| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 1 września 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.2)) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 52 oraz z 2015 r. poz. 16) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia w § 3 uchyla się ust. 3 i 4;

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia:

a) w § 2:

– w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Zespół do Spraw Finansowo-Księgowych;”,

– ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go pracownik każdorazowo wyznaczony przez Dyrektora.”,

b) uchyla się § 3,

c) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracą Zespołu kieruje Kierownik Zespołu wyznaczony przez Dyrektora spośród pracowników Zakładu.”,

d) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Do zadań Zespołu do Spraw Finansowo-Księgowych należy:

1) prowadzenie rachunkowości Zakładu, w szczególności sporządzanie projektów planów finansowych, projektów sprawozdań finansowo-księgowych, kontrola wydatków budżetowych na podstawie zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia harmonogramu realizacji wydatków, analiza gospodarki finansowej oraz kontrola dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

5) prowadzenie ewidencji i rozliczeń wynagrodzeń;

6) dokonywanie analizy pod względem formalno-rachunkowym rozliczeń kosztów związanych z działalnością Zakładu;

7) opracowywanie projektu planu finansowego Zakładu;

8) sporządzanie projektów sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania;

9) opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów z zakresu prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo-księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;

10) prowadzenie spraw dotyczących obliczania i wypłat wynagrodzeń pracowników oraz wypłacanie należności wynikających z zawartych umów zlecenia, umów o dzieło oraz obliczanie i odprowadzanie podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz składanie sprawozdań w tym zakresie;

11) ustalanie i rozliczanie należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych;

12) naliczanie i realizacja przysługujących pracownikom nagród z Zakładowego Funduszu Nagród;

13) naliczanie i wypłata dodatkowego rocznego wynagrodzenia przysługującego pracownikom w jednostkach budżetowych w ochronie zdrowia;

14) naliczanie odsetek od nieterminowej realizacji dostaw w ramach podpisanych umów o zamówienie publiczne;

15) sprawdzanie faktur i rachunków pod względem rachunkowym oraz określanie źródła pokrycia wydatków;

16) finansowanie zawartych umów, w tym otwieranie akredytyw;

17) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Zakładu i samodzielnymi stanowiskami pracy;

18) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Konstanty Radziwiłł

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089 i 1475.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy

Kancelaria Prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »