reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 października 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrów. poz. 32, 61 i 111 oraz z 2017 r. poz. 57) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 10 w ust. 1 w pkt 14, w § 11 w ust. 2 w pkt 38, w § 25 w pkt 4 oraz w § 32 we wprowadzeniu do wyliczenia w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy „Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności”;

2) w § 10 w ust. 1 po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:

„18a) Biuro Finansowo-Gospodarcze (FG)”;

3) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek o udzielenie przez Ministra pełnomocnictwa, z wyjątkiem pełnomocnictw procesowych, lub upoważnienia wraz z uzasadnieniem składa się do Biura Dyrektora Generalnego. Biuro Dyrektora Generalnego przedkłada pełnomocnictwo lub upoważnienie, zaakceptowane przez Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu lub Dyrektora Generalnego, zgodnie z zakresem ich kompetencji, do podpisu Ministrowi lub Dyrektorowi Generalnemu, a po podpisaniu dokonuje rejestracji i doręcza pełnomocnikowi lub upoważnionemu.”;

4) § 36 otrzymuje brzmienie:

„§ 36. 1. Do podstawowych zadań Biura Dyrektora Generalnego należy:

1) koordynacja i monitorowanie spraw związanych z zapewnieniem prawidłowej organizacji i funkcjonowania Ministerstwa;

2) prowadzenie spraw dotyczących sprawowania przez Dyrektora Generalnego bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego wykonywania zadań, z wyłączeniem Gabinetu Politycznego Ministra, w tym monitorowanie wykonania decyzji i poleceń Dyrektora Generalnego;

3) inicjowanie i opracowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora Generalnego;

4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pełnomocnictw i upoważnień Ministra i Dyrektora Generalnego oraz prowadzenie ich ewidencji, z wyłączeniem pełnomocnictw procesowych Ministra, pełnomocnictw w sprawach wyposażania w nieruchomości jednostek podległych lub nadzorowanych oraz upoważnień z zakresu kontroli zewnętrznej;

5) koordynacja działań pracowników Ministerstwa wobec czynności podejmowanych przez podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej w rozumieniu przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz realizacja zadań wynikających z tych przepisów i wewnętrznych regulacji w tym zakresie;

6) prowadzenie rejestru aktów prawa miejscowego, o których mowa w § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej (Dz. U. poz. 1754);

7) nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz realizowanie innych zadań wymienionych w art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);

8) koordynowanie wykonywania przez komórki organizacyjne zadań z zakresu kontroli zarządczej, dokonywanie systematycznej oceny kontroli zarządczej, jak również przygotowywanie zbiorczych informacji o istotnych ryzykach i słabościach oraz proponowanych usprawnieniach kontroli zarządczej, współpraca w tym zakresie z komitetem audytu;

9) prowadzenie kontroli wewnętrznej w Ministerstwie;

10) przeprowadzanie audytu wewnętrznego w Ministerstwie;

11) współpraca z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych w zakresie realizacji zadań audytu wewnętrznego;

12) zapewnienie obsługi komitetu audytu;

13) obsługa informatyczna urzędu;

14) sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem teleinformatycznym Ministerstwa;

15) zapewnienie ładu i porządku, ochrony osób i mienia oraz ochrony przeciwpożarowej w Ministerstwie;

16) prowadzenie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Ministerstwa;

17) obsługa techniczna organizowanych w Ministerstwie posiedzeń, narad i konferencji;

18) prowadzenie spraw dotyczących zakupu biletów w podróżach krajowych członków Kierownictwa Ministerstwa;

19) zapewnienie łączności, transportu oraz obsługi poligraficznej Ministerstwa;

20) zarządzanie majątkiem ruchomym Ministerstwa, prowadzenie gospodarki materiałowej, w zakresie właściwości Biura Dyrektora Generalnego;

21) prowadzenie gospodarki magazynowej oraz ewidencji mienia;

22) prowadzenie inwentaryzacji majątku Ministerstwa;

23) prowadzenie obsługi sekretarsko-biurowej Dyrektora Generalnego.

2. W strukturze organizacyjnej Biura Dyrektora Generalnego funkcjonuje Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego, realizujące zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 10-12. Pracami Wieloosobowego Stanowiska Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego kieruje Audytor Wewnętrzny, który podlega bezpośrednio Ministrowi, a w zakresie spraw związanych z organizacją pracy i zatrudnieniem -Dyrektorowi Generalnemu.

3. W strukturze organizacyjnej Biura Dyrektora Generalnego funkcjonuje Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, realizujące zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 16. W zakresie wykonywania zadań merytorycznych Samodzielne Stanowisko podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu.

4. W strukturze organizacyjnej Biura Dyrektora Generalnego funkcjonuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji, realizujący zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 7. W zakresie wykonywania zadań merytorycznych Administrator Bezpieczeństwa Informacji podlega administratorowi danych.”;

5) po § 36 dodaje się § 36a w brzmieniu:

„§ 36a. Do podstawowych zadań Biura Finansowo-Gospodarczego należy:

1) wykonywanie zadań urzędu jako jednostki budżetowej, dysponenta środków budżetowych III stopnia;

2) opracowywanie planów finansowych urzędu i przedstawianie do zatwierdzenia, wnioskowanie o dokonanie zmian w zatwierdzonych planach;

3) dokonywanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w ramach zatwierdzonego na dany rok planu finansowego wydatków na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Ministra;

4) wykonywanie funkcji głównego księgowego urzędu i prowadzenie rachunkowości urzędu;

5) realizacja finansowo-księgowa należności zasądzonych wyrokami sądowymi na rzecz osób fizycznych poszkodowanych w procesie leczenia w publicznych zakładach opieki zdrowotnej po przekształceniu tych zakładów w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra;

6) prowadzenie spraw dotyczących obliczania i wypłat wynagrodzeń pracowników Ministerstwa, wypłacanie wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń, umów o dzieło oraz naliczanie i odprowadzanie podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i składanie sprawozdań w tym zakresie;

7) prowadzenie kasy Ministerstwa;

8) sporządzanie sprawozdań i analiz finansowych z realizacji dochodów i wydatków budżetowych;

9) planowanie i realizacja wydatków remontowych i inwestycyjnych na rzecz Ministerstwa;

10) zarządzanie majątkiem ruchomym Ministerstwa, prowadzenie gospodarki materiałowej, w zakresie właściwości Biura Finansowo-Gospodarczego;

11) opiniowanie wniosków o zawarcie umów cywilnoprawnych, sporządzanie umów cywilnoprawnych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;

12) prowadzenie spraw i koordynacja działań, dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych na rzecz Ministerstwa;

13) prowadzenie archiwum Ministerstwa oraz koordynowanie terminowego przekazywania dokumentacji archiwalnej z komórek organizacyjnych do archiwum Ministerstwa;

14) wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Ministerstwa;

15) obsługa kancelaryjna korespondencji.”;

6) § 37 otrzymuje brzmienie:

„§ 37. Do podstawowych zadań Biura Kadr należy:

1) aktywne wspieranie strategii i działań Ministerstwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;

2) przygotowywanie i wdrażanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi;

3) tworzenie i realizacja polityki szkoleń i rozwoju pracowników;

4) tworzenie i realizacja polityki zatrudniania, w tym między innymi rekrutacji i selekcji awansów, przeniesień wewnętrznych i zewnętrznych oraz monitorowanie środowiska pracy w celu realizacji przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu a także przeciwdziałaniu mobbingowi w miejscu pracy;

5) tworzenie i wdrażanie systemów motywacyjnych, w tym planowanie i realizacja zadań w zakresie ocen pracowniczych, opisów stanowisk pracy oraz wartościowania stanowisk pracy;

6) planowanie i realizacja zadań związanych z administrowaniem budżetem osobowym finansowanym ze środków budżetu państwa, w tym między innymi kontrola wydatków i bieżąca analiza kosztów osobowych;

7) planowanie i realizacja zadań związanych ze służbą przygotowawczą;

8) planowanie i prowadzenie działań na rzecz komunikacji wewnętrznej pracowników;

9) prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu zasobów ludzkich w tym, między innymi wynikających z nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, uprawnień pracowniczych, czasu pracy, zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników Ministerstwa;

10) planowanie i realizacja zadań z zakresu badań profilaktycznych;

11) przygotowywanie i koordynowanie zadań z zakresu staży i praktyk;

12) planowanie i koordynowanie zadań wynikających z administrowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;

13) sporządzanie wymaganej sprawozdawczości;

14) koordynowanie spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez członków korpusu służby cywilnej;

15) obsługa biurowa komisji dyscyplinarnej, Rzecznika Dyscyplinarnego Ministerstwa oraz Komisji Antymobbingowej.”;

7) w § 38 uchyla się pkt 18.

§ 2.

 Do dnia 1 stycznia 2018 r. zadanie, o którym mowa w § 37 pkt 12 zarządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, wykonuje Biuro Dyrektora Generalnego.

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2017 r.

MINISTER ZDROWIA

Konstanty Radziwiłł

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Czarczyńska

Asystent prawny w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama