REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 1

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 stycznia 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Tomasz Tomasik – Przewodniczący Zespołu;

2) pozostali członkowie:

a) Jarosław Drobnik,

b) Maciej Godycki-Ćwirko,

c) Bożena Janicka,

d) Agnieszka Jankowska-Zduńczyk,

e) Adam Kozierkiewicz,

f) Jacek Krajewski,

g) Witold Lukas,

h) Andrzej Masiakowski,

i) Agnieszka Mastalerz-Migas,

j) Maria Matusiak,

k) Beata Ostrzycka,

l) Maria Stachowska,

m) Marek Twardowski,

n) Jarosław Wanecki,

o) Olga Wawrzynkiewicz-Jabłońska,

p) Adam Windak.

2. Przewodniczący Zespołu wyznacza Zastępcę Przewodniczącego Zespołu spośród członków Zespołu.

3. Przed powołaniem w skład Zespołu, osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a-c, e-j oraz l-p, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

4. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej wraz z testem regulacyjnym, o których mowa w uchwale Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979 oraz z 2015 r. poz. 1063).

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;

3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

5) wyznaczenie Zastępcy Przewodniczącego Zespołu;

6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

7) powoływanie grup roboczych.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu zadania określone w ust. 2 i § 5 ust. 2 zdanie drugie wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

1. Zespół działa na posiedzeniach.

2. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 6.

Zespół zakończy swoją działalność po przygotowaniu projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej oraz testu regulacyjnego i przedłożeniu ich ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, nie później niż z dniem 30 czerwca 2016 r.

§ 7.

1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

2. Członkowie Zespołu, z wyjątkiem osób o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. d oraz k, otrzymują wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach Zespołu w wysokości 4 tysięcy złotych, płatne po zakończeniu prac Zespołu.

3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 4, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

4. Wydatki związane z działalnością Zespołu, w tym koszty podróży o których mowa w ust. 3, pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, w części pozostającej w dyspozycji Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

Minister Zdrowia

Konstanty Radziwiłł

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA