| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw opracowania projektu obwieszczenia w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Zespół roboczy do spraw opracowania projektu obwieszczenia w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – prof. dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza;

3) członkowie Zespołu:

a) prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska,

b) prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich,

c) prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz,

d) prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak,

e) prof. dr hab. n. med. Wojciech Krajewski,

f) dr hab. n. med. Ewa Emich-Widera,

g) prof. dr hab. n. med. Andrzej Nestorowicz,

h) prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz,

i) dr Mariusz Sawicki,

j) dr n. med. Grzegorz Teresiński,

k) prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski,

l) prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki,

m) dr Janina Wojczal,

n) dr hab. n. med. Mariusz Piechota.

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć również inne, niż określone w ust. 1 osoby, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, jednak nie więcej niż cztery osoby podczas jednego posiedzenia Zespołu.

§ 3.

 1. Do zadań Zespołu należy opracowanie projektu obwieszczenia w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzania trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu i przedstawienie go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy, w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;

3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) powoływanie grup roboczych;

7) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu i Zastępcy Przewodniczącego Zespołu wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu członek Zespołu.

§ 4.

 1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Z posiedzenia Zespołu członek zespołu wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu sporządza protokół. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu oraz osoba sporządzająca protokół, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu Zastępca Przewodniczącego Zespołu, natomiast w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu członek Zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 3.

3. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowisk na posiedzeniu albo gdy uzasadniają to okoliczności, w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk Zespołu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. W przypadku niemożności uzgodnienia stanowisk, rozstrzygnięcia są podejmowane w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Zespołu albo członka Zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 3.

§ 5.

 Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przekazania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opracowanych przez Zespół projektu obwieszczenia w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzania trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu.

§ 6.

 1. Z tytułu uczestnictwa w pracach zespołu członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

§ 7.

 1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.

2. Wydatki związane z działalnością zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, w części pozostającej w dyspozycji Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.

§ 8.

 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »