziału w postępowaniu Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu, z przyczyn, o których mowa w art. 24 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183 i 1195) decyzje administracyjne oraz postanowienia w imieniu Ministra może wydać Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu zastępujący wyłączonego Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu, zgodnie z porządkiem zastępstw określonym w ust. 2.

5. W przypadku gdy zastępujący Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu również podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, lub jest nieobecny, decyzje administracyjne oraz postanowienia w imieniu Ministra może wydać na podstawie każdorazowo udzielonego przez Ministra upoważnienia, Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu, niepodlegający wyłączeniu od udziału w postępowaniu, także w sprawach spoza ustalonego zakresu czynności.

§ 10.

 Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 28).

§ 11.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Wnuczek

Jestem aplikantem adwokackim Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W swojej pracy wspierałem klientów w obszarze prawa podatkowego i postępowań.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama