Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 66

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 czerwca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 35 oraz z 2017 r. poz. 15) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Ośrodek może uczestniczyć w pracach badawczych i szkoleniowych w szczególności dotyczących nowych metod diagnozowania, terapii i prewencji zachowań niebezpiecznych osób z zaburzeniami psychicznymi i współpracować w tym zakresie z podmiotami leczniczymi i penitencjarnymi w kraju i za granicą.";

2) w § 6:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dyrektor działa przy pomocy:

1) Zastępcy Dyrektora do Spraw Ekonomicznych;

2) Głównego Księgowego;

3) kierowników komórek organizacyjnych;

4) osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Ekonomicznych, a w przypadku jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.";

3) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Ośrodka wchodzą:

1) Zespół A - Przyjęć i Interwencji Kryzysowych;

2) Zespół B - Leczniczo-Rehabilitacyjny;

3) Zespół C - Leczniczo-Rehabilitacyjny;

4) Zespół D - Leczniczo-Rehabilitacyjny;

5) Zespół Fizykoterapii i Rekreacji;

6) Zespół Terapii Zajęciowej;

7) Zespół I - Psychoterapii i Resocjalizacji;

8) Zespół II - Psychoterapii i Resocjalizacji;

9) Ambulatorium;

10) Dział Farmacji Szpitalnej;

11) Sekcja Osobowa i Płac;

12) Dział Księgowości;

13) Dział Techniczno-Gospodarczy;

14) Sekretariat i Statystyka Medyczna;

15) Samodzielne Stanowisko Pracy Specjalisty Pracy Socjalnej;

16) Sekcja Ochrony;

17) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

18) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Obronnych i Przeciwpożarowych.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
Adam Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-24
  • Data wejścia w życie: 2022-06-25
  • Data obowiązywania: 2022-06-25

Dzienniki Urzędowe