Kategorie

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 maja 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711) w związku z art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777 oraz z 2021 r. poz. 159) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 26, z późn. zm.2) ) w § 7 w ust. 1 po pkt 12a dodaje się pkt 12b w brzmieniu:

"12b) Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
Adam Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2013 r. poz. 16, z 2014 r. poz. 3, z 2015 r. poz. 55, z 2017 r. poz. 26, z 2018 r. poz. 88 oraz z 2019 r. poz. 33.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.